Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Feddyliol Person Anfantais

Meini prawf cymhwyso

Person (dros 18 oed) sy'n cael ei gadarnhau gan feddyg i gael nam meddyliol difrifol ac mae ganddo hawl i un o'r budd-daliadau cymwys. Y budd-daliadau cymhwyso yw:

 • Budd-dal Anabledd
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Atodiad i'r Anghyflogadwy
 • Lwfans Gweithio i'r Anabl
 • Cyfradd uwch neu ganolig elfen gofal y Lwfans Byw i'r Anabl
 • Taliadau Annibyniaeth Bersonol (TAP)
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Budd-dal Analluogrwydd o dan Adran 30A neu adrannau 40 a 41 Deddf Nawdd Cymdeithasol (Cyfraniadau a Budd-daliadau) 1992
 • Pensiwn anabledd cynyddol ar gyfer gweini cyson
 • Cymhorthdal incwm sy'n cynnwys premiwm anabledd
 • Credyd Cynhwysol (mewn amgylchiadau pan fo cyfyngiad ar allu person i weithio a/neu i wneud gweithgaredd yn gysylltiedig â gwaith)
 • Taliadau Annibyniaeth Lluoedd Arfog

Tystiolaeth ofynnol

Er mwyn dyfarnu'r gostyngiad, mae angen y canlynol arnom:

 • Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo,
 • Enw a dyddiad geni'r person y credir bod ganddo/i nam meddyliol difrifol,
 • Enw a chyfeiriad y meddyg,
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau cymhwyso y mae'n eu derbyn. Gall hyn fod naill ai'n gopi o'i lyfr talu neu lythyr swyddogol ac mae'n rhaid iddo ddangos enw'r person, y math o fudd-dal, dyddiad ei ddyfarnu a'r swm.

Faint o ostyngiad?

Gallai fod gennych hawl i:

 • Gostyngiad o 25% os yw eiddo yn gartref i berson neu bersonau (dros 18 oed) sydd â nam meddyliol difrifol ac un oedolyn arall sy'n heb nam;
 • Eithriad 100% lle mae eiddo'n gartref i berson neu bobl sydd â nam meddyliol difrifol yn unig.

Sut i wneud cais?

Gwneud Cais Ar-lein

Llawrllwythio

 • Eithriad/Gostyngiad Treth Gyngor: Nam Meddyliol Difrifol (PDF 142 KB)

  m.Id: 28629
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Eithriad/Gostyngiad Treth Gyngor: Nam Meddyliol Difrifol
  mSize: 142 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15737/38715-neath-port-talbot-form-welsh_web.pdf