Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwestiynau Cyffredin am Safleoedd Ymgeisiol

Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol

Rwyf wedi derbyn llythyr sy’n sôn am fod yn ‘Rhywun sy’n Creu Lleoedd’, beth mae hynny’n ei olygu?

Byddem ni’n hoffi i ddatblygwyr a phreswylwyr ddod yn ‘Bobl sy’n Creu Lleoedd’ ac awgrymu sut gallan nhw wneud Castell-nedd Port Talbot (CNPT) yn well yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Os ydych chi’n teimlo bod darn o’r jigsô ar goll (darn o dir sy’n eiddo i chi, er enghraifft), yr ydych chi’n meddwl ddylai gael ei ddatblygu ar gyfer tai, manwerthu, man agored, cyflogaeth etc. gofynnir i chi gyflwyno’r safle fel Safle Ymgeisiol i’w ystyried yn y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA).

Pwy sy’n gallu hyrwyddo safle?

Gall unrhyw un hyrwyddo safle i’w ddatblygu – tirfeddianwyr, datblygwyr neu aelodau o’r cyhoedd.

Os nad chi sy’n berchen ar y safle, ond rydych chi’n meddwl y dylai gael ei ddatblygu at ddefnydd penodol, byddem ni’n eich annog i gysylltu â’r tirfeddiannwr a’u hannog i gyflwyno’r safle fel Safle Ymgeisiol i’w ystyried.

Bydd angen bod gennych chi ganiatâd y tirfeddiannwr i hyrwyddo’r safle er mwyn dangos cyflawnadwyedd.

Beth rydym ni’n ei olygu wrth ‘cyflawnadwy’?

Bydd angen i hyrwyddwyr safleoedd ddangos bod modd cyflawni’r safle.

Er mwyn asesu cyflawnadwyedd y safle, rhoddir ystyriaeth i’r canlynol, sef:

 • A yw’r safle’n cael ei gyflwyno yn ei gyfanrwydd;
 • A oes mwy nag un perchennog ar y safle, ac a yw’r holl dirfeddianwyr yn hyrwyddo’r safle ar gyfer y math o ddatblygiad ac ar y raddfa a ragwelir?
 • A yw’r safle’n cael ei hyrwyddo gan y tirfeddianw(y)r presennol neu ar eu rhan. Neu a oes gan hyrwyddwr y safle/eu cleient gytundeb opsiwn neu gyfatebol i brynu’r safle gan y tirfeddianw(y)r;
 • A oes unrhyw gyfyngiadau ar ddatblygu megis lleiniau pridwerth neu gyfamodau nad ydynt eisoes yn cael eu datrys/dileu;
 • A fydd y safle’n cael ei gyflwyno i’w ddatblygu yn ystod cyfnod y Cynllun;
 • A ddarparwyd gwybodaeth am ddichonoldeb i gyd-fynd â’r Safle Ymgeisiol a gyflwynwyd); ac
 • Os yw’r safle mewn perchnogaeth gyhoeddus, a yw wedi cael ei nodi mewn strategaeth waredu a gyhoeddwyd a/neu trwy benderfyniad gan y Cyngor os yw’r tir i gael ei gadw/werthu gan y Cyngor.

Beth yw’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA)?

Mae’n statudol ofynnol bod y Cyngor yn cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae CDLl presennol y Cyngor yn cyflwyno graddfa a lleoliad datblygu yn y fwrdeistref sirol yn ystod y cyfnod o 2011-2026.

Bydd CDLlA y Cyngor yn cymryd lle’r CDLl presennol. Bydd y CDLlA yn helpu i ffurfio CNPT yn ystod y 15 mlynedd nesaf (2021-2036), gan sicrhau bod y datblygu cywir yn digwydd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, fel bod budd i gymunedau a’r economi, a chan nodi pa ardaloedd mae angen eu diogelu.

Beth yw Safle Ymgeisiol?

Safle Ymgeisiol yw safle a gyflwynir i’r Cyngor gan barti sydd â diddordeb (e.e. datblygwr neu dirfeddiannwr) i’w gynnwys o bosib fel dyraniad yn y CDLlA.

