Cronfeydd Ymddiriedolaeth Addysg Bellach

Darganfyddwch sut i wneud cais am Gronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg, Cronfa Ymddiriedolaeth Harold & Joyce Charles a Chyllid Myfyrwyr.

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg

Bwriedir i’r gronfa hon gynnig budd i’r rheiny sydd wedi mynychu ysgol uwchradd yn ardal y cyn Sir Forgannwg, gan gynnwys Ysgol Howells, ond heb gynnwys ysgolion a oedd yn ardaloedd cyn Bwrdeistrefi Sirol Caerdydd, Abertawe a Merthyr Tudful, am ddim llai na dwy flynedd.

Mae gwobrau ar gael ar ffurf:-

  1. cymorth ariannol ar gyfer y rhain sy’n mynychu cyrsiau cymeradwy na ddarperir ar eu cyfer dan y cynllun cefnogi myfyrwyr arferol, gan gynnwys cyrsiau proffesiynol a thechnegol a
  2. cymorth ariannol tuag at brynu cyfarpar, dillad, offer, offerynnau neu lyfrau i’r rheiny sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg i’w cynorthwyo i ddechrau mewn proffesiwn, masnach neu alwedigaeth.

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch hefyd lwytho a llenwch y ffurflen isod. Mae angen i chi ddychwelyd at:

Y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes,
Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Port Talbot
SA13 1PJ

Dylai ceisiadau gael eu marcio “Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg”.

Y DYDDIAD CAU ar gyfer ceisiadau yw 31 Mai 2020

Llawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Amcanion Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg
225 KB
pdf Cronfa Ymddiriedolaethaddysg Bellach Morgannwg 2020-2021
80 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles

Amcan yr ymddiriedolaeth yw hyrwyddo addysg myfyrwyr graddedig fel y gallant ennill cymhwyster gradd bellach, er budd y cyhoedd yn gyffredinol a phreswylwyr yr ardal h.y. yr ardal ddaearyddol a weinyddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe.

Gwahoddir ceisiadau gan breswylwyr yr ardal sy’n cael budd.

Diffinnir preswylwyr fel a ganlyn:-

  • Pobl sy’n byw yma yn ystod y tymor yn unig (h.y. myfyrwyr sy’n mynd i sefydliad yn yr ardal)
  • Pobl sy’n byw yn yr ardal y tu allan i’r tymor yn unig (h.y. myfyrwyr sy’n mynd i sefydliad y tu allan i’r ardal)
  • Graddedigion sydd fel arfer yn byw yn yr ardal

Er mwyn bod yn gymwys am gyllid, rhaid i fyfyrwyr:-

  • Fyw yn yr ardal (fel a nodir uchod)
  • Astudio gradd bellach
  • Peidio â derbyn unrhyw gyllid gan unrhyw gorff dyfarnu arall

Mae ffurflenni cais ar gael o’r cyfeiriad canlynol:

Y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes,
Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Port Talbot
SA13 1PJ

Dylid nodi “Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles”  ar geisiadau gan gynnwys amlen gyfeiriedig â stamp arni.

Y DYDDIAD CAU ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mai bob blwyddyn.

Llawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cronfa Ymddiriedolaeth Harold & Joyce Charles 2020 2021
148 KB