Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Gyfrifon 2020-2021

Llawrlwytho

 • Datganiad Cyfrifon Drafft 2021-22 (Yn Saesneg) (PDF 1.05 MB)

  m.Id: 33282
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Cyfrifon Drafft 2021-22 (Yn Saesneg)
  mSize: 1.05 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17611/nptcbc-draft-statement-of-accounts-2021-22.pdf

 

Hysbysiad Archwilio

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyd-bwyllgor Amlosgfa Margam

Mae'n ofynnol yn ôl rheoliad 10(1) Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 i'r Swyddog Cyllid Cyfrifol arwyddo a dyddio'r datganiad o gyfrifon ac ardystio'i fod yn cynrychioli barn wir a theg am sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac am incwm a gwariant y corff ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r rheoliadau'n mynnu bod hyn yn cael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2022.

Mae rheoliad 10(2) Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn mynnu bod y datganiad o gyfrifon a archwiliwyd yn cael ei gymeradwyo a'i gyhoeddi yn dilyn ei ardystio gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol. Mae'r rheoliadau'n mynnu bod hyn yn cael ei gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2022.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod 'wrth i'r pandemig barhau, mae effaith barhaus ar adnoddau staff awdurdodau lleol ac mae'n bosib felly y bydd awdurdodau'n dymuno paratoi eu cyfrifon i amserlen estynedig' gyda chyfrifon wedi'u harchwilio'n cael eu cwblhau erbyn 30 Tachwedd 2022.

Arwyddwyd ac ardystiwyd y Datganiad o Gyfrifon heb ei archwilio gan y Prif Swyddog Cyllid ar 30 mai 2022.  Oherwydd effaith y pandemig, mae'r cyngor wedi dewis gweithio o fewn yr amserlen estynedig er mwyn cwblhau'r Datganiad o Gyfrifon Archwiliedig.

Swyddog A151