Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2022

Rhif y fersiwn: F: CG2 

Mae'r datganiad hwn yn nodi meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer ECO3 LA Flex (Cyflawni Interim): Rhaglen ’Help to Heat’ o fis Ebrill 2022 ymlaen. Cefnogir y cynllun o'r ymrwymiad ECO a ddarperir gan gwmnïau cyfleustodau ac mae'r cyllid sydd ar gael y tu hwnt i reolaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a gellir dod ag ef i ben ar unrhyw adeg. Ei nod yw cefnogi aelwydydd sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd a'r rheini sy'n agored i effeithiau cartref oer.

Dim ond ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni penodol y defnyddir y datganiad o fwriad hwn lle mae ‘y cyngor’ yn bartner sy’n cymryd rhan. Sylwer y bydd y cyngor yn llofnodi datganiadau ar gyfer aelwydydd cymwys sy'n rhan o'r prosiect hwn yn unig ac ni fydd yn gweithio gydag unrhyw drydydd parti y tu allan i'r prosiect hwn ar hyn o bryd.

Cyflwyniad

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn croesawu argaeledd Cymhwysedd Hyblyg (CH) a'r bwriad yw ei fod yn defnyddio'r cyllid at ddiben lleihau tlodi tanwydd yn y fwrdeistref.

Prif amcanion yr awdurdod yw:

 • Helpu i godi aelwydydd allan o dlodi tanwydd
 • Gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi
 • Gwella iechyd a lles aelwydydd diamddiffyn

Nid yw ECO 3 LA Flex yn gynllun a ariennir neu a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, y mae sawl agwedd arno y tu allan i reolaeth neu ddyluniad y cyngor. Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cyfeirio cleientiaid at Cymru Gynnes, Cwmni Buddiannau Cymunedol nid er elw sy'n arbenigo mewn mynd i'r afael â thlodi tanwydd. Bydd Cymru Gynnes yn asesu ac, os yw'n briodol, yn cyfeirio cleientiaid cymwys at 3ydd parti a all fod â mynediad at gyllid dan y cynllun.

Beth yw cymhwysedd hyblyg? – Mae gan awdurdodau lleol sy'n gweithio gyda chyflenwyr ynni a chanddynt rwymedigaeth dan ECO gyfle i ymestyn meini prawf cymhwysedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni i aelwydydd nad ydynt wedi’u cynnwys mewn cynlluniau cymorth presennol.

Nodi aelwydydd cymwys

Mae cyllid ar gael ar gyfer perchnogion preswyl a thenantiaid preifat yn unig. Mae'r cymhwysedd ar gyfer y cynllun wedi'i gyfyngu i'r:-

 • Rheini sy'n byw mewn tlodi tanwydd
 • Rheini sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel

Pennir cymhwysedd gan y meini prawf a restrir isod ac mae angen tystiolaeth a datganiad wedi'i lofnodi gan y perchennog/tenant preifat.

Mesurau Cymhwyso: Mae'r mesurau effeithlonrwydd ynni y gellid eu gosod mewn eiddo cymwys yn cynnwys systemau gwres canolog newydd, uwchraddio systemau gwresogi ac inswleiddio.

Rhwymedigaethau: Nid yw CBSCNPT yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o unrhyw ganlyniad negyddol, difrod neu golled sy'n deillio o dderbyn grant ECO Flex. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion sy'n gysylltiedig â'r cais paratoi neu'r arolwg cyn gosod neu o ganlyniad i waith a gyflawnir dan y cynllun.

Nid yw CBSCNPT yn cymeradwyo unrhyw gyflenwr ynni penodol, asiant grant, gosodwr neu gwmni sy'n gysylltiedig â chymhwyso grantiau neu osod cynhyrchion ECO Flex.

Dylid codi unrhyw achwyniad neu broblem sy’n ymwneud â'r gwaith neu broses ymgeisio gyda'r parti/asiant/ariannwr a oedd yn gyfrifol am y gwaith gosod. Mae cyfraniad CBSCNPT yn y cynllun wedi'i gyfyngu i'r datganiad cymhwysedd ar gyfer y grant. Os hoffech i'r datganiad gael ei egluro'n fanylach, e-bostiwch adnewyddiadau

Penderfyniad Terfynol: Caiff y penderfyniad ynghylch a yw aelwyd yn derbyn mesur dan gymhwysedd hyblyg neu ffrydiau ariannu eraill ECO ei wneud gan y cyflenwyr ynni neu eu hasiantiaid/contractwyr NI fydd cymhwyster yn y datganiad o fwriad na'r datganiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gwarantu gosod unrhyw fesurau, gan mai'r cyflenwr fydd yn gyfrifol am y penderfyniad terfynol.

