Hepgor gwe-lywio

Cyllid Ewropeaidd 2014 - 2020

Cyllid Ewropeaidd 2014 - 2020

Ewrop 2020 yw strategaeth twf yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y degawd i ddod, gyda phum prosiect uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, arloesedd, addysg, cynhwysiad cymdeithasol ac ynni/yr hinsawdd i'w bodloni erbyn 2020. 

Mae'r rhaglenni cyllid Ewropeaidd canlynol yn cynnwys y cyfnod 2014-2020 i helpu i gefnogi strategaeth Ewrop 2020 a strategaethau cenedlaethol amrywiol eraill.

 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

Ar gyfer y cyfnod 2014-2020, bydd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (sy'n cynnwys Castell-nedd Port Talbot) yn derbyn Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gwerth oddeutu £1.6 biliwn. 

Yn unol â strategaethau'r UE a Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi twf a swyddi yng Nghymru, mae Rhaglenni Gweithredol CGE ac ERDF yn canolbwyntio ar ymchwil ac arloesedd, yn helpu busnesau i ddechrau a thyfu, yn cefnogi ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, cysylltedd a datblygiad trefol ac yn mynd i'r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy, cynyddu sgiliau a chyflogaeth ieuenctid.

Ceir manylion am sut caiff CGE ac ERDF eu gwario yn y rhanbarth yn y Rhaglenni Gweithredol ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.  Mae dogfennau arweiniol a ffurflenni cais am gyllid ar gael ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) (dolen allanol). 

Gall sefydliadau elwa o gyllid CGE ac ERDF drwy:

•  Gefnogaeth uniongyrchol e.e. gwneud cais uniongyrchol am gyllid ar gyfer eich prosiect. 
•  Cefnogaeth anuniongyrchol e.e. gall mentrau bach a chanolig gael mynediad i gefnogaeth drwy 'Busnes Cymru'.
•  Cyfleoedd tendro, sy'n cael eu hysbysebu ar wefan Gwerthwch i Gymru (dolen allanol)  (Am wefannau defnyddiol i gael gafael ar gefnogaeth ar gyfer tendro a gwybodaeth am y broses, ewch i we-dudalennau caffael CBSCNPT).

Am gyngor ac arweiniad ar gyflwyno cais am gyllid CGE ac ERDF, mae'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol wedi llunio 'Canllaw Cyflwyno Cronfeydd Strwythurol 2014-2020' sy'n crynhoi'r cyfleoedd cyllid a'r broses gwneud cais.  Fel arall, cysylltwch â'r Ebost: Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn uniongyrchol.

 

Introduction Guide: West Wales & The Valleys European Structural Funds 2014 - 2020
File type Document File size
pdf Introduction Guide: West Wales & The Valleys European Structural Funds 2014-2020 1.23 MB
<%-->Back to Top plug-in<--%>

Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru (RhDG)

Wedi'i hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, mae'r RhDG yn gwella ysbryd cystadleuol ffermio a choedwigaeth, yn gwarchod yr amgylchedd ac yn gwella ansawdd bywyd ac arallgyfeirio ardaloedd gwledig.  Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 24 o wardiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu dosbarthu'n rhai gwledig.

Mae mwy o wybodaeth am gyfleoedd cyllid y RhDG a map sy'n dangos y wardiau gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gael ar we-dudalennau Cynllun Datblygu Gwledig CBSCNPT.

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Bydd Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, y gellir cael mynediad iddi drwy Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG), yn cefnogi cymunedau a physgodfeydd/busnesau dyframaeth lleol cryf i gynyddu cynaladwyedd y sector ac i warantu ei ddyfodol ariannol.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r gronfa hon yn gweithio, ewch i wefan Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Horizon 2020

Mae gan raglen ymchwil ac arloesedd fwyaf Ewrop, Horizon 2020, bron €80 biliwn o gyllid ar gael ar gyfer y cyfnod 2014 – 2020.  Mae Horizon 2020, sy'n hybu ymchwil ac arloesedd, yn addo mwy o gamau mawr ymlaen, darganfyddiadau a datblygiadau byd-eang cwbl newydd drwy helpu sefydliadau addysg uwch a busnesau i fynd â'u syniadau gwych o'r labordy i'r farchnad.

Mae cefnogaeth â cheisiadau am gyllid ar gael drwy SCoRE Cymru (dolen allanol), Uned Horizon 2020 Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (dolen allanol) a Rhwydwaith Menter Ewrop (dolen allanol).

