Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Archwilio Cyfrifon - Cyngor Castell-nedd Port Talbot

HYSBYSIR trwy hyn, yn unol ag Adrannau 29 i 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ac fel y nodir ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 2014), rhwng 8 Mehefin 2022 a 5 Gorffennaf 2022, rhwng 10.00am a 4.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gall unrhyw un â diddordeb archwilio cyfrifon yr awdurdod a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 a gwneud copïau ohonynt, yn ogystal â'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau mewn perthynas â hwy.

I wneud trefniadau i archwilio cyfrifon yr awdurdod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, ffoniwch 01639 763716 neu e-bostiwch closing@npt.gov.uk

Ar 6 Gorffennaf 2022 am 10.00am neu ar ôl hynny, bydd yr Archwilydd Penodedig, Gillian Gillett Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ,  drwy e-bostiwch gillian.gillett@audit.wales ar gais unrhyw Etholwr Llywodraeth Leol ar gyfer yr ardal y mae’r cyfrifon yn ymwneud â hi, yn rhoi cyfle i'r Etholwr neu ei gynrychiolydd ei holi am y cyfrifon, a gall unrhyw Etholwr o'r fath neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd penodedig a gwrthwynebu unrhyw un o'r Cyfrifon. Rhaid i unrhyw wrthwynebiadau o'r fath gael eu rhagflaenu gan hysbysiad ysgrifenedig ohonynt a chynnwys sail dros y gwrthwynebiad i'r Archwilydd Penodedig e-bostiwch gillian.gillett@audit.wales  a'r Cyngor Bwrdeistref Sirol e-bostiwch closing@npt.gov.uk

Dyddiedig 18 Mai 2022

K Jones
Prif Weithredwr
Canolfan Ddinesig, Port Talbot.