Mae hyrwyddwr y safle wedi cynnig y safle i’w ystyried a’i asesu o ran a yw’n briodol ei ddatblygu at y defnydd a awgrymwyd mewn egwyddor, yn amodol ar fanylion.
Mae hyrwyddwr y safle am i’r safle gael ei ddatblygu rywbryd yn ystod cyfnod y Cynllun.

Beth sydd ddim yn wir am Safle Ymgeisiol?

Nid cais cynllunio yw Safle Ymgeisiol. Bydd cais cynllunio yn dal yn ofynnol i asesu manylion y cynnig cynllunio, hyd yn oed os yw’r cynigydd yn llwyddo i sicrhau bod y darn o dir yn cael ei ddyrannu yn y CDLlA.

Beth yw’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol?

Yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol yw’r cam cyntaf wrth baratoi’r CDLlA.

Fel rhan o’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd y Cyngor yn gwahodd hyrwyddwyr safleoedd i gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’w hystyried.

Mae’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol yn gam cyntaf pwysig ym mhroses y Cyngor o gasglu tystiolaeth i lywio drafftio’r CDLlA yn y dyfodol.

Bydd gofyn bod hyrwyddwyr safleoedd yn darparu tystiolaeth addas i ddangos yn gadarn bod safleoedd yn gynaliadwy, yn gyflawnadwy ac yn ariannol ddichonadwy.

Pryd mae modd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol?

Dylid cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’r Cyngor yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, a fydd yn digwydd o ganol dydd ar 1 Mawrth – ganol dydd ar 31 Mai 2022.

Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol

Beth fydd yn digwydd os caiff safleoedd eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwn?

Ni fydd safleoedd sy’n cael eu hyrwyddo ar ôl y dyddiad cau hwn yn cael eu derbyn.
Mae modd cyflwyno safleoedd yng nghyfnodau’r Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau, ond mae’n debygol y bydd hyn yn costio mwy gan y bydd angen i safleoedd gyflwyno gwybodaeth fwy manwl. Bydd angen hefyd i safleoedd gyfateb i’r Strategaeth a Ffafrir yn hytrach na helpu i ddylanwadu ar y Strategaeth a Ffafrir.

Ar gyfer pa ddefnyddiau gall Safleoedd Ymgeisiol gael eu cyflwyno?

Gall safleoedd gael eu cyflwyno ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i’r canlynol:

 • Tai;
 • Cyflogaeth;
 • Cyfleusterau Cymunedol;
 • Twristiaeth;
 • Seilwaith Gwyrdd;
 • Gwastraff;
 • Addysg;
 • Gofal cymdeithasol;
 • Darparu lleiniau i sipsiwn a theithwyr;
 • Manwerthu;
 • Hamdden;
 • Ynni Adnewyddadwy;
 • Bioamrywiaeth;
 • Seilwaith Trafnidiaeth;
 • Mwynau; a
 • Diogelu

Pwy sy’n gallu cyflwyno Safle Ymgeisiol?

Gall unrhyw un gynnig darn o dir i’w ystyried ar gyfer ei gynnwys yn y CDLlA.
Fodd bynnag, dylai fod gan hyrwyddwyr safleoedd ganiatâd y tirfeddiannwr, gan y bydd angen iddyn nhw ddangos bod y cynnig yn gyflawnadwy.

A fydd dyraniadau safle presennol yn cael eu treiglo ymlaen yn awtomatig?

Na fyddant.

Bydd angen i safleoedd sydd wedi’u dyrannu ar hyn o bryd i’w datblygu yn y CDLl, ond sydd heb eu datblygu, gael eu hyrwyddo eto, a bydd angen mwy o dystiolaeth i ddangos y bydd y safle’n cael ei ddatblygu yn ystod cyfnod y Cynllun.

Oes modd cyflwyno caniatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli fel Safle Ymgeisiol?

Oes. Gellir cyflwyno enghreifftiau o ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli fel Safleoedd Ymgeisiol.

Fydd pob Safle Ymgeisiol yn cael ei ddatblygu?

Na fydd.

