Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Mwy o Ostyngiadau

Mwy o Ostyngiadau

Gellir hawlio nifer o ostyngiadau treth y cyngor ar yr amod bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni.

Budd-dal plant yn daladwy

 • Meini prawf: Pobl 18 neu 19 oed yr ydych yn derbyn budd-dal plant ar eu cyfer.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo, ynghyd â phrawf o fudd-dal plant.
Gwneud Cais Ar-lein

Pobl ifanc dan 20 oed sydd wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar

 • Meini prawf: Pobl dan 20 oed a adawodd yr ysgol neu'r coleg rhwng 1 Mai a 31 Hydref, wedi cwblhau cwrs addysg cymhwyso yn yr un flwyddyn.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo ynghyd â thystysgrif myfyriwr neu lythyr (ar bapur pennawd) gan yr ysgol neu'r coleg sy'n cadarnhau'r astudiaethau. Mae'n rhaid i'r rhain gadarnhau:
  1. Enw'r myfyriwr
  2. Dyddiad geni
  3. Enw a lefel y cwrs
  4. Dyddiad dechrau a diwedd y cwrs

Myfyrwyr dan 20 oed

 • Meini prawf: Pobl dan 20 oed sy'n astudio am gwrs addysg cymhwyso nad yw'n addysg uwch (e.e. Safon Uwch).
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo ynghyd â thystysgrif myfyriwr neu lythyr (ar bapur pennawd) gan yr ysgol neu'r coleg sy'n cadarnhau'r astudiaethau. Mae'n rhaid i'r rhain gadarnhau:
  1. Enw'r myfyriwr
  2. Dyddiad geni
  3. Enw a lefel y cwrs
  4. Dyddiad dechrau a diwedd y cwrs

Myfyrwyr nyrsio

 • Meini prawf: Mae nyrsys sy'n astudio cwrs addysg amser llawn mewn coleg neu brifysgol neu gwrs a fydd yn arwain at gael eu cofrestru o dan Ddeddf Nyrsys, Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd 1979.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo ynghyd â thystysgrif myfyriwr neu lythyr (ar bapur pennawd) gan yr ysgol neu'r coleg sy'n cadarnhau'r astudiaethau. Mae'n rhaid i'r rhain gadarnhau:
  1. Enw'r myfyriwr
  2. Dyddiad geni
  3. Enw a lefel y cwrs
  4. Dyddiad dechrau a diwedd y cwrs
  5. Oriau astudio sy'n ofynnol

Cynorthwywyr iaith dramor

 • Meini prawf: Person wedi'i benodi'n gynorthwy-ydd iaith dramor mewn ysgol neu goleg ym Mhrydiant Fawr sydd wedi'i gofrestru gyda'r Central Bureau for Educational Visits and Exchanges.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo ynghyd â:
  1. Prawf cofrestriad gyda'r Central Bureau for Educational Visits and Exchanges.
  2. Prawf penodiad yn gynorthwy-ydd iaith dramor mewn ysgol neu sefydliad addysgol arall

Hyfforddeion ifanc

 • Meini prawf: Person sydd dan 25 oed ac sy'n hyfforddi dan drefniad hyfforddiant ieuenctid.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo, ac enw a dyddiad geni'r hyfforddai, ynghyd â chadarnhad o'r cwrs sy'n cael ei astudio. Dylai hwn ddod o ffynhonnell swyddogol, ar bapur pennawd.
Gwneud Cais Ar-lein

Prentisiaid

 • Meini prawf: Rhaid i brentis fodloni POB UN o'r meini prawf canlynol:
  1. Wedi'i gyflogi at ddiben dysgu crefft, busnes, proffesiwn, swyddfa, cyflogaeth neu alwedigaeth
  2. Yn dilyn rhaglen hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster wedi'i achredu gan yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm
  3. Yn derbyn cyflog a/neu lwfans nad yw'n fwy na £195.00 yr wythnos
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo, a manylion cyflogaeth a chyflog y person. Dylai hyn gynnwys enw a chyfeiriad y cyflogwr, enw'r rhaglen hyfforddiant a'r cymhwyster dilynol, dyddiadau'r cwrs a'r cyflog. Dylai'r ddogfennaeth gael ei darparu gan y cyflogwr ar bapur â phennawd.
Gwneud Cais Ar-lein

Pobl dan orchymyn cadw

 • Meini prawf: Person sy'n cael ei gadw gan orchymyn llys, er enghraifft mewn carchar neu ysbyty. Nid yw hyn yn cynnwys cadw pobl am beidio â thalu dirwyon neu dreth y cyngor.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo a bod y person wedi cael ei gadw. Dylai hyn gynnwys dyddiad cadw'r person, dyddiad disgwyiedig ei ryddhau, enw'r sefydliad ac unrhyw sylwadau perthnasol. Os oes rhywun arall yn ymdrin â materion y person hwn, rhowch ei enw a'i gyfeiriad.
Gwneud Cais Ar-lein

Gofalwyr

Gallwch gael eich ystyried fel gofalwr at ddiben Treth y Cyngor os ydych yn gyflogedig i ddarparu gofal neu os ydych yn darparu gofal ar sail wirfoddol.      

