Grantiau'r Trydydd Sector

Mae cronfa grantiau'r Trydydd Sector yng Nghastell-nedd Port Talbot nawr ar agor ar gyfer ceisiadau am y flwyddyn ariannol 2018-2019.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Medi 2017, i gael penderfyniad ym mis Rhagfyr 2017.

Sut i wneud cais

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais briodol.
 • Darllenwch y Cynllun cyn cwblhau’r ffurflen gais.
 • Dylai ceisiadau ddangos sut mae'r cynnig yn cwmpasu'r egwyddor Datblygu Gynaliadwy fel y ceir yn y Deddf Lles  Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
 • Dylai pob ffurflen gais a gwblhawyd cael ei dychwelyd drwy e-bost i thirdsectorgrants@npt.gov.uk erbyn 29 Medi 2017..
 • Bydd e-bost yn cael ei anfon mewn cydnabyddiaeth ar ôl derbyn eich cais trwy'r cyfeiriad e-bost uchod. Os nad ydych yn derbyn yr e-bost hwn, cysylltwch â n
 • I ofyn am gopi caled o'r ffurflen gais, cysylltwch â ni 

 Gallwch gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg a byddant yn cael eu trin i’r un safonau a graddfeydd amser â’r rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Am rhagor o wybodaeth am grantiau’r Trydydd Sector, cliciwch yma

Mae tair ffurflen gais ar gael:

Ffurflenni Cais
File type Document File size
docx Cynllun Ariannu Grant y Trydydd Sector 33 KB
docx Cais 1 - Cefnogi cyllid craidd dros £1000 113 KB
docx Cais 2 - Ar gyfer gweithgareddau o dan £1000 111 KB
docx Cais 3 - Gweithgareddau dros £1000 yn ymwneud â chostau ar wahân i arian craidd 116 KB

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar gyfer 2018-2019, Croesawir ceisiadau yn arbennig lle mae’r gweithgaredd arfaethedig yn:

 1. Lleihau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus;
 2. Cynyddu nifer y bobl yn y boblogaeth sy'n cael eu cynnwys yn ddigidol;
 3. Lleihau anghydraddoldeb
 4. Denu arian o ffynonellau eraill, cynyddu incwm i’r  Bwrdeistref Sirol;
 5. Hyrwyddo annibyniaeth a lles pobl sy'n agored i niwed.

Bydd ceisiadau yn cael eu hasesu yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod cyn 31 Rhagfyr ynglŷn a ydynt wedi bod yn llwyddiannus.


Cysylltwch â ni

 • Denise Weaver
  Yr Adran TGCh, Llawr 1af Y Ceiau, CBSCNPT, Ffordd Brunel
  Parc Ynni Baglan, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2GG (Map a chyfarwyddiadau)
 • E-bost: thirdsectorgrants@npt.gov.uk 

 

Camau nesaf

 • Cwblhewch y ffurflen cytundeb grant briodol

Cytundebau Grant

Mae tri math o Gytundeb Grant yn dibynnu ar werth y grant a ddyfarnwyd:

Grant Agreements
File type Document File size
docx Cytundeb Grant o dan £1000 84 KB
docx Cytundeb Grant am Un Flwyddyn 68 KB
docx Cytundeb Grant am Dair Blynedd 70 KB


Monitro a Gwerthuso

Pan fyddwch wedi derbyn eich grant, bydd angen cwblhau ffurflen fonitro. 

 • Os ydych chi'n derbyn grant blwyddyn, mae angen cwblhau ffurflen fonitro ddiwedd mis Ionawr.
 • Os ydych chi'n derbyn grant am fwy na blwyddyn, yna mae angen cwblhau ffurflen dros dro ar ddiwedd y 6 mis cyntaf (Ebrill i ddiwedd mis Medi) ac yna ffurflen arall ar ddiwedd mis Mawrth (am y cyfnod Hydref i Fawrth). 
Lawrlwythiadau
File type Document File size
docx Ffurflen Monitro Diwedd Ariannu 106 KB

Os hoffech chi siarad â swyddog ar eich cais arfaethedig neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Cynllun a chwblhau'r dogfennau uchod, cysylltwch â Ms D Weaver ar: