Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Prosiectau a Ariannwyd

Rhaglen Cydgyfeirio 2007-2013

Roedd Rhaglen Gyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn cynnwys 15 ardal awdurdod lleol gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot, a chyfanswm gwerth y rhaglen oedd oddeutu £1.4 biliwn. 

Y pwyslais yn ystod y rhaglen oedd swyddi cynaliadwy a thwf.  Cyflwynwyd cyllid cydgyfeirio drwy ddwy ffrwd gyllido; Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Mae crynodeb o allbynnau'r Rhaglen Gydgyfeirio a chronfa ddata chwiliadwy sy'n manylu ar y prosiectau a ariannwyd drwy raglenni cydgyfeirio ar gael ar wefan WEFO (dolen allanol).

 

Rhaglen Amcan 1 2000 - 2006

Ei nod yw lleihau gwahaniaethau mewn amodau cymdeithasol ac economaidd yn yr Undeb Ewropeaidd, lle'r oedd ffyniant (a fesurwyd mewn Cynnyrch Mewnwladol Crynswth) yn 75% neu lai o gyfartaledd Ewrop; Buddsoddwyd oddeutu £1.3 biliwn gan Amcan 1 ar draws Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a oedd yn cynnwys Castell-nedd Port Talbot.

 

Prosiectau a Ariannwyd yn Flaenorol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae detholiad o'r prosiectau a ariannwyd gan CGE ac ERDF ac a gyflwynwyd yn ystod y cyfnod 2000 - 2013 ar draws Castell-nedd Port Talbot i'w gweld isod.  Maent yn cynnwys amrywiaeth o gynlluniau sydd wedi helpu i gynyddu ffyniant economaidd Castell-nedd Port Talbot, gan gynnwys adfywio ffisegol a gwella sgiliau, hyfforddiant  a lleoliadau gwaith i breswylwyr lleol.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiectau amrywiol, Cysylltwch â'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol.

 

Ffordd yr Harbwr (Ffordd Ddosbarthu Ymylol)

Ffordd yr Harbwr (Ffordd Ddosbarthu Ymylol)

Roedd y prosiect hwn, dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, wedi creu cyswllt ffordd 4.8km rhwng canol tref Port Talbot a chyffordd 38 yr M4 a llwybr beicio 2km.  Costiodd Ffordd yr Harbwr, y Ffordd Ddosbarthu Ymylol gynt, gyfanswm o £108.7 miliwn a derbyniodd gyfraniad o £55.9 miliwn gan ERDF. Fe'i crëwyd i liniaru tagfeydd ar yr M4, ac agor safleoedd tir llwyd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a datblygu yn y dyfodol.  Agorwyd Ffordd yr Harbwr yn swyddogol i'r cyhoedd ym mis Hydref 2013.

 

 

Adfywio Castell-Nedd Port Talbot

Canolfan Menter Gymunedol Croeserw

Roedd y pecyn o waith adfywio yng nghanolfannau masnachol Castell-nedd a Phort Talbot, dan arweiniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot, yn cynnwys Grant Eiddo Masnachol a Chronfa Datblygu Eiddo.

Yn ogystal, adeiladwyd Canolfan Menter Gymunedol Croeserw, ynghyd â'r gwelliannau amgylcheddol yng Nghroeserw.  Mae'r ganolfan, a agorwyd yn swyddogol i'r cyhoedd yn 2013, yn darparu cartref i fentrau cymunedol a busnesau bach newydd. Gall cyrsiau hyfforddi gael eu cyflwyno ar y safle mewn ystafelloedd hyfforddi a gweithdai, ac mae'r caffi yno'n darparu lluniaeth a/neu arlwyo.  Mae'r ardal chwaraeon allanol dan lifoleuadau'n boblogaidd iawn gyda chlybiau chwaraeon lleol.

Costiodd y pecyn adfywio cyfan gyfanswm o £14.6 miliwn, a chafwyd cyfraniad o £9.6 miliwn gan ERDF.    

Gweithffyrdd

Gweithffyrdd

Roedd Gweithffyrdd wedi helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau a oedd yn atal unigolion rhag dod o hyd i gyflogaeth.  Roedd y prosiect yn darparu cefnogaeth gyda chwilio am swydd, CV's, ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad, technegau ffôn a mynediad i hyfforddiant. Roedd cyfranogwyr hefyd yn cael eu cydweddu â busnesau lleol, a oedd wedi'u  helpu i gael y profiad angenrheidiol i gael swydd hir dymor.