Gofalwr Cyflogedig 

 • Meini prawf:   I'w ystyried fel gofalwr cyflogedig am ddibenion Treth y Cyngor, rhaid i chi fod yn:                
  1. Preswylydd yn yr un eiddo â'r person yr ydych yn gofalu amdano a bod eich llety'n cael ei ddarparu ganddynt
  2.  A gyflogir i roi’r gofal hwn ac rydych wedi cael eich cyflwyno trwy elusen neu   awdurdod lleol
  3. Ennill incwm heb fod yn fwy na £ 44.00 yr wythnos
  4. Bod yn gyflogedig am o leiaf 24 awr yr wythnos

Gofalwyr Gwirfoddol

 • Meini Prawf: I'w ystyried fel gofalwr gwirfoddol at ddibenion y Dreth Gyngor mae'n rhaid i chi fod yn:
  • Preswylydd yn yr un eiddo â'r person yr ydych yn darparu gofal i
  • Ni all y person sy'n derbyn gofal fod yn briod, partner neu blentyn o dan 18 oed.
  • Rhaid i chi ddarparu o leiaf 35 awr o ofal bob wythnos
   • Lwfans Gweini ar unrhyw gyfradd
   • Y gyfradd ganol neu uchaf o’r elfen ofal Lwfans Byw i'r Anabl
   • Y gyfradd uchaf o Lwfans Gweini Cyson
   • Yr elfen byw bob dydd o Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
   • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
Gwneud Cais Ar-lein

Cleifion ysbyty

 • Meini prawf: Bydd person sy'n byw mewn ysbyty'n barhaol neu gan mwyaf yn cael ei ddiystyru mewn perthynas â'r ysbyty hwnnw. Nid yw rhywun sydd yn yr ysbyty ond yn dychwelyd adref yn bodloni'r meini prawf.
 • Gofynion: Cadarnhad ysgrifenedig gan yr ysbyty o enw a dyddiad geni'r person a'i fod yn byw yno er mwyn derbyn triniaeth feddygol.

Preswylwyr cartref nyrsio/gofal neu hostel sy'n darparu gofal

 • Meini prawf: Bydd person sy'n byw mewn cartref gofal, ysbyty annibynnol neu hostel, yn barhaol neu gan mwyaf, yn cael ei ddisytyru mewn perthynas â'r annedd honno.
 • Gofynion: Cadarnhad ysgrifenedig gan y cartref, yr ysbyty neu'r hostel o enw a dyddiad geni y preswylydd a'i fod yno er mwyn derbyn gofal neu driniaeth.

Cymuned grefyddol

 • Meini prawf: Aelodau o gymuned grefyddol lle gweddïo, myfyrio, addysg a/neu roi cymorth i'r rhai sy'n dioddef yw'r prif weithgareddau. Ni all fod gan y person unrhyw incwm na chyfalaf o'i eiddo ei hun a dylai fod yn ddibynnol ar y gymuned am ei anghenion materol.
 • Gofynion: Cadarnhad o nifer yr oedolion sy'n byw yn yr eiddo, enw a manylion y gymuned grefyddol a manylion unrhyw incwm a chyfalaf sydd gan yr unigolyn.

Hosteli/llochesi nos

 • Meini prawf: Bydd rhywun sy'n byw yn unig neu gan mwyaf mewn llety megis cartref neu loches nos a ddarperir gan amlaf mewn unedau nad ydynt yn hunangynhwysol yn cael ei ddiystyru o ran yr annedd honno.
 • Gofynion: Cadarnhad ysgrifenedig gan yr hostel o enwau a dyddiadau geni'r bobl sy'n byw yn y llety a ddarperir ganddo.

Efallai fod hawl gennych i ostyngiad os ydych yn gymwys o dan un o'r categorïau canlynol:

 • Aelod o'r pencadlys rhyngwladol neu gorff amddiffyn, fel y rhagnodir yn y Pencadlysoedd Rhyngwladol a Chyrff Amddiffyn 1964
 • Unigolyn sydd ag fraint Diplomydd, y Gymanwlad neu Consylaidd neu imiwnedd nad yw'n Dinesydd Prydeinig. 
 • Aelod neu ddibynnydd nad ydynt yn Brydeinig ac yn aelod o luoedd sy'n ymweld.

Sut i wneud cais?