Seibiannau Byr Park House

Seibiannau Byr Park House

Park Housedrawing of bungalow                  Sensory Room

Byngalo a adeiladwyd at y diben yn Sandfields yw Park House. Mae'n darparu seibiannau byr preswyl i blant a phobl ifanc rhwng wyth a deunaw oed sydd ag anableddau. 
Mae'r gwasanaeth yn cynnig lle i hyd at dri ymwelydd ar y tro, ac mae'n cynnig seibiant byr, difyr ac ysbrydolus mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar a chartrefol iddynt.

Cyfleusterau

Mae'r byngalo modern wedi cael ei adeiladu i safon uchel er mwyn diwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anableddau, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Mae'r adeilad yn awyrog ac yn llawn golau, ac mae'n cynnwys:

  • 3 ystafell wely (pob un ag en-suite) sy'n addas i blant ag anableddau amrywiol 
  • Ystafell synhwyraidd a chwarae lle gall plant archwilio a datblygu eu synhwyrau a'u sgiliau
  • Ystafell fwyta a chegin lle gweinir prydau cartref
  • Lolfa gyfforddus
  • Gardd gaeedig sy'n cynnwys cyfarpar chwarae awyr agored arbenigol
  • Swyddfa'r staff
  • Ystafell wely staff
  • Parcio

Yn ogystal â sicrhau bod y plant a phobl ifanc sy'n aros yma'n cael amser da, bydd Park House yn cefnogi teuluoedd a gofalwyr drwy roi seibiant iddynt o'u rolau gofalu.

Action For Children logo  

Mae Gweithredu dros Blant  yn darparu'r gwasanaeth ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r sefydliad yn adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol am gefnogi plant a phobl ifanc ag anableddau ac mae wedi bod yn cyflwyno gwasanaethau seibiannau byr ers dros 20 mlynedd.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am Park House, e-bostiwch shortbreakfacility@npt.gov.uk