Ffioedd Asiant Gorfodi

O 6 Ebrill 2014, daw Rheoliadau Cymryd Rheolaeth Nwyddau 2013 a Rheoliadau Cymryd Rheolaeth Nwyddau (Ffioedd) 2014 i rym.

Mae'r ddeddfwriaeth yn sicrhau bod asiantiaid gorfodi (beilïod cynt), yn fwy atebol am eu gweithredoedd ac yn nodi'r weithdrefn y mae'n rhaid i asiantiaid gorfodi ei dilyn wrth feddiannu nwyddau a'u gwerthu i adennill y ddyled.

O 6 Ebrill 2014, gall y cyngor gyfarwyddo asiant gorfodi i gasglu dyled Treth y Cyngor sy’n weddill gennych os rhoddwyd hysbysiad o Orchymyn Dyled i chi. Gallwn wneud hyn os: nad ydych wedi cytuno ar gynllun ad-dalu; nid ydych wedi cadw at gynllun o'r fath; nid ydych wedi cwblhau a dychwelyd y ffurflen gwybodaeth bersonol a anfonwyd atoch; neu nid ydym wedi gallu casglu'r ddyled drwy ddulliau eraill.

Cyn i ni gyfeirio eich dyled at asiant gorfodi, byddwn yn anfon llythyr atoch i roi gwybod i chi am y costau ychwanegol y gellir eu codi arnoch os caiff asiantiaid gorfodi eu cyfarwyddo i gasglu'r ddyled.

Er mwyn osgoi cyfeirio eich dyled Treth y Cyngor at asiant gorfodi i'w chasglu, dylech gysylltu â ni i drafod eich ôl-ddyledion. Byddwn yn ystyried eich amgylchiadau a cheisio cytuno ar gynllun talu.

Mae'r strwythur ffioedd newydd wedi'i nodi isod
Fee Stage Nodwedd y ffi Ffi Benedol FFioedd Canrannol (ffi ychwanegol os yw'r ddyled yn fwy na £1,500
£0 - £1,500 > £1,500
Gweinyddol/Cydymffurlo Cyn gynted ag y bydd eich dyled yn cael ei derbyn gan Asiantaeth Orfodi , califf y ffi hon ei hychwanegu £75.00 0% 0%
Gorfodi Cyn gynted ag y bydd yr Asiant Gorfodi yn mynd i'ch eiddo, caiff y ffi hon ei hychwanegu at eich dyled £235.00 0% 7.5%
 Gwerthu Cyn gynted ag yr eir â 'ch nwyddau i fan gwerthu , caiff  y ffi hon ei hychwanegu at eich dyled £110.00 0% 7.5%

Ar ôl i'ch cyfrif gael ei anfon at yr asiant gorfodi, dylid cyfeirio unrhyw daliadau neu gynigion talu at yr asiant gorfodi ac NID at y cyngor.  

Enghraifft o ffïoedd taladwy:

  • Dyled Treth y Cyngor: £2,000

Cyfeirir dyled o £2,000 at yr asiant gorfodi i'w chasglu. Ar ôl derbyn y cyfarwyddyd, codir ffi gydymffurfio o £75.00 ar y dyledwr. Os bydd y dyledwr yn talu ar yr adeg hon, nid ychwanegir ffïoedd eraill. Os na fydd y dyledwr yn talu, neu nid yw'n cytuno ar drefniant derbyniol, bydd yr asiant gorfodi'n ymweld â'r dyledwr dan y Cam Gorfodi. Ar yr adeg pan fydd yr asiant gorfodi'n ymweld ag eiddo'r dyledwr, codir ffi ychwanegol o £272.50 (y ffi benodedig o £235 yn ogystal â ffi o £37.50, sef 7.5% o £500 dros y trothwy £1,500).

Os caiff nwyddau eu symud o dan y cyfnod gwerthu, bydd ffi ychwanegol o £147.50 yn daladwy (y ffi a osodwyd sef £110 a £37.50, 7.5% o £500 dros y trothwy £1,500). 

Hefyd, gall fod costau ychwanegol i dalu am dreuliau, er enghraifft ffïoedd arwerthwyr, ffïoedd storio, etc.

Er mwyn osgoi cyfeirio eich dyled Treth y Cyngor at asiant gorfodi i'w chasglu, dylech gysylltu â ni i drafod eich ôl-ddyledion. Byddwn yn ystyried eich amgylchiadau a cheisio cytuno ar gynllun talu.

  • Ffon: 01639 686 188