Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Pleidleisio drwy ddirprwy

Dirprwy yw rhywun a benodir gennych i bleidleisio ar eich rhan mewn etholiad, felly i bleidleisio drwy ddirprwy mae'n rhaid i chi'n gyntaf ddod o hyd i rywun sy'n barod i fynd i'r orsaf bleidleisio i fwrw'ch pleidlais ar eich rhan. Dim ond etholwyr sydd wedi'u cofrestru'n unigol sydd â hawl i wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy.

Mae mwy o wybodaeth am wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy ar gael ar-lein.

Mathau o bleidleisio drwy ddirprwy

Mae dau fath o bleidleisio drwy ddirprwy:

  • Pleidleisio drwy ddirprwy parhaol - mae pleidleisio drwy ddirprwy parhaol ar gael yn unig i etholwyr cofrestredig ar sail ymrwymiadau iechyd, cyflogaeth neu addysg amser llawn. Cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol i ofyn am gopi o'r ffurflen gais briodol. Efallai bydd angen person cymwys i gefnogi'r ffurflen hon, yn unol â'r nodiadau sydd wedi'u hargraffu ar y ffurflen.
  • Pleidleisio drwy ddirprwy dros dro - mae pleidleisio drwy ddirprwy dros dro ar gael i unrhyw etholwr cofrestredig am unrhyw reswm. Cyflwynir ceisiadau am etholiad penodol ac nid oes rhaid i neb eu cefnogi. Cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol i ofyn am gopi o'r ffurflen gais briodol.

Mae'n rhaid i ddirprwy fod o leiaf yn 18 oed a heb ei anghymwyso i bleidleisio ei hunan. Ar gyfer Etholiad Cyffredinol, mae'n rhaid i'r dirprwy fod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad neu Iwerddon. Ar gyfer Etholiadau Llywodraeth Leol neu Senedd Ewrop, rhaid iddo/iddi fod yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd. Gall y person rydych yn dymuno ei benodi'n ddirprwy drosoch weithredu fel dirprwy dim ond os yw wedi'i gofrestru'n unigol. Os ydych chi a/neu'r person rydych yn dymuno ei benodi'n ddirprwy drosoch heb ei gofrestru'n unigol eto, gallwch wneud cais i bleidleisio ar-lein.

Ni all unrhyw un weithredu fel dirprwy i fwy na dau berson yn yr un etholiad, oni bai mai'r person hwn yw gŵr/gwraig, partner sifil, rhiant, mamgu neu dad-cu, brawd, chwaer, plentyn neu ŵyr y pleidleisiwr.

Os ydych yn penodi dirprwy ac yna'n newid eich cynlluniau, gallwch barhau i bleidleisio'n bersonol yn eich gorsaf bleidleisio - ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn bod y dirprwy'n pleidleisio ar eich rhan!

Dychwelwch y ceisiadau ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy wedi’u cwblhau i:

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Gwasanaethau Etholiadol
Swyddog Cofrestru Etholiadol Canolfan Ddinesig Port Talbot SA13 1PJ pref
(01639) 763 330 (01639) 763 330 voice +441639763330

 

Pleidleisio drwy ddirprwy ar frys

Argyfwng meddygol

Os cewch argyfwng meddygol chwe diwrnod gwaith neu lai cyn yr etholiad, cewch wneud cais am bleidlais frys trwy ddirprwy hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio. Mae'n rhaid i'ch cais i bleidleisio trwy ddirprwy gael ei gefnogi gan feddyg, nyrs gofrestredig y wladwriaeth, neu ymarferydd Seientiaeth Gristnogol, sy'n gorfod llofnodi'ch cais.

Rhesymau swydd neu gyflogaeth

Os na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol am resymau sy'n ymwneud â'ch swydd, eich gwasanaeth neu'ch cyflogaeth a dim ond ar ôl 5pm ar y chweched diwrnod gwaith cyn etholiad y cewch wybod am hyn, cewch wneud cais i fwrw pleidlais frys trwy ddirprwy hyd at 5pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Os ydych yn hunangyflogedig, mae'n rhaid i'ch cais gael ei gefnogi gan rywun 18 oed neu'n hŷn sy'n eich adnabod nad yw'ch priod, eich partner sifil, eich rhiant, eich mam-gu neu'ch tad-cu, eich brawd neu'ch chwaer, eich plentyn neu'ch ŵyr.

Os ydych yn aelod o'r Lluoedd Arfog, yn was y Goron, yn weithiwr y Cyngor Prydeinig neu'n briod neu'n bartner sifil un o'r bobl uchod ac rydych wedi'ch cofrestru fel pleidleisiwr gwasanaeth, nid oes angen cefnogaeth arnoch ar gyfer eich cais.

Os ydych yn etholwr cyffredin, bydd angen cefnogaeth arnoch gan eich cyflogwr neu rywun awdurdodedig arall yn eich gweithle.

Pleidlais bost drwy ddirprwy

Os na all eich dirprwy fynd i'ch gorsaf bleidleisio yn bersonol am unrhyw reswm ar ddiwrnod yr etholiad, gall wneud cais i bleidleisio drwy'r post. I wneud cais am bleidlais bost drwy ddirprwy, bydd angen i'r dirprwy a'r pleidleisiwr gwblhau ffurflen. Sylwer, os dyrannwyd pleidlais bost drwy ddirprwy i'ch dirprwy, ni fyddwch yn gallu pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio, hyd yn oed os nad yw'ch dirprwy wedi pleidleisio eto.