Roedd prosiect Gweithffyrdd y De-orllewin, a arweiniwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar y cyd â Sir Gâr, Sir Benfro a Dinas a Sir Abertawe, wedi costio cyfanswm o £25 miliwn a derbyniodd gyfraniad o £16.7 miliwn gan CGE.  Cynhaliwyd y prosiect o fis Ebrill 2009 i fis Rhagfyr 2014, ac yn ystod y cyfnod hwn, cafodd 5,270 o gyfranogwyr gyflogaeth drwyddo.

Cymunedau sy'n Cydweithio

Logo Cymunedau sy'n Cydweithio

 

Roedd 'Cymunedau sy'n Cydweithio' wedi cefnogi datblygiad mentrau cymdeithasol ac economaidd ledled Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro o fis Gorffennaf 2009 tan fis Ionawr 2015.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, roedd sefydliadau wedi derbyn cymorth a/neu becynnau cyllid uniongyrchol.

Roedd y prosiect hwn, a arweiniwyd gan Gyngor Sir Gâr a'u partneriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Dinas a Sir Abertawe, wedi costio cyfanswm o £5.1 miliwn a derbyniodd cyfraniad o £4.1 miliwn gan ERDF.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Cymunedau sy'n Cydweithio (dolen allanol).

Coastal

Logo Coastal

Roedd prosiect COASTAL, sy'n acronym ar gyfer 'Y Gynghrair Timau Creu Cyfleoedd a Sgiliau', yn hybu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i unigolion a oedd yn profi salwch difrifol, anabledd a/neu anfantais gymdeithasol, ac felly'n lleihau anweithgarwch economaidd a dibynadwyedd ar fudd-daliadau sy'n gysylltiedig ag analluogrwydd.

Roedd y prosiect hwn, a arweiniwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, yn bartneriaeth rhwng y chwech awdurdod lleol, gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion.  Roedd y prosiect, a gostiodd cyfanswm o £41.3 miliwn, wedi derbyn £22.7 miliwn gan CGE ac roedd ar waith o fis Ionawr 2009 tan fis Rhagfyr 2014.

Cynllun Cyllid Busnes Hyblyg De-orllewin Cymru

Call of the Wild

Gan ddefnyddio cyfraniad o £8.9 miliwn gan ERDF a chyfanswm cost y prosiect yn £20 miliwn, roedd y Gronfa Fuddsoddi Leol (LIF) wedi darparu cefnogaeth ariannol hyblyg i fentrau bach a chanolig a busnesau newydd.  Roedd yr LIF a arweiniwyd gan Gyngor Sir Gâr, yn gweithredu o fewn ardaloedd awdurdodau lleol Castell-nedd Port Talbot , Sir Benfro,  Abertawe a Cheredigion. 

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, roedd dros 150 o fusnesau'r sector preifat wedi elwa o gyllid gan y Gronfa Fuddsoddi Leol. 

Mae mwy o wybodaeth ar yr LIF ar gael ar wefan y Gronfa Fuddsoddi Leol (dolen allanol).

Cronfa Datblygu Eiddo De-Orllewin Cymru

Cyfleuster Ymchwil a Datblygiad yng Nglannau'r Harbwr

Roedd y Gronfa Datblygu Eiddo, a arweiniwyd gan Gyngor Sir Gâr mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Penfro, wedi darparu cymorth grant i ddatblygwyr i bontio'r bwlch rhwng costau darparu neu adnewyddu eiddo masnachol a'i werth y farchnad yn dilyn hynny, mewn lleoliadau cyflogaeth strategol penodol.  Cyfanswm cost y prosiect oedd £26.9 miliwn a defnyddiodd gyfraniad o £10 miliwn gan ERDF.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, sicrhaodd Deryn Properties grant Cronfa Datblygu Eiddo i helpu i ddatblygu cyfleuster ymchwil a datblygiad yng Nglannau'r Harbwr, i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cwmnïau ymchwil a datblygiad a oedd eisoes yn bod a rhai newydd.