Er y bydd rhai mesurau sy'n cael eu hariannu gan grant am ddim i'r defnyddiwr, mae'n bosib y bydd eraill yn cael eu hariannu'n rhannol a bydd angen cyfraniad gan y defnyddiwr neu'r asiant er mwyn eu darparu.

Bydd unrhyw drefniant ariannol neu gontractiol sy'n ymwneud â gosod mesur neu arolwg neu wasanaeth cartref penodol yn ôl disgresiwn y perchennog neu'r preswyliwr i dderbyn neu wrthod yn ôl eu dymuniad. Ni fydd CBSCNPT yn rhan o unrhyw drefniadau o'r fath; bydd hyn rhwng y defnyddiwr ac unrhyw drydydd parti o'u dewis ar restr Cymru Gynnes o asiantau/gontractwyr cymeradwy.

Llywodraethu

Bydd angen i'r corff y bydd angen gwneud unrhyw gais am asesiad iddo cyn cymhwyso dan y datganiad o fwriad hwn gael ei wneud/gael ei ddirprwyo i Gwmni Buddiannau Cymunedol Cymru Gynnes. Ni fydd CBSCNPT yn derbyn ceisiadau'n uniongyrchol.

Os hoffech wneud cais am gadarnhad o gymhwysedd ar gyfer grant, cysylltwch â:

Cymru Gynnes
Tŷ Llewellyn,
Parc Busnes Glannau'r Harbwr,
Port Talbot
SA13 1SB pref
01656 747 622 01656 747 622 voice +441656747622

Bydd Cymru Gynnes yn derbyn galwadau ffôn, yn hyrwyddo cynlluniau ac yn gwirio ceisiadau drwy gasglu gwybodaeth dystiolaethol am gleientiaid drwy asiantau/gontractwyr cymeradwy. Am restr o asiantau/gontractwyr cymeradwy, ewch i wefan Cymru Gynnes.

Cymru Gynnes fydd yn llwyr gyfrifol am gyfeirio ceisiadau llwyddiannus at CBSCNPT i'w cymeradwyo.

Bydd y cyngor yn cyhoeddi tystysgrifau datganiad ar gyfer ymgeiswyr cymwys.

Bydd angen i unrhyw asiant trydydd parti neu gontractwr â chleientiaid y maent am eu cyfeirio at y cyngor sicrhau bod y cleientiaid hynny’n defnyddio gwasanaeth fetio Cymru Gynnes a bod y cleientiaid hynny wedi'u cyfeirio at y cyngor drwy'r sefydliad hwnnw. Ni fydd y cyngor yn rhan o unrhyw drefniant o'r fath a weithredir rhwng Cymru Gynnes ac unrhyw asiant trydydd parti pob contractwr annibynnol.

Bydd deiliad tŷ yn dewis y gosodwr a/neu'r ariannwr o restr ddethol Cymru Gynnes o asiantau/gontractwyr cymeradwy, bydd yr asiantiaid/contractwyr a enwyd yn hwyluso'r broses ymgeisio am gyllid dan ECO3.

Bydd gan swyddogion sy'n dal y swyddi canlynol y grym i lofnodi datganiadau ar ran CBSCNPT.

 • Prif Swyddog Adnewyddu Tai
 • Uwch-syrfëwr Tai

Monitro

Bydd y cyngor yn cofnodi gwybodaeth am nifer yr atgyfeiriadau a wneir i'r cyngor gan Cymru Gynnes a'r datganiadau a gyhoeddir. Byddai unrhyw wybodaeth bellach yn cael ei chadw gan yr asiant neu'r contractwr a'i chyflwyno i BEIS/OFGEM ar wahân.