Ni fydd pob safle sy’n cael ei hyrwyddo yn cael ei ddyrannu i’w ddatblygu yn y CDLlA terfynol. Bydd y Cyngor yn asesu’r safleoedd a gyflwynwyd, gan gymryd i ystyriaeth anghenion a nodwyd ac ystyriaethau cynaliadwyedd, ac o bosib yn dyrannu nifer o safleoedd i’w datblygu.

Bydd safleoedd a ddyrannir wedi hynny yn cael eu cyflwyno i’w datblygu dim ond os rhoddir caniatâd cynllunio ac mae datblygwr am roi’r penderfyniad hwnnw ar waith.

Pa wybodaeth sydd ar gael i’m helpu i gyflwyno Safle Ymgeisiol?

Cyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, mae’r Cyngor wedi rhoi’r dogfennau canlynol ar ei wefan (www.npt.gov.uk/cs):

 • Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a Nodiadau Canllaw
 • Nodiadau Canllaw ar Ddichonoldeb
 • Map rhyngweithiol o’r cyfyngiadau

Does gen i ddim mynediad i’r rhyngrwyd, oes fersiynau papur o’r dogfennau hyn ar gael?

Oes.

Mae’r dogfennau i’w gweld yn y lleoliadau adnau canlynol:

 • Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd, SA11 3QZ
 • Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ
 • Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, SA11 2GG

Hefyd mae modd darllen y dogfennau ar gyfrifiaduron cyhoeddus sydd ar gael yn y llyfrgelloedd – edrychwch ar y wefan ganlynol i weld gwybodaeth am oriau agor llyfrgelloedd a’u gweithdrefnau yn sgîl pandemig Covid-19.

Mae’r dogfennau hefyd ar gael i’w prynu gan dîm Polisi Cynllunio’r Cyngor. Os hoffech chi brynu copi:

Beth yw Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a’r Nodiadau Canllaw?


Mae Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a’r Nodiadau Canllaw ar gael ar wefan y Cyngor: www.npt.gov.uk/cs.

Mae’r ddogfen yn cyflwyno’r fethodoleg bydd y Cyngor yn ei defnyddio i asesu safleoedd ac mae’n darparu gwybodaeth gefndir ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.

Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys copi o’r Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol, y mae gofyn bod pob hyrwyddwr safle yn ei chyflwyno, ac sy’n rhoi arweiniad ar sut mae cwblhau pob adran o’r Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.

Beth yw’r Nodiadau Canllaw Dichonoldeb?

Mae’r Nodiadau Canllaw Dichonoldeb ar gael ar wefan y Cyngor: www.npt.gov.uk/cs.
Mae’r ddogfen yn darparu:

 • Gwybodaeth gefndir a thystiolaeth i helpu wrth gyflwyno arfarniadau dichonoldeb a datganiadau dichonoldeb lefel uchel i gyd-fynd â nhw;
 • Gwybodaeth am sut mae sicrhau copi o’r Model Dichonoldeb Datblygu rhanbarthol (DVM); a’r
 • Ffioedd sy’n daladwy am gopïau o’r DVM rhanbarthol.


Beth yw’r map rhyngweithol o’r cyfyngiadau?

Mae’r map rhyngweithiol o’r cyfyngiadau ar gael ar wefan y Cyngor: https://maps.npt.gov.uk/rldp/.

Mae’n darparu gwybodaeth am y cyfyngiadau sylfaenol canlynol:

 • Ramsar (Gwlyptir â Phwysigrwydd Rhyngwladol)
 • Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA);
 • Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA);
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG);
 • Dosbarthiad Tir Amaethyddol Dosbarth 1 (ALC);
 • Heneb Gofrestredig (SM);
 • Parc Hanesyddol a Gerddi;
 • Tir comin; a
 • Llifogydd.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am bolisïau cyfredol y CDLl. Cynhwyswyd y rhain yn gyfeiriadau cefndir, a byddant yn cael eu dileu wrth i’r CDLlA symud ymlaen.

Pa wybodaeth mae angen i mi gyflwyno?

Bydd angen i hyrwyddwyr safleoedd gyflwyno’r canlynol:

 • Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol (ar gael ar ein gwefan www.npt.gov.uk/cs); a
 • Map AO o’r safle.