Ymgysylltu

Pobl ifanc yn garddio fel rhan o brosiect Ymgysylltu

Roedd y prosiect Ymgysylltu wedi helpu miloedd o bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed ar draws de Cymru a oedd yn wynebu anawsterau megis tangyflawniad, absenoldeb neu mewn perygl o roi'r gorau i'r ysgol neu addysg bellach.  Roedd y prosiect Ymgysylltu, a oedd wedi'i deilwra i anghenion pob unigolyn, yn darparu hyfforddiant galwedigaethol, cefnogaeth ddwys un i un a gweithgareddau i gynyddu hunan-barch ac annog pobl ifanc i barhau mewn addysg a gwella'u sgiliau.

Cynhaliwyd y prosiect Ymgysylltu, a arweiniwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar y cyd â chynghorau Abertawe, Penfro, Ceredigion a Sir Gâr a'r chwe choleg addysg bellach ar draws y rhanbarth, am y cyfnod o fis Mehefin 2009 tan fis Tachwedd 2012. Costiodd gyfanswm o £21 miliwn a derbyniodd £11 miliwn gan ERDF.

Gerddi Suddedig Traeth Aberafan

Gerddi Suddedig Traeth Aberafan

Roedd datblygu'r Gerddi Suddedig ar lan môr Aberafan yn cynnwys gosod llwybrau, rampiau a grisiau newydd.  Cafodd cyfleusterau traeth eu gwella gan gynnwys ychwanegu meinciau, biniau gwastraff a thirweddu. Uchafbwynt y cynllun yw fydd nodwedd gardd traeth graeanog. Ategwyd hyn drwy osod pridd a phlanhigion a therasiadau gwair.  Agorwyd y gerddi'n swyddogol i'r cyhoedd ym mis Mehefin 2012.

Derbyniwyd cyfraniadau ariannol drwy'r Rhaglen Môr Glas (Gwella Traethau) drwy Brosiect Twristiaeth Arfordirol Amgylchedd ar gyfer Twf (E4G) Croeso Cymru a ariannwyd yn rhannol gan ERDF drwy Lywodraeth Cymru.

 

Ardal Chwarae Awyr Agored i Blant Bach Traeth Aberafan, Lloches Draeth ac Arwyddion Traeth

Lloches Draeth - Traeth Aberafan

Mae'r ardal chwarae awyr agored i blant bach, y lloches draeth a'r arwyddion traeth a gostiodd cyfanswm o £156,000, wedi gwella'r profiad yn sylweddol i bobl o bob oed sy'n ymweld â Thraeth Aberafan ers eu cwblhau yn 2012.

Mae'r ardal chwarae awyr agored i blant bach wedi'i dylunio i blant rhwng dwy a phum mlwydd oed.  Mae'r ardal chwarae, sy'n defnyddio thema glan y môr, yn cynnwys seddau, biniau, ffensys a mynedfeydd gât. 

Mae'r lloches draeth ryngweithiol newydd, sy'n nodwedd ganolog yn y gerddi suddedig ailgynlluniedig a gwell bellach yn ganolbwynt yn y gerddi. 

Mae'r arwyddion newydd ar hyd promenâd blaen y traeth yn darparu cynllun o lan y môr, rhif cyswllt brys a gwybodaeth ddiogelwch a manylion cyfleusterau lleol megis parcio ceir, toiledau a gweithgareddau lleol.

Parc Gwledig Margam: Canolfan Ragoriaeth Gerddi Hanesyddol

Y Castell

Fel un o gasgliad o 'erddi hanesyddol', derbyniodd y gerddi ym Mharc Gwledig Margam fuddsoddiad ar gyfer gwelliannau adfer a thirlunio.  Costiodd y gwaith gwella £700,000 a oedd yn cynnwys cyfraniad ariannol o £320,000 gan ERDF. Mae hyn wedi adfer gogoniant blaenorol gerddi hanesyddol Parc Gwledig Margam.

Roedd y prosiect 'Un Ardd Hanesyddol' a arweiniwyd gan Gyngor Sir Penfro mewn partneriaeth â Chynghorau Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Sir Gâr, yn rhan o Brosiect Twristiaeth Gynaliadwy Amgylchedd ar gyfer Twf (E4G) Croeso Cymru. Cyfanswm cost y prosiect oedd £4.5 miliwn ac fe'i hariannwyd yn rhannol gan ERDF drwy grant ERDF gwerth £1.9 miliwn.

