Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth i ymgeiswyr ac asiantiaid

Cynhelir yr Etholiadau Llywodraeth Leol ddydd Iau 23 Mehefin, 2022.

Cynhelir yr Etholiad canlynol ar 23 Mehefin 2022:

 • Ward Etholiadol Port Talbot
 • 2 Gynghorwyr i'w hethol

Arweiniad ynghylch Dod yn Gynghorydd

Mae cynghorau'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i'w cymunedau. Mae rhai yn statudol, sy'n golygu bod yn rhaid eu darparu - mae'r rhain yn cynnwys casglu sbwriel a llyfrgelloedd.

Mae eraill yn rheoleiddiol. Rhaid darparu'r gwasanaethau hyn hefyd ac maent yn cynnwys cynllunio a rheoli datblygiad tir ac eiddo, a thrwyddedu mangreoedd neu dacsis er enghraifft.

Yn olaf, mae gwasanaethau dewisol y gall cynghorau ddewis eu darparu, megis hyrwyddo twristiaeth.

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y mae eich cyngor yn gyfrifol amdano:

 • Addysg - Ysgolion a chludiant i'r ysgol
 • Tai - Strategaethau, cyngor, darpariaeth a gweinyddu budd-daliadau
 • Gwasanaethau Cymdeithasol - Gofalu am blant, pobl hŷn a phobl anabl a'u hamddiffyn
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Cynnal a chadw ffyrdd, rheoli traffig a chynllunio, enwi strydoedd
 • Rheoli Gwastraff - Casglu sbwriel, ailgylchu a thipio anghyfreithlon
 • Gwasanaethau Hamdden a Diwylliannol - Llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau hamdden a'r celfyddydau
 • Diogelu defnyddwyr - Safonau Masnach
 • Gwasanaethau amgylcheddol - Diogelwch bwyd, rheoli llygredd
 • Cynllunio - Cynllunio datblygu a rheoli datblygu
 • Datblygu Economaidd - Denu busnesau newydd, hyrwyddo hamdden a thwristiaeth
 • Cynllunio rhag Argyfyngau - Rhag ofn y bydd argyfyngau fel llifogydd, clefydau neu ymosodiadau terfysgol

I gael gwybodaeth am y broses ar gyfer sefyll mewn etholiad, gan gynnwys cymhwysedd, terfynau gwariant a chanllawiau ymgyrchu, gweler y ddolen isod.

Canllawiau ac adnoddau sydd eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu asiant mewn etholiad lleol yng Nghymru

Y Swyddog Canlyniadau yw Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot, sy'n gyfrifol am:

 • Gyhoeddi'r hysbysiad etholiad
 • Gweinyddu'r broses enwebu
 • Annog cyfranogiad
 • Cyhoeddi'r datganiad am y sawl a enwebwyd a'r hysbysiad o bleidlais
 • Darparu gorsafoedd pleidleisio a'u hoffer
 • Penodi staff yr orsaf bleidleisio
 • Cynnal y bleidlais
 • Rheoli'r broses pleidlais drwy’r post
 • Dilysu a chyfrif y pleidleisiau
 • Datgan y canlyniadau.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau i'r Swyddog Canlyniadau i elections@npt.gov.uk neu ffonio 01639 763330.  

Event Date (deadline if not midnight)
Publication of notice of election 17th May

Delivery of nomination papers

Nomination papers may be submitted for informal/formal checking electronically or in person.

Between 18th May and until 4pm on Wednesday 25th May

Deadline for delivery of nomination papers 4pm on 25th May
Deadline for withdrawals 4pm on 25th May
Deadline for the notification of appointment of election agent 4pm on 25th May
Publication of statement of persons nominated

Not later than 4pm on 26th May

Deadline for applications to register to vote Tuesday 7th June
Deadline for receiving new postal vote and postal proxy applications. Wednesday 8th June
Commencement of issue of postal votes Thursday 9th June
Publication of notices of poll and situation of polling stations Wednesday 15th June
First time that electors can apply for an emergency proxy Thursday 23rd June
Deadline for notification of appointment of polling and counting agents Thursday 16th June
First date that electors can apply for a replacement for lost postal votes Thursday 23rd June
Polling Day 7am to 10pm on Thursday 23rd June
Last time that electors can apply for a replacement for spoilt or lost postal votes 5pm on Thursday 23rd June
Deadline for emergency proxy applications 5pm on Thursday 23rd June
Verification and Count (County Borough) Thursday 23rd June After 10pm

Mae gofyniad o hyd i sicrhau bod y mesurau COVID-19 priodol yn cael eu dilyn wrth ymgyrchu ar gyfer yr etholiadau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi cerdyn gweithredu sy'n rhoi cyngor ar fesurau sy'n debygol o fod yn rhesymol i'w cymryd i leihau'r risg o Coronafeirws wrth ymgyrchu.

Mae'r 'Cerdyn Gweithredu' yn cael ei ddiweddaru pan fydd rheoliadau a mesurau COVID-19 yn newid.