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn cael gafael ar gyllid ECO3, bydd angen i asiantiaid/gontractwyr, y gwneir unrhyw gais drwyddynt, rannu data personol gyda thrydydd parti. Nid yw CBSCNPT yn gallu prosesu na thrin ceisiadau heb gynnwys y trydydd parti a enwyd. Y trydydd parti ac nid y cyngor sy'n gyfrifol am ddod o hyd i gyllid ECO3 a threfnu gosod mesurau. Am y rheswm hwn, nid yw CBSCNPT yn ystyried mai ef yw'r Rheolwr Data yn y sefyllfa hon gan nad ef yw'r corff sy'n gyfrifol am gynnig neu ddarparu'r grant

Bydd CBSCNPT yn prosesu'r holl ddata a gyflwynir fel rhan o'r cynllun yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Cyfeiriwch at ddatganiad preifatrwydd CBSCNPT. 

Bydd asiantiaid/contractwyr yn mabwysiadu proses dau gam i nodi aelwydydd sydd mewn tlodi tanwydd neu ar incwm isel ac yn agored i effeithiau byw mewn cartref oer cyn cyflwyno cais.

Cam 1: Aelwydydd sy'n cyrraedd y trothwy incwm isel (gweler Tabl 1)

Cam 2: Aelwydydd sy'n wynebu costau ynni uchel ac yn agored i effeithiau cartref oer (gweler Tabl 2). 

Rhan 1 – Meini Prawf Cymhwyso – Incwm Isel

Gan ddefnyddio'r ymatebion i'r cwestiynau canlynol, pennir lefel trothwy incwm aelwydydd.

 • Cwestiwn 1: Faint o bobl dros 18 oed sy'n byw fel arfer yn eich eiddo, gan gynnwys chi eich hunan?
  Mae hyn yn cadarnhau sawl oedolyn sy'n rhan o'r aelwyd.
 • Cwestiwn 2:  Faint o bobl dan 18 oed sydd fel arfer yn byw yn eich eiddo?
  Mae hyn yn cadarnhau sawl plentyn sy'n rhan o'r aelwyd.
 • Cwestiwn 3:  Ar ôl talu rhent, morgais (os oes un gennych) a Threth y Cyngor, faint o incwm sydd fel arfer ar ôl gan eich aelwyd bob mis?
 1. a) Mwy na [e. y swm trothwy o Dabl 1 o gofio nifer yr oedolion a phlant a nodir dan gwestiynau 1 a 2]; neu
 2. b) Lai na [e. y swm trothwy o Dabl 1 o gofio nifer yr oedolion a phlant a nodir dan gwestiynau 1 a 2];

Bydd Cymru Gynnes yn penderfynu a yw aelwydydd ar incwm isel yn seiliedig ar drothwyau cyfansoddiad yr aelwyd yn y tabl penodedig, namyn costau rhent/morgais/treth y cyngor yr aelwyd.

Tabl 1

Math o Gais

Nifer y plant neu bobl ifanc cymwys y mae'r hawlydd yn gyfrifol amdanynt

0

1

2

3

4+

Cais unigol

£13,200

£17,400

£21,600

£25,800

£30,000

Cais ar y cyd

£19,800

£24,000

£28,200

£32,400

£36,600

Diffinnir incwm yma fel incwm gwario aelwyd ar ôl iddynt dalu unrhyw dreth, yswiriant gwladol a chostau tai (rhent, morgais (lle y bo'n berthnasol) a Threth y Cyngor).  

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i'r aelwyd fodloni meini prawf 1) a/neu 2) yn llawn
 • Bydd aelwydydd â Thystysgrif Perfformiad Ynni categori E, F neu G ar gyfer eu heiddo yn cael eu pennu'n aelwydydd â chostau ynni uchel.
 • Sgôr o 24 neu fwy yn y tabl isod

Byddwn yn targedu Perchnogion Preswyl a'r Sector Rhentu Preifat yn unig

Tabl 2

Manylion yr eiddo

Math

Pwyntiau

Ticiwch y blwch

Sgôr

Nifer yr ystafelloedd gwely

1

1

 

 

2

3

 

 

3+

5

 

 

Nifer y bobl sy'n byw yn yr eiddo

1

1

 

 

2

3

 

 

3+

5

 

 

A oes unrhyw un yn eich cartref:

Dros 60 oed

3

 

 

Dros 75 oed

5

 

 

Dan 18 oed

5

 

 

Oes o leiaf un aelod o'r aelwyd yn treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod gartref?

Oes

5

 

 

Nac oes

0

 

 

Faint o ddeunydd inswleiddio'r llofft sydd yno?

Dim

5

 

 

Hyd at 150mm

3

 

 

150mm ac yn fwy

1

 

 

Pa fath o wal sydd yno?

