Cyllid Ewropeaidd 2014 - 2020

Ewrop 2020 yw strategaeth twf yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y degawd i ddod, gyda phum prosiect uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, arloesedd, addysg, cynhwysiad cymdeithasol ac ynni/yr hinsawdd i'w bodloni erbyn 2020. 

Mae'r rhaglenni cyllid Ewropeaidd canlynol yn cynnwys y cyfnod 2014-2020 i helpu i gefnogi strategaeth Ewrop 2020 a strategaethau cenedlaethol amrywiol eraill.

 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

Ar gyfer y cyfnod 2014-2020, bydd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (sy'n cynnwys Castell-nedd Port Talbot) yn derbyn Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gwerth oddeutu £1.6 biliwn. 

Yn unol â strategaethau'r UE a Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi twf a swyddi yng Nghymru, mae Rhaglenni Gweithredol CGE ac ERDF yn canolbwyntio ar ymchwil ac arloesedd, yn helpu busnesau i ddechrau a thyfu, yn cefnogi ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, cysylltedd a datblygiad trefol ac yn mynd i'r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy, cynyddu sgiliau a chyflogaeth ieuenctid.

Ceir manylion am sut caiff CGE ac ERDF eu gwario yn y rhanbarth yn y Rhaglenni Gweithredol ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.  Mae dogfennau arweiniol a ffurflenni cais am gyllid ar gael ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) (dolen allanol). 

Gall sefydliadau elwa o gyllid CGE ac ERDF drwy:

•  Gefnogaeth uniongyrchol e.e. gwneud cais uniongyrchol am gyllid ar gyfer eich prosiect. 
•  Cefnogaeth anuniongyrchol e.e. gall mentrau bach a chanolig gael mynediad i gefnogaeth drwy 'Busnes Cymru'.
•  Cyfleoedd tendro, sy'n cael eu hysbysebu ar wefan Gwerthwch i Gymru (dolen allanol)  (Am wefannau defnyddiol i gael gafael ar gefnogaeth ar gyfer tendro a gwybodaeth am y broses, ewch i we-dudalennau caffael CBSCNPT).

Am gyngor ac arweiniad ar gyflwyno cais am gyllid CGE ac ERDF, mae'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol wedi llunio 'Canllaw Cyflwyno Cronfeydd Strwythurol 2014-2020' sy'n crynhoi'r cyfleoedd cyllid a'r broses gwneud cais.  Fel arall, cysylltwch â'r

Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

yn uniongyrchol.

 

Introduction Guide: West Wales & The Valleys European Structural Funds 2014 - 2020
File type Document File size
pdf Introduction Guide: West Wales & The Valleys European Structural Funds 2014-2020 1.23 MB

Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru (RhDG)

Wedi'i hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, mae'r RhDG yn gwella ysbryd cystadleuol ffermio a choedwigaeth, yn gwarchod yr amgylchedd ac yn gwella ansawdd bywyd ac arallgyfeirio ardaloedd gwledig.  Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 24 o wardiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu dosbarthu'n rhai gwledig.

Mae mwy o wybodaeth am gyfleoedd cyllid y RhDG a map sy'n dangos y wardiau gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gael ar we-dudalennau Cynllun Datblygu Gwledig CBSCNPT.

a name="WFisheries" title="Bookmark Target">

Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Bydd Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, y gellir cael mynediad iddi drwy Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG), yn cefnogi cymunedau a physgodfeydd/busnesau dyframaeth lleol cryf i gynyddu cynaladwyedd y sector ac i warantu ei ddyfodol ariannol.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r gronfa hon yn gweithio, ewch i wefan Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (dolen allanol).

Horizon 2020

Mae gan raglen ymchwil ac arloesedd fwyaf Ewrop, Horizon 2020, bron €80 biliwn o gyllid ar gael ar gyfer y cyfnod 2014 – 2020.  Mae Horizon 2020, sy'n hybu ymchwil ac arloesedd, yn addo mwy o gamau mawr ymlaen, darganfyddiadau a datblygiadau byd-eang cwbl newydd drwy helpu sefydliadau addysg uwch a busnesau i fynd â'u syniadau gwych o'r labordy i'r farchnad.

Mae cefnogaeth â cheisiadau am gyllid ar gael drwy SCoRE Cymru (dolen allanol), Uned Horizon 2020 Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (dolen allanol) a Rhwydwaith Menter Ewrop (dolen allanol).

Manylir ar wybodaeth ychwanegol a galwadau am gynigion cyllid ar wefan Horizon 2020 (dolen allanol).

Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid a chwaraeon.  Cynhelir y rhaglen am y cyfnod 2014-2020, ac mae dyddiadau cau ceisiadau cyllid ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau'n digwydd unwaith y flwyddyn, er bod dyddiadau cau ychwanegol ar gyfer prosiectau ieuenctid.

Mae cyllid Erasmus+, sy'n ceisio moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid ar draws Ewrop, yn agored i sefydliadau addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon ar draws holl sectorau dysgu gydol oes, gan gynnwys addysg ysgolion, addysg uwch a phellach, addysg oedolion a'r sector ieuenctid.  Mae'n cynnig cyfleoedd cyffrous i gyfranogwyr o'r DU astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.  Mae cyllid chwaraeon yn canolbwyntio ar gydweithrediad a gweithgareddau ar lawr gwlad.

Mae mwy o wybodaeth a dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau am gyllid ar gael ar wefan Erasmus+ (dolen allanol).

Rhaglen LIFE

Rhaglen LIFE yw offeryn cyllid yr UE ar gyfer gweithredu dros yr amgylchedd a'r hinsawdd. Amcan cyffredinol LIFE yw cyfrannu at roi polisi a deddfwriaeth amgylcheddol a hinsawdd yr UE ar waith, eu datblygu a'u diweddaru drwy gyd-ariannu prosiectau â gwerth ychwanegol Ewropeaidd. 

Gellir cael gafael ar y cyllid ar gyfer prosiectau sy'n ymwneud â themâu natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd.

Mae mwy o fanylion am gyfleoedd a meini prawf cyllid LIFE ar gael ar wefan LIFE (dolen allanol).

Rhaglen COSME

COSME yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ysbryd Cystadleuol Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (MBaCh) a gynhelir o 2014 tan 2020.  Bydd COSME yn cefnogi MBaCh yn y meysydd canlynol: gwell mynediad i gyllid ar gyfer MBaCh, mynediad i farchnadoedd, cefnogi entrepreneuriaid a chreu amodau mwy ffafriol ar gyfer creu busnesau a'u twf.

Mae gwybodaeth fanwl am y cyfleoedd y gall rhaglen COSME eu cynnig ar gael ar wefan COSME (dolen allanol).

Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EasI)

Mae'r rhaglen EaSI yn offeryn ariannu yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n ceisio hybu lefel uchel o gyflogaeth gynaliadwy o safon, gwarant ar gyfer amddiffyn cymdeithasol digonol a boddhaol, amodau gweithio gwell a mynd i'r afael ag eithrio cymdeithasol a thlodi.

I gael mwy o fanylion ar sut bydd EaSI yn cefnogi cyflogaeth ac arloesedd cymdeithasol, ewch i wefan EaSI (dolen allanol).

Rhaglen Ewrop Greadigol

Mae gan raglen Ewrop Greadigol, sy'n ceisio cefnogi sector clyweledol, diwylliannol a chreadigol Ewrop, gynlluniau ariannu gwahanol i annog chwaraewyr clyweledol, diwylliannol a chreadigol i weithredu ledled Ewrop, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a datblygu'r sgiliau y mae eu hangen yn yr oes ddigidol. 

Ceir manylion y galwadau am gynigion ariannu ar wefan Ewrop Greadigol (dolen allanol).

Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF)

Mae Cyfleuster Cysylltu Ewrop(CEF) yn ariannu prosiectau sy'n llenwi'r dolenni cyswllt coll yn asgwrn cefn ynni, trafnidiaeth a digidol Ewrop.  Bydd hefyd yn gwneud economi Ewrop yn wyrddach drwy hybu dulliau cludiant gwyrddach, cysylltiadau band eang cyflym iawn a hwyluso defnyddio ynni adnewyddadwy.  Yn ogystal, bydd y cyllid ar gyfer rhwydweithiau ynni'n integreiddio'r farchnad ynni fewnol, yn lleihau dibyniaeth ynni'r Undeb Ewropeaidd ac yn hybu sicrwydd cyflenwi. Drwy ganolbwyntio ar rwydweithiau trafnidiaeth, ynni a digidol call, cynaliadwy sydd wedi'u cydgysylltu'n llawn, bydd Cyfleuster Cysylltu Ewrop yn helpu i gwblhau marchnad sengl Ewrop.

I gael gwybodaeth fanylach, ewch i wefan Cyfleuster Cysylltu Ewrop (dolen allanol).