Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Archwilio Cyfrifon - Cyd-bwyllgor Amlogsfa Margam

Rhoddie rhybudd drwy hyn yn unol ag Adrannau 29 i 31 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ac a nodwyd ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 2014), y gall unrhyw un â diddordeb wneud cais I’r Cyfarwyddwr  Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot o 8 Mehefin 2022 tan 5 Gorffennaf 2022 rhwng 10.00 a.m. a 4.00 p.m., ddydd Llun tan ddydd Gwener, I archwilio a gwneud copïau o Gyfrifon yr Awdurdod a enwyd uchod, ar gyfer y flwyddyn sy’n gorffen 31 Mawrth, 2022 a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau sy'n ymwneud â hynny.

I wneud trefniadau i archwilio cyfrifon yr awdurdod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, ffoniwch 01639 763606 neu e-bostiwch closing@npt.gov.uk

Ar 6 Gorffennaf 2022 am 10.00 a.m., neu wedi hynny bydd yr Achwilydd Penodedig, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ, ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol ar yr ardal y mae'r cyfrifon yn ymwneud â hi, yn rhoi cyfle i'r etholwr neu ei gynrychiolwyr i’w gwestiynu am y cyfrifon a gall y etholwr hwnnw neu ei gynrychiolydd gwrdd â'r Archwilydd penodedig I gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau I’r cyfrifon. Rhaid anfon cais ysgrifenedig a sail unrhyw wrthwynedbiadau o’r fath at yr Archwilydd Penodedig a’r Cyngor Bwrdeistref Sirol.

Dyddiedig 18 Mai 2022.

K Jones
Prif Weithredwr
Canolfan Ddinesig, Port Talbot.