Bydd angen hefyd i safleoedd a arweinir gan dai a chyflogaeth (safleoedd sy’n hyrwyddo datblygiad preswyl neu gyflogaeth yn bennaf) gyflwyno’r wybodaeth ganlynol am ddichonoldeb:

 • Model Dichonoldeb Datblygu; a
 • Datganiad dichonoldeb lefel uchel


Beth fydd yn digwydd os yw fy nghyflwyniad Safle Ymgeisiol yn anghyflawn?

Bydd cyfrifoldeb ar hyrwyddwyr safleoedd i sicrhau bod yr wybodaeth maen nhw’n ei chyflwyno yn cael ei chwblhau’n gynhwysfawr ac yn gywir, gan y bydd safleoedd lle na wnaed hynny yn debygol o gael eu hidlo allan.

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu’r Cwestiynau Cyffredin hyn, y nodiadau canllaw, y diagram darllen hwylus a’r fideos i helpu hyrwyddwyr safleoedd i gyflwyno safleoedd.

Fydd yr wybodaeth rwy’n ei chyflwyno yn parhau’n gyfrinachol?

Na fydd, tra bod modd i’r Cyngor ddewis gwneud yr holl wybodaeth a gyflwynwyd ar gael neu beidio (yn dibynnu ar natur yr wybodaeth/ei pherthnasedd etc.).

Bydd yr holl wybodaeth a gyflwynwyd yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI) a/neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIR).

Beth yw’r Model Dichonoldeb Datblygu?

Offeryn arfarnu dichonoldeb rhanbarthol yw’r Model Dichonoldeb Datblygu (DVM). Yn ei hanfod mae’n daenlen safle-benodol sy’n manylu ar y costau a’r elw a ragwelir.

I gael copi o’r DVM bydd angen i hyrwyddwr y safle gysylltu â’r Tîm Polisi Cynllunio gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

 • E-bost: ldp@npt.gov.uk
 • Ffôn: 01639 686 821

Bydd y Cyngor yn codi tâl o £50 am gopi cychwynnol safle-benodol o’r DVM (mae gofyn bod pob safle’n cyflwyno DVM gwahanol safle-benodol).

Bydd y Cyngor yn rhoi’r canlynol i hyrwyddwr y safle:

 • Copi o’r DVM; a
 • Chyfarwyddiadau ar sut mae defnyddio’r DVM.

Fydd Gwybodaeth am Ddichonoldeb a Gyflwynir yn Parhau’n Gyfrinachol?

Na fydd.

Yn dilyn trafodaethau gyda Thîm Cyfreithiol y Cyngor a’r diwydiant datblygu, yn unol â chanllawiau cynllunio cenelaethol (Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, Rhifyn 3, 2020, Paragraff 5.95), bydd y Cyngor yn ymdrin â gwybodaeth am ddichonoldeb a gyflwynwyd fel ‘llyfr agored’ i sicrhau tryloywder y dystiolaeth. Mae hynny’n golygu y gall / bydd y Cyngor yn darparu gwybodaeth a gyflwynwyd lle defnyddiwyd yr wybodaeth honno i lywio polisïau neu ofynion neu fel rhan o’r dystiolaeth i lywio’r Cynllun.

Ni fydd gwybodaeth am ddichonoleb a gyflwynwyd yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol yn cael ei darparu i’r cyhoedd; yn hytrach fe’i defnyddir i lywio rhagdybiaethau fel rhan o’r gwaith dichonoleb lefel uchel. Fodd bynnag, gall fod angen darparu’r wybodaeth i’r cyhoedd os bydd y Cyngor yn derbyn cais trwy Ddeddfau’r EIR neu FOI. Os bydd y Cyngor yn derbyn cais o’r fath, bydd y Cyngor yn trafod y cais gyda hyrwyddwr y safle.

Faint yw cost cyflwyno Safle Ymgeisiol?

Er nad oes cost am hyrwyddo Safle Ymgeisiol fel rhan o’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd angen i safleoedd a arweinir gan dai a chyflogaeth brynu copi o’r Model Dichonoldeb Datblygu (Gweler ‘Beth yw’r Model Dichonoldeb Datblygu’ i gael gwybodaeth am y costau).

