Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gostyngiad i Fyfyrwyr

Pwy all wneud cais?

Er mwyn cael eich ystyried fel myfyriwr llawn amser rhaid:

 • I chi fod yn ymgymryd â chwrs addysg uwch amser llawn mewn sefydliad addysgol a ragnodir (megis coleg neu brifysgol)
 • I'r cwrs a gynhelir bara am gyfnod o 24 wythnos fesul blwyddyn academaidd.
 • I'r cwrs ofyn am 21 awr yr wythnos o astudio (mae hyn yn cynnwys cyfnodau o  astudio, sesiynau tiwtora neu brofiad gwaith)

Sylwer - lle bo cwrs yn cynnwys cyfnodau o brofiad gwaith, rhaid i oriau astudio a thiwtora fod yn fwy na'r oriau profiad gwaith. Nid yw hyn yn cynnwys cyrsiau a gynhelir yn y dosbarth.

Gallwch hefyd gael eich ystyried fel myfyriwr os ydych chi:

 • Dan 20 mlwydd oed ac yn astudio am gwrs addysg cymhwysol, nad yw'n addysg uwch (e.e. Safon Uwch).
 • Nyrs dan hyfforddiant Annwyl Rheolwr Parcio Gweithredol,
 • Wedi eich penodi fel cynorthwy-ydd iaith dramor mewn ysgol neu goleg ym Mhrydain Fawr sydd wedi'i gofrestru gyda'r Swyddfa Ganolog ar gyfer Ymweliadau Addysgol ac Ymweliadau Cyfnewid.
 • Ymgymryd â chwrs gohebol e.e. gyda’r Brifysgol Agored. (Er mwyn bod yn gymwys, mae 120 o bwyntiau astudio yn gyfwerth â blwyddyn academaidd lawn ac mae’n rhaid i hyn gael ei ardystio gan y Brifysgol).

Tystiolaeth ofynnol

Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo ynghyd â thystysgrif myfyriwr neu lythyr (ar bapur pennawd) gan yr ysgol neu'r coleg sy'n cadarnhau'r astudiaethau. Mae'n rhaid i'r rhain gadarnhau:

 • Enw'r myfyriwr
 • Dyddiad geni
 • Enw a lefel y cwrs
 • Dyddiad dechrau a diwedd y cwrs
 • Oriau astudio (neu gredydau ar gyfer cwrs gohebol)

Faint yw'r gostyngiad?

Gallwn gynnig:

 • gostyngiad 25% os oes pawb ond un o'r oedolion sy'n byw yn yr eiddo yn fyfyrwyr
 • eithriad 100% os myfyrwyr yn unig sy'n byw yn yr eiddo.

Sut i wneud cais?

Gwneud Cais Ar-lein