Ble mae fy Nhreth Gyngor yn mynd

Defnyddir yr arian a godir trwy dreth y cyngor ynghyd â grantiau gan y llywodraeth i dalu am
amrywiaeth eang o wasanaethau lleol gan gynnwys y canlynol:

 • addysg
 • gwasanaethau cymdeithasol
 • llyfrgelloedd
 • cynnal a chadw priffyrdd
 • goleuadau stryd
 • rheoli adeiladu
 • cynllunio a datblygu economaidd
 • cludiant i deithwyr
 • mynwentydd ac amlosgfeydd
 • safonau masnach
 • rheoli gwastraff
 • cymorth gyda digartrefedd
 • cyngor ariannol
 • parciau a lleoedd chwarae
 • budd-dal tai
 • iechyd a diogelwch
 • hylendid bwyd
 • canolfannau gwybodaeth a chyngor
 • rheoli plâu.

Sut mae'r dreth gyngor yn cyfrannu at gyllideb y cyngor

Beth yw treth y cyngor?

Treth y cyngor yw'r ffurff bresennol ar drethu cartrefi lleol a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu tua 25% o gost gwasanaethau lleol megis addysg, gwasanaethau cymdeithasol a chasglu sbwriel. 

Treth eiddo ag elfen eiddo a phersonol yw treth y cyngor. Mae'r elfen eiddo'n seiliedig ar fand prisio'r eiddo (gweler Bandiau prisio). Mae'r elfen bersonol yn ystyried nifer y bobl 18 oed a hŷn sy'n byw mewn eiddo, ac mae'n caniatáu rhoi gostyngiad dan rai amgylchiadau.

Taflen Treth y Cyngor

Cewch wybod am

Eich Arweiniad i
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Gwybodaeth Treth y Cyngor 2019-2020
5.43 MB
pdf Gwybodaeth Treth y Cyngor 2018-2019
6.67 MB
pdf Gwybodaeth Treth y Cyngor 2017-2018
4.73 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete