Etholwyr y Lluoedd Arfog

Mae hawl gan bobl sy'n gwasanaethu yn lluoedd Arfog y DU, a'u gwragedd/gwŷr, gofrestru naill ai fel etholwyr cyffredin neu drwy broses ar wahân o'r enw cofrestriad pleidleisiwr sy'n gwasanaethu. Mae cofrestru fel pleidleisiwr sy'n gwasanaethu yn ddefnyddiol os ydych yn debygol o gael eich anfon i wasanaethu mewn lleoedd gwahanol neu'n gwasanaethu'n rheolaidd i ffwrdd o'ch cartref ac felly'n debygol o golli'r broses cofrestru aelwydydd yn yr hydref.

Cafodd rheoliadau eu diwygio'n ddiweddar i ganiatáu i unrhyw gofrestriadau gan bleidleisiwyr sy'n gwasanaethu barhau'n ddilys am gyfnod o 5 mlynedd, yn hytrach na gorfod cael eu hadnewyddu bob 3 blynedd. Dylai pleidleiswyr sy'n gwasanaethu felly sicrhau bod unrhyw newidiadau i gyfeiriad ar gyfer papurau pleidleisio drwy'r post yn gyfoes o fewn y cyfnod hwnnw, oherwydd fel arall, efallai bydd eu papurau pleidleisio'n cael eu hanfon i'r cyfeiriad anghywir.

Prif fantais cofrestru yn y ffordd hon yw y gallwch benodi dirprwy heb fod angen i'ch cyflogwr gefnogi'ch cais. Hefyd, anfonir y llythyrau atgoffa i adnewyddu'ch cofrestriad i'ch cyfeiriad gwasanaethu yn hytrach nag i'r cyfeiriad lle'r ydych wedi'ch cofrestru ac y gallech fod oddi wrtho am gyfnodau hir.

Os hoffech wneud cais i gofrestru fel Pleidleisiwr sy'n Gwasanaethu, neu fel gwraig/gŵr Pleidleisiwr sy'n Gwasanaethu cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol a fydd yn barod i helpu.