Etholiadau Llywodraeth Leol

Publication of notice of election Not later than the twenty fifth day before the day of election
Dosbarthu papurau enwebu Heb fod yn hwyrach na 4yp ar y
pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad
Dosbarthu hysbysiadau o tynnu'n ôl Heb fod yn hwyrach na 4yp ar y
pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad
Hysbysiad o benodi asiant etholiadol Heb fod yn hwyrach na 4yp ar y
pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad
Cyhoeddi datganiad o unigolion a enwebwyd Heb fod yn hwyrach na 4yp ar y
pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn diwrnod yr etholiad
Hysbysiad o etholiad Heb fod yn hwyrach na'r chweched diwrnod cyn diwrnod yr etholiad
Diwrnod pleidleisio Rhwng 7yb a 10yh ar ddiwrnod yr etholiad

Etholiadau Llywodraeth Leol:

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot yr haenau canlynol o lywodraeth leol:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Cynghorau Tref a Chymuned

Enwebu Ymgeiswyr:

Cymwysterau ar gyfer sefyll am etholiad:

Er mwyn gallu sefyll fel ymgeisydd mewn etholiad llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr, rhaid i chi:

 • fod o leiaf 18 mlwydd oed ar ddiwrnod eich enwebiad
 • fod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd o unrhyw aelod wladwriaeth arall o'r Undeb Ewropeaidd
 • cyfarfod o leiaf un o'r pedwar cymhwyster canlynol:
 1. Rydych yn, a bydd yn parhau i fod, yn cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer  ardal yr awdurdod lleol lle rydych yn dymuno sefyll o ddiwrnod eich enwebiad ymlaen.
 2. Eich bod wedi meddiannu fel perchennog neu denant unrhyw dir neu eiddo arall yn    yr ardal awdurdod lleol yn ystod y cyfan o'r 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad.
 3. Eich prif neu unig fan gwaith yn ystod y 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad wedi bod yn ardal yr awdurdod lleol.
 4. Eich bod wedi byw yn ardal yr awdurdod lleol yn ystod y cyfan o'r 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad.

Gwaharddiadau

Ar wahân i gwrdd â'r cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad, rhaid i chi hefyd heb gael ei anghymhwyso rhag sefyll.   Mae rhai pobl sydd wedi'u hanghymhwyso rhag cael eu hethol i awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Ni allwch fod yn ymgeisydd os, ar adeg eich enwebu ac ar ddiwrnod yr etholiad:

 1. Eich bod yn cael eu cyflogi gan yr awdurdod lleol neu mewn swydd a dalwyd o dan yr awdurdod (gan gynnwys cyd-fyrddau neu bwyllgorau). Noder y gallech fod yn 'gyflogedig gan yr awdurdod lleol', er enghraifft, os ydych yn gweithio mewn ysgolion penodol, gwasanaethau tân, heddlu neu'r gwasanaethau iechyd. Nid yw hon yn rhestr gyflawn.
 2. Eich bod yn cynnal swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol.
 3. Eich bod yn destun gorchymyn cyfyngiadau methdaliad neu orchymyn interim.
 4. Rydych wedi cael eich dedfrydu i gyfnod o garchar am dri mis neu fwy (gan gynnwys dedfryd ohiriedig), heb yr opsiwn o ddirwy, yn ystod y pum mlynedd cyn y diwrnod pleidleisio.
 5. Rydych wedi cael eich anghymhwyso o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (sy'n ymdrin arferion llwgr neu anghyfreithlon etholiadol a throseddau sy'n ymwneud â rhoddion) neu o dan Ddeddf y Comisiwn Archwilio 1998.

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch Canllawiau'r Comisiwn Etholiadol.

Cewch wybod yma pwy yw eich Cynghorydd Bwrdeistref Sirol lleol presennol yw.