Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Yn 2014, lansiwyd ffordd newydd i flaenoriaethu cadwraeth bywyd gwyllt yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) newydd yn ymrwymedig i wella bioamrywiaeth yn CNPT.

Mae'r cynllun yn cynnwys taenlenni ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau unigol neu gasgliadau, megis peillwyr. Mae'r rhain yn dangos y statws a'r tueddiadau presennol yn CNPT, bygythiadau hysbys a chofnodion o'r holl brosiectau sy'n cyfrannu at gadwraeth a gwella cynefinoedd a rhywogaethau. Cofnodir pob gwaith yma, ni waeth pa mor fach ydyw. Caiff hyn ei fapio a'i gymharu â gwybodaeth arall, megis dosbarthiad hysbys rhywogaeth. Mae'r mapiau hyn yn dangos swm y gwaith sy'n cael ei wneud yn CNPT gan yr holl bartneriaid; mae hefyd yn caniatáu i'r Fforwm Bioamrywiaeth ganolbwyntio ei adnoddau lle maent eu hangen fwyaf.

Mae'r cynllun yn ddogfen newidiol. Cesglir gwybodaeth am brosiectau yn holl gyfarfodydd. Fforwm Bioamrywiaeth CNPT. Mae'r Tîm Bioamrywiaeth yn cynnal y data gan dynnu sylw at unrhyw faterion y mae angen ymdrin â hwy. Nid yw'r ddogfen wedi cael ei chyhoeddi oherwydd ei bod yn newid yn gyson. Os hoffech gael unrhyw wybodaeth am rywogaeth neu gynefin, cysylltwch â'r tîm yn uniongyrchol.

Cynefinoedd a Rhywogaethau

Mae CGBLl CNPT yn addo diogelu a gwella, drwy waith partneriaeth a’r broses gynllunio, unrhyw rywogaeth neu gynefin yn CNPT a ddiogelir yn gyfreithiol gan Ewrop neu’r DU, sydd ar restr Llywodraeth Cymru o gynefinoedd a rhywogaethau hollbwysig yng Nghymru, a elwir yn rhestr Adran 7, neu sydd o bwys lleol ac wedi’u dewis yn benodol gan Fforwm Bioamrywiaeth CNPT. I gael mwy o wybodaeth am y rhywogaethau sy’n bodoli yn CNPT, cysylltwch â Chanolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru.

 

Fforwm Bioamrywiaeth CNPT

Mae'r Fforwm Bioamrywiaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, yn ogystal ag unigolion sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt a rheoli tir lleol. Gall unrhyw un ymuno â'r fforwm, ac mae'n gyfrifol am gyflwyno'r CGBLl. Y Tîm Bioamrywiaeth sy'n darparu'r ysgrifenyddiaeth ac mae cadeirydd annibynnol.