 

Adeiladwaith

5

 

 

Carreg/brics solet

5

 

 

Adeiledd ceudod

1

 

 

Faint o ddeunydd inswleiddio waliau sydd yno?

Allanol

1

 

 

Mewnol

1

 

 

Ceudod

2

 

 

Dim

5

 

 

Pa danwydd gwresogi a ddefnyddir yn yr eiddo?

Prif gyflenwad nwy

0

 

 

Olew

0

 

 

Nwy petrolewm hylifedig

3

 

 

Trydan

5

 

 

 

Tanwydd solet

5

 

 

 

 

 

Cyfanswm

 

Bydd peidio ag ymateb yn arwain at sgôr o 0 (sero)

Rhan 2 Meini Prawf Cymhwyso – Diamddiffynnedd

I fod yn gymwys dan ran 2, mae'n angenrheidiol bod unrhyw ddeiliad tŷ yn y breswylfa dan sylw mewn mwy o berygl o effeithiau byw mewn cartref oer. I wneud hyn, rhaid iddynt feddu ar un o'r cyflyrau a restrir yn yr adran hon fel y'u darperir gan ganllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 2015 ar ar farwolaethau gormodol yn y gaeaf a salwch a achosir gan gartrefi oer.

 • Dros 60 oed ac yn enwedig y rhai dros 75 oed
 • Plant dan 5 oed a'r rheini mewn addysg ysgol gynradd ac uwchradd neu famau beichiog
 • Pobl â chlefydau anadlol (Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD), Asthma)
 • Pobl â chlefydau cardiofasgwlaidd
 • Pobl â salwch meddwl cymedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol)
 • Pobl sy'n camddefnyddio sylweddau
 • Dementia
 • Clefydau niwrobiolegol a chlefydau cysylltiedig (e.e. ffibromyalgia, ME)
 • Canser
 • Pobl ag anableddau/symudedd cyfyngedig
 • Haemoglobinopathi (clefyd y crymangelloedd, thalassaemia)
 • Anableddau dysgu difrifol
 • Clefydau auto-imiwn a diffyg imiwnedd (e.e. lwpws, MS, diabetes, HIV)

Mae angen datganiad wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ddogfennol y gofynnir amdani gan Cymru Gynnes fel presgripsiwn neu lythyr meddyg, neu ddogfen adnabod.

Rhan 2 wedi'i pharhau: Yn ogystal â meddu ar y cyflwr a nodwyd, rhaid i'r eiddo gael Tystysgrif Perfformiad Ynni gradd D, E, F, neu G. (Bydd pob Tystysgrif Perfformiad Ynni'n cael ei derbyn ar yr olwg gyntaf o EPC Register. Ystyrir unrhyw eiddo â Thystysgrif Perfformiad Ynni sydd wedi dod i ben yn un heb Dystysgrif Perfformiad Ynni.) Os nad oes gan yr eiddo Dystysgrif Perfformiad Ynni, yna rhaid iddo sgorio 24 pwynt neu fwy yn Nhabl 2 uchod.

Ni all cymhwyster ddigwydd dan ran 2 os yw incwm net yr aelwyd yn fwy na £34,500, ni waeth beth fo maint y teulu.

3) Gweithredu ar ran awdurdod lleol arall - Nid ydym yn gweithredu ar ran awdurdod lleol arall

4) Datganiad o Fwriad ar y Cyd - Nid ydym yn gweithio mewn cydweithrediad ag awdurdod lleol arall

5) Cyfeiriadau - O bryd i'w gilydd, derbynnir cyfeiriadau gan ffynonellau amrywiol nad ydynt wedi'u diffinio ar hyn o bryd. Fodd bynnag, manylir ar yr wybodaeth o'r fath ffynonellau yn ein hadolygiad Cymhwysedd Hyblyg, a gaiff ei ddarparu'n uniongyrchol i'r holl bartïon â diddordeb a'i gyhoeddi ar ein gwefan.

6) Monitro tystiolaeth - Bydd nifer yr aelwydydd y cysylltir â nhw ac sy'n gymwys am Gymhwysedd Hyblyg ECO ynghyd â nifer y mesurau wedi'u hariannu gan Gymhwysedd Hyblyg ECO a osodwyd, a nifer y cartrefi a welwyd yn cael eu cofnodi gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Bydd y cyngor yn archwilio'r broses drwy sicrhau cydymffurfiaeth â'r canllawiau a fabwysiadwyd.