Manylir ar wybodaeth ychwanegol a galwadau am gynigion cyllid ar wefan Horizon 2020 (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid a chwaraeon.  Cynhelir y rhaglen am y cyfnod 2014-2020, ac mae dyddiadau cau ceisiadau cyllid ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau'n digwydd unwaith y flwyddyn, er bod dyddiadau cau ychwanegol ar gyfer prosiectau ieuenctid.

Mae cyllid Erasmus+, sy'n ceisio moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid ar draws Ewrop, yn agored i sefydliadau addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon ar draws holl sectorau dysgu gydol oes, gan gynnwys addysg ysgolion, addysg uwch a phellach, addysg oedolion a'r sector ieuenctid.  Mae'n cynnig cyfleoedd cyffrous i gyfranogwyr o'r DU astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.  Mae cyllid chwaraeon yn canolbwyntio ar gydweithrediad a gweithgareddau ar lawr gwlad.

Mae mwy o wybodaeth a dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau am gyllid ar gael ar wefan Erasmus+ (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Rhaglen LIFE

Rhaglen LIFE yw offeryn cyllid yr UE ar gyfer gweithredu dros yr amgylchedd a'r hinsawdd. Amcan cyffredinol LIFE yw cyfrannu at roi polisi a deddfwriaeth amgylcheddol a hinsawdd yr UE ar waith, eu datblygu a'u diweddaru drwy gyd-ariannu prosiectau â gwerth ychwanegol Ewropeaidd. 

Gellir cael gafael ar y cyllid ar gyfer prosiectau sy'n ymwneud â themâu natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd.

Mae mwy o fanylion am gyfleoedd a meini prawf cyllid LIFE ar gael ar wefan LIFE (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Rhaglen COSME

COSME yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ysbryd Cystadleuol Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (MBaCh) a gynhelir o 2014 tan 2020.  Bydd COSME yn cefnogi MBaCh yn y meysydd canlynol: gwell mynediad i gyllid ar gyfer MBaCh, mynediad i farchnadoedd, cefnogi entrepreneuriaid a chreu amodau mwy ffafriol ar gyfer creu busnesau a'u twf.

Mae gwybodaeth fanwl am y cyfleoedd y gall rhaglen COSME eu cynnig ar gael ar wefan COSME (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EasI)

Mae'r rhaglen EaSI yn offeryn ariannu yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n ceisio hybu lefel uchel o gyflogaeth gynaliadwy o safon, gwarant ar gyfer amddiffyn cymdeithasol digonol a boddhaol, amodau gweithio gwell a mynd i'r afael ag eithrio cymdeithasol a thlodi.

I gael mwy o fanylion ar sut bydd EaSI yn cefnogi cyflogaeth ac arloesedd cymdeithasol, ewch i wefan EaSI (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Rhaglen Ewrop Greadigol

Mae gan raglen Ewrop Greadigol, sy'n ceisio cefnogi sector clyweledol, diwylliannol a chreadigol Ewrop, gynlluniau ariannu gwahanol i annog chwaraewyr clyweledol, diwylliannol a chreadigol i weithredu ledled Ewrop, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a datblygu'r sgiliau y mae eu hangen yn yr oes ddigidol. 

Ceir manylion y galwadau am gynigion ariannu ar wefan Ewrop Greadigol (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>

Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF)

Mae Cyfleuster Cysylltu Ewrop(CEF) yn ariannu prosiectau sy'n llenwi'r dolenni cyswllt coll yn asgwrn cefn ynni, trafnidiaeth a digidol Ewrop.  Bydd hefyd yn gwneud economi Ewrop yn wyrddach drwy hybu dulliau cludiant gwyrddach, cysylltiadau band eang cyflym iawn a hwyluso defnyddio ynni adnewyddadwy.  Yn ogystal, bydd y cyllid ar gyfer rhwydweithiau ynni'n integreiddio'r farchnad ynni fewnol, yn lleihau dibyniaeth ynni'r Undeb Ewropeaidd ac yn hybu sicrwydd cyflenwi. Drwy ganolbwyntio ar rwydweithiau trafnidiaeth, ynni a digidol call, cynaliadwy sydd wedi'u cydgysylltu'n llawn, bydd Cyfleuster Cysylltu Ewrop yn helpu i gwblhau marchnad sengl Ewrop.

I gael gwybodaeth fanylach, ewch i wefan Cyfleuster Cysylltu Ewrop (dolen allanol).

<%-->Back to Top plug-in<--%>