Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Cymorth Costau Byw - £150

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad costau byw £150 fel rhan o'r Cynllun Cymorth Costau Byw a weinyddir gan gynghorau lleol.

Pwy sy'n gymwys

I fod yn gymwys ar gyfer y taliad mae'n rhaid i berson naill ai fodloni amod A neu B.

Dim ond un taliad o £150 fydd yn cael ei wneud i bob aelwyd. Nid oes gwahaniaeth i ba grŵp y mae'n perthyn.

Amod A

Byw mewn eiddo sydd ym mand A-D Treth y Cyngor a bodloni'r holl feini prawf canlynol:

 • Bod yn atebol i dalu Treth y Cyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 a
 • Heb fod yn derbyn eithriad Treth y Cyngor ar gyfer yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022 a
 • Byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa neu eu preswylfa bennaf ar 15 Chwefror 2022 a
 • Bod yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill ar yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022.

Mae'r aelwydydd hynny mewn eiddo band E sy'n derbyn gostyngiad band anabledd, gan leihau eu band i fand D, hefyd yn gymwys ar yr amod bod yr holl ddatganiadau uchod yn wir. 

Amod B

Byw mewn eiddo y maent yn derbyn cymorth ar ei gyfer drwy'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (prawf modd) ar 15 Chwefror 2022.

Cronfa Ddewisol

Mae cronfa ddewisol hefyd i helpu aelwydydd eraill sydd efallai’n ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau byw. 

Cael y taliad

Os ydym wedi gallu talu'r £150 yn awtomatig i chi, bydd wedi cael ei dalu i'ch cyfrif banc erbyn 25 Ebrill 2022.

Os na allwn ei dalu'n awtomatig i'ch cyfrif banc, anfonir llythyr atoch i'ch gwahodd i wneud cais am y taliad hwn. Mae'n rhaid i chi aros am y llythyr hwn cyn ceisio gwneud cais. Bydd y llythyr yn rhoi'r cyfeirnodau y mae eu hangen arnoch i wneud yr hawliad.

Dylech dderbyn eich llythyr erbyn 25 Mai 2022. Os nad ydych yn derbyn eich llythyr erbyn 25 Mai 2022, ond rydych yn credu'ch bod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y dyfarniad, e-bostiwch y tîm yn costofliving@npt.gov.uk

Bydd angen i chi roi

 • eich enw llawn
 • eich cyfeiriad llawn
 • eich cyfeirnod treth y cyngor (sy'n dechrau gyda'r rhif 6 ar yr holl ohebiaeth a anfonir gennym)
 • manylion ynghylch pam rydych yn credu eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwyso.

Gwneud cais am y taliad

Os ydych wedi derbyn eich llythyr yn eich gwahodd i wneud cais am y taliad, yna gallwch fwrw ymlaen i wneud cais isod.

Arhoswch am y llythyr a pheidiwch â ffonio'r tîm am y cyfeirnodau sydd eu hangen i wneud cais. Ni fyddant yn gallu rhoi'r wybodaeth i chi dros y ffôn.

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr bod gennych -

 • y llythyr yr anfonom atoch sy'n rhoi eich cyfeirnod a'ch rhif PIN.
 • eich rhif cyfrif banc a'ch côd didoli
 • eich rhif yswiriant gwladol os ydych yn hawlio Cymorth Treth y Cyngor
 • eich cyfeiriad e-bost
 • eich rhif ffôn
Gwneud cais am Daliad Costau Byw
Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw: 5.00pm, dydd Gwener 30 Medi 2022

Help i wneud cais

I'r rheini nad oes ganddynt rywun arall i’w helpu i gwblhau'r cofrestriad ar-lein, byddwn yn gallu darparu cymorth i gwblhau'r cofrestriad.

Disgwylir y bydd tua 60,000 o aelwydydd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn ac oherwydd y galw disgwyliedig, darperir y cymorth hwn ar sail apwyntiad yn unig. Efallai y bydd angen i chi aros sawl wythnos cyn bod apwyntiad ar gael.

Gallwch wneud cais am y cymorth hwn drwy gysylltu â ni:

 • e-bostiwch costofliving@npt.gov.uk neu
 • ffoniwch 01639 686188 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am i 4.30pm (ac eithrio gwyliau banc). 

Rhagor o wybodaeth

Ceir gwybodaeth fanylach am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.