Buddiannau Aelodau

Aelodau Cyfetholedig yw pobl a ddewisir gan y corff priodol i gynrychioli maes penodol o ddiddordeb neu fater i'w ystyried. Nid yw'r cynrychiolwyr hyn yn aelodau etholedig o'r cyngor a chânt eu penodi oherwydd lefel eu gwybodaeth a'u profiad, megis Penaethiaid neu gynrychiolwyr esgobaethol. Rydym wedi cyfethol aelodau i'r Pwyllgor Craffu Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Safonau