Wrth i safleoedd symud ymlaen trwy’r broses, bydd angen i hyrwyddwyr safleoedd ddarparu gwybodaeth fwy manwl a thystiolaeth i’w hategu, ac efallai y byddant yn dymuno defnyddio gwasanaeth ymgynghorydd cynllunio.

Pam mae angen i mi ddarparu’r holl wybodaeth ar y Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol?

Mae angen i hyrwyddwyr safleoedd ddarparu’r holl wybodaeth ar y Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i helpu’r Cyngor i asesu a yw’r safle:

 • Mewn lleoliad cynaliadwy (yn gallu cael ei ryddhau o bob cyfyngiad, yn agos at wasanaethau presennol, etc.);
 • Yn gallu cael ei gyflawni; ac
 • Yn ddichonadwy.

Beth fydd yn digwydd wedi’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r Fethodoleg ar gyfer Asesu Safleoedd Ymgeisiol a’r Nodiadau Canllaw yn amlinellu’r dull gweithredu a’r terfynau amser canlynol, gam wrth gam:

Ffigur 1 Proses Safleoedd Ymgeisiol
Step Timeframe
1: Yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol Mawrth - Mai 2022
2: Paratoi’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol Mawrth - Mehefin 2022
3. Cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol Mehefin 2022
4. Adborth Cymunedol Anffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol Mehefin - Awst 2022
5. Cyfnod 1 Asesiad Cychwynnol o’r Safleoedd Ymgeisiol Gorffennaf 2022
6. Cyfnod 2 Asesiad Manwl o’r Safleoedd Ymgeisiol – Cais am Wybodaeth Ychwanegol Awst 2022
7. Cyfnod 2 Asesiad Manwl o’r Safleoedd Ymgeisiol Medi - Hydref 2022
8. Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffafrir Mawrth - Ebrill 2023
9. Ymgynghori wedi’r Strategaeth a Ffafrir Adolygu’r Wybodaeth a Gyflwynwyd Mai - Mehefin 2023
10. Ymgynghori ar y Cynllun Adnau Mawrth - Ebrill 2024
11. Ymgynghori wedi’r Cynllun Adnau Mai - Awst 2024

Yn dilyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd y Cyngor yn mynd ati i hidlo’r safleoedd yn gychwynnol. Caiff safleoedd eu hidlo yn ôl:

 • Eu maint;
 • A ydynt o fewn unrhyw rai o’r cyfyngiadau sylfaenol a nodwyd uchod; a hefyd
 • Eu cyflawnadwyedd.

Yna bydd y cyngor yn ysgrifennu at hyrwyddwyr safleoedd a hidlwyd yn llwyddiannus, ac yn gofyn iddyn nhw ddarparu gwybodaeth ychwanegol.

Beth yw’r ‘Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol’?

Y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yw rhestr o’r holl safleoedd a gyflwynwyd i’r Cyngor yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.

Os caiff safle ei gynnwys ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, ydy hynny’n golygu ei fod yn addas i’w ddatblygu?

Nac ydy.

Nid yw cynnwys safle ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn rhagdybio ymrwymiad i’w addasrwydd i’w gynnwys yn y CDLlA.

Beth yw ‘Adborth Cymunedol Anffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol’?

Ar ôl cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, bydd y Cyngor yn cynnal cyfnod naw wythnos o adborth cymunedol anffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol.
Yn ystod y cyfnod hwn bydd y cyhoedd, Aelodau o’r Cyngor a rhanddeiliaid (fel Dŵr Cymru) yn gallu darparu sylwadau am y safleoedd ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol. Bydd y Cyngor hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol lle gall Aelodau’r wardiau drafod safleoedd sydd yn eu wardiau.

Ni roddir ymateb i sylwadau a ddaw i law. Fe’u defnyddir i lywio’r gwaith ar gyfer Cyfnod 2, yr Asesiad Manwl o Safleoedd Ymgeisiol.

 phwy rydych chi wedi ymgysylltu ym mhroses yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol?

