Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ynglyn Trethi Busnes

 • Trethi Busnes yw cyfraniad at gost gwasanaethau lleol (fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynnal a Chadw Priffyrdd, Goleuo Strydoedd) a ddarperir gan awdurdodau lleol.
 • Mae'r Trethi Busnes a gesglir gan bob awdurdod lleol yng Nghymru yn cael eu talu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n ailddosbarthu'r incwm yn ôl i'r awdurdodau ar sail poblogaeth.
 • Mae'r mwyafrif o eiddo annomestig yn talu Trethi Busnes. Y prif eithriadau yw adeiladau a thir fferm, eglwysi a pharciau cyhoeddus.
 • Pan fydd gan eiddo ran ddomestig ac annomestig (e.e. siop gyda lle i fyw ynddi), fe'i adwaenir fel eiddo "cyfansawdd". Yn yr achosion hyn, telir Trethi Busnes ar gyfer y rhan annomestig a Threth y Cyngor ar gyfer y rhan ddomestig.

Mae Trethi Busnes yn seiliedig ar eiddo ac fe'u cyfrifir drwy luosi gwerth trethiannol yr eiddo â'r lluosydd trethu (neu'r gyfradd yn y bunt). Pennir Gwerthoedd Trethiannol gan y Swyddog Prisio (Gweler Gwerthoedd Trethiannol am fwy o wybodaeth), tra bo'r lluosydd trethu'n cael ei osod gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae'r lluosydd trethu yr un peth ar draws Cymru gyfan, er ei fod yn wahanol i'r lluosydd trethu yn Lloegr, sy'n cael ei osod gan y DETR.

Mae'r lluosydd trethu'n cael ei osod yn flynyddol ac ni all godi'n fwy na'r codiad yn y Mynegai Pris Adwerthu yn ôl y gyfraith (ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio trethi sy'n digwydd bob 5 mlynedd).

Gellir hefyd gostwng swm Biliau Trethi pan fydd eithriad neu gymorth yn cael ei ganiatáu. (Gweler Gostyngiadau i Filiau Trethi).

Ceisiwch gyngor pobl broffesiynol

Gallai ymgynghorwyr trethi sydd ag enw gwael fod yn galw heibio'ch ardal chi gan gynnig arbediadau mawr yn eich biliau trethi busnes!

Ond, byddwch yn ofalus - mwy na thebyg ni fydd gan y bobl hyn gymwysterau proffesiynol ac yn aml maent yn gwneud addewidion twyllodrus i sicrhau gostyngiadau mawr yn eich bil trethi er mwyn derbyn taliadau cynnar hyd at gannoedd o bunnoedd gennych!

 • "Mae gennym dîm o bobl broffesiynol sydd â chymwysterau llawn"
  A ydy hyn yn wir? Gwnewch yn siw^r bod y cwmni a'r unigolion a restrir yn perthyn i'r cyrff proffesiynol a geir yn y ddogfen hon
 • "Rydym wedi cyflawni gostyngiadau %%% mawr ar gyfer nifer o gleientiaid"
  Mynnwch gael gwybod enwau a rhifau ffôn cyn-gleientiaid a ffoniwch nhw i gadarnhau hyn
 • "Gallwn gael gostyngiadau %%% enfawr ar eich eiddo"
  Os ydynt yn honni hyn cyn cynnal ymchwiliad llawn o'ch eiddo, efallai mai 'cowbois' ydynt.
 • "Ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw beth oni bai ein bod yn llwyddiannus"
  • Beth bynnag a ddywed y gwerthwr, mynnwch weld copi o'r contract.
  • Mae rhai contractau'n cynnwys ffioedd cudd. Peidiwch â chredu storïau y bydd rhaid i chi dalu pan fydd y Swyddfa / Aseswr Prisio yn yr Alban yn cydnabod ei bod wedi derbyn eich apêl. Gallwch yn wir gychwyn apêl eich hun, a bydd y Swyddfa Brisio yn cydnabod ei bod wedi derbyn yr holl apeliadau am ddim.
  • Byddwch yn ofalus os yw'r contract yn rhoi hawl i'r cwmni gael canran o'r gostyngiad yn y Gwerth Trethiannol. Efallai na fydd hyn o reidrwydd yn arwain at arbediad yn y trethi a dalwch.

Cyngor Proffesiynol

Mae cyngor proffesiynol gan syrfewyr trethi cymwysedig ar gael gan aelodau Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) neu'r Sefydliad Refeniw, Trethi a Phrisio (IRRV).

Mae aelodau'r cyrff hyn:

 • yn cael eu rheoli gan reolau ymddygiad proffesiynol sy'n cynnig iawndal i'r cyhoedd.
 • wedi'u hyfforddi'n llawn ac yn dal y cymwysterau llawn yn ôl y safonau sy'n ofynnol dan eu corff proffesiynol.
 • ag yswiriant indemniad proffesiynol

Dylai talwyr trethi sy'n dewis cyflogi ymgynghorydd trethi nad yw'n aelod o un o'r cyrff hyn sicrhau bod gan yr ymgynghorydd trethi y wybodaeth a'r arbenigedd angenrheidiol, yn ogystal ag yswiriant indemniad priodol. Dylai talwyr trethi sydd ag unrhyw bryderon ynglyn ag ymgynghorydd trethi gael cyngor RICS neu'r IRRV cyn cychwyn ar unrhyw gytundeb ffurfiol i gyflogi ymgynghorydd trethi i weithredu ar eu rhan.

Bydd RICS yn gallu rhoi I chi enw eich cwmni arolygu ardrethu gydnabyddir yn broffesiynol agosaf a fydd yn rhoi hyd at hanner cyngor am ddim awr.