Canolfan Ragoriaeth Beicio Cognation

Beicio Mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Costiodd prosiect cyfan 'Cognation' £4.3 miliwn a chafodd gyfraniad o £2 filiwn gan ERDF.  Datblygwyd brand 'Cognation' i hyrwyddo marchnad beicio mynydd de Cymru. 

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, derbyniodd Parc Coedwig Afan fuddsoddiadau sylweddol drwy brosiect Cognation, gan gynnwys adnewyddu Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, creu llwybrau beicio mynydd addas i'r teulu a gwelliannau i lwybrau beicio mynydd a oedd eisoes yn bod.

Roedd y prosiect, a arweiniwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, yn bartneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr a  Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cognation (dolen allanol).

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ffordd feicio Connect 2 Cwm Afan, Parc Coedwig Afan

Cyflwynodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd gynllun gweithredu amgylcheddol a threftadaeth i greu rhwydwaith cynaliadwy o le gwyrdd ar draws Ardaloedd Adfywio Blaenau'r Cymoedd a Chymoedd y Gorllewin. Costiodd hwn gyfanswm o £22 miliwn (defnyddiwyd cyfraniad o £13.3 miliwn gan ERDF).

Cyflwynwyd nifer o brosiectau yn benodol yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys gwell cyfleusterau a dehongli yn Rhaeadr Aberdulais, gosod gwaith celf carreg drwy Barc Coedwig Afan, ailwynebu llwybrau ym Mharc Gwledig y Gnoll, cynnal Gŵyl Dyfrffyrdd Cymru ar Gamlas Nedd, nodweddion mynediad newydd yng Nghlwb Trotian Dyffryn Aman, gwelliannau amgylcheddol ar hyd Camlas Nedd, arwyddion brown newydd yng Nghwm Nedd a gosod ffordd feicio Connect 2 Cwm Afan newydd.  Am fwy o fanylion am holl brosiectau Castell-nedd Port Talbot, ewch i wefan Parc Rhanbarthol y Cymoedd (dolen allanol).

Dan arweiniad Llywodraeth Cymru, creodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd bartneriaeth gydag amrywiaeth o awdurdodau lleol gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Gâr, Abertawe,  Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Tâf a Thorfaen, ynghyd â Sustrans, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Groundwork Wales.

Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol

Logo Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol

Roedd y prosiect Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol ar gyfer y Gweithlu yn hyrwyddo ac wedi cyflwyno hyfforddiant sgiliau sylfaenol/hanfodol i bobl gyflogedig yn ardaloedd 5 awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion, sef cydaelodau Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De-orllewin Cymru (RLPSWW).

Roedd y prosiect, a arweiniwyd gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Dinas a Sir Abertawe, wedi derbyn £3.8 miliwn o gyllid CGE tuag at gyfanswm cost y prosiect sef £5.7 miliwn.  Sicrhaodd y prosiect £847,000 o gyllid CGE ar gyfer Rhwydwaith Dysgu Oedolion Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno'r contract i ddarparu hyfforddiant sgiliau sylfaenol/hanfodol hyd at Lefel 2 yn ardal Castell-nedd Port Talbot.  Dechreuodd y prosiect ym mis Ionawr 2011 a daeth i ben ym mis Awst 2014.

Cymunedau 2.0

Cymunedau 2.0Roedd Cymunedau 2.0 yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan bedwar sefydliad partner - Canolfan Cydweithredol Cymru, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cyngor Sir Gâr a Chanolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Daeth llawer o'r cyllid ar gyfer Cymunedau 2.0 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Cafodd nifer o sefydliadau yng Nghastell-nedd Port Talbot, megis grwpiau cymunedol, sefydliadau'r sector gwirfoddol a mentrau cymdeithasol, gefnogaeth a chyllid i wella'u mynediad digidol drwy'r prosiect hwn.

Cynhaliwyd y prosiect o fis Rhagfyr 2008 tan fis Mehefin 2015 a derbyniodd £9.9 miliwn gan ERDF tuag at gyfanswm cost y prosiect sef £19.3 miliwn.  Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ar gael ar wefan Cymunedau 2.0 (dolen allanol).