Fel rhan o’r gwaith o baratoi’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, rydym wedi ysgrifennu at nifer o bobl ac ymgysylltu â nhw, gan gynnwys:

 • Cynghorau Tref a Chymuned;
 • Aelodau Etholedig y Cyngor;
 • Tirfeddianwyr dyraniadau safle presennol sydd heb eu datblygu;
 • Tirfeddianwyr safleoedd â chaniatâd cynllunio sydd heb ei weithredu;
 • Tirfeddianwyr safleoedd â hyrwyddwyd yn flaenorol;
 • Tirfeddianwyr eiddo gwag;
 • Swyddogion y Cyngor;
 • Cydlynwyr Ardal Lleol;
 • Ymgyngoreion cyffredinol (sydd ar ein cronfa ddata); a
 • Hyrwyddwyr/datblygwyr safleoedd sydd â diddordeb mewn datblygu yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae gen i eiddo gwag, pam rydych chi wedi ysgrifennu ataf fi?

Fel rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, rydym wedi ysgrifennu at bob tirfeddiannwr sydd ag eiddo gwag er mwyn ceisio deall pam mae eiddo’n wag.

Rydym ni’n gwerthfawrogi y bydd rhai eiddo’n wag er mwyn adnewyddu cartrefi; tra bod eiddo’n cael ei werthu; ac oherwydd ymrwymiadau ac amgylchiadau teuluoedd.

Mae gennym ni ddiddordeb yn yr eiddo sydd wedi bod yn wag ers 10+ o flynyddoedd, y rhesymau pam maen nhw’n wag a beth yw bwriadau’r tirfeddianwyr ar gyfer yr eiddo hynny. Dylid pwysleisio nad oes gennym ni ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hynny, ond rydym am ddeall beth yw bwriadau’r tirfeddianwyr.

Mae gennym ni ddiddordeb yn hyn oherwydd gallai sicrhau bod eiddo a fu’n wag yn y tymor hir yn cael eu defnyddio eto fod yn elfen bwysig o’n cyflenwad tai yn ystod cyfnod y cynllun i’r dyfodol (gallai pob tŷ rydym ni’n deall fydd yn dechrau cael ei ddefnyddio eto fod yn un tŷ newydd nad oes rhaid i ni gynllunio ar ei gyfer).

Ai hwn fydd fy unig gyfle i ymwneud â hyn?

Na.

Yn dilyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd y Cyngor yn cynnal cyfnod anffurfiol o ymgynghori â’r gymuned ynghylch y safleoedd a gyflwynwyd.

Fel rhan o hyn, bydd aelodau o’r cyhoedd yn cael cyfle i wneud sylwadau ar y rhestr o safleoedd. Bydd y sylwadau hyn yn cael eu trin yn anffurfiol, ond fe’u defnyddir i lywio ein hasesiad manwl o’r Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd.

 phwy dylwn i gysylltu os bydd gen i gwestiynau am y CDLlA neu’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol?

Cysylltwch â’r tîm Polisi Cynllunio yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol:

 • E-bost: ldp@npt.gov.uk
 • Ffôn: 01639 686 821

Sut galla i dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd am y CDLlA?

Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd am y CDLlA, gallwn ni eich ychwanegu at ein cronfa ddata ymgynghori, fel ein bod ni’n rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau ynghylch y CDLlA.

Os ydych am gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata, bydd angen i chi roi gwybod i ni yn ysgrifenedig a darparu eich manylion cyswllt, eich enw a’ch cyfeiriad ac, os yw’n berthnasol, eich cyfeiriad e-bost i ni. Byddai hefyd o gymorth petaech chi’n gallu nodi eich dewis iaith (h.y. a ydych chi am i ni gyfathrebu â chi yn Gymraeg neu Saesneg).

Ysgrifennwch at y canlynol:

 • Drwy’r post: Mr Ceri Morris, Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd. SA11 2GG.
 • E-bost: ldp@npt.gov.uk

Llawrlwytho

 • Safleoedd Ymgeisiol - Cwestiynau Cyffredin (PDF 454 KB)

  m.Id: 32286
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safleoedd Ymgeisiol - Cwestiynau Cyffredin
  mSize: 454 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17109/faq-2-cymraeg.pdf