Grantiau'r Trydydd Sector

Mae cronfa grantiau'r Trydydd Sector yng Nghastell-nedd Port Talbot nawr ar agor ar gyfer ceisiadau am y flwyddyn ariannol 2020-2021.

Y cyfanswm sydd ar gael yw £165,000 a gofynnir i sefydliadau i fod yn ystyriol am y swm y byddant yn gwneud cais amdano (gan y bydd angen lledaenu'r cyfanswm ar draws sawl sefydliad sy'n llwyddiannus).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Hydref 2019.

Cyllid craidd

Bydd yn rhaid i'r sefydliadau hynny sy'n cyflwyno cais am ariannu craidd (mae Cyllid Craidd yn cynnwys costau craidd cynnal a datblygu sefydliad neu’n fwy penodol y costau sy’n ei helpu i gyflawni prosiect neu wasanaeth penodol) ymrwymo i helpu'r cyngor i roi ei gynllun corfforaethol ar waith mewn wyth maes a oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus dros yr haf/cynnar yn yr hydref:

a) Hybu pobl i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein y cyngor drwy'r brand Symud a helpu pobl i gyrchu'r gwasanaethau ar-lein hynny (cefnogaeth cymorth digidol).
b) Annog cyfranogiad mewn digwyddiadau a gynhelir gan y cyngor a'r gymuned i gefnogi lles;
c) Rhoi pwysau i sicrhau cyllid ychwanegol;
d) Hyrwyddo Cyfeirlyfr Cymunedol y cyngor (Dewis) fel bod dealltwriaeth dda o'r holl wasanaethau sydd ar gael yn yr ardal leol a sut i gael mynediad atynt;
e) Annog nodi a datblygu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal lleol a hwyluso mynediad at y gwasanaethau hynny;
f) Cefnogi, cyfeirio a hyrwyddo blaenoriaethau'r cyngor;
g) Cyfrannu at ymgyrchoedd cynnwys a chyfathrebu i wella dealltwriaeth mewn cymunedau o flaenoriaethau a gwasanaethau'r cyngor;
h) Lle y bo'n briodol, darparu lle ffisegol sy'n gallu hwyluso cyd-leoli gweithwyr o bob rhan o'r gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau mwy integredig sy'n ymateb i anghenion pobl a chymunedau lleol.

Sut i wneud cais

  • Darllenwch y Cynllun cyn cwblhau’r ffurflen gais.
  • Dylai ceisiadau ddangos sut mae'r cynnig yn cwmpasu'r egwyddor Datblygu Gynaliadwy fel y ceir yn y Deddf Lles  Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Hydref 2019
  • Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod cyn 31 Rhagfyr ynglŷn a ydynt wedi bod yn llwyddiannus

Os hoffech chi siarad â swyddog ar eich cais arfaethedig neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Cynllun a chwblhau'r dogfennau uchod, cysylltwch â:

Denise Weaver
01639 686172 01639 686172 voice +441639686172


Gallwch gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg a byddant yn cael eu trin i’r un safonau a graddfeydd amser â’r rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflenni Cais
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Cynllun Ariannu Grant y Trydydd Sector
34 KB
docx Cais 1 - Cefnogi cyllid craidd dros £1000
100 KB
docx Cais 2 - Ar gyfer gweithgareddau o dan £1000
101 KB
docx Cais 3 - Gweithgareddau dros £1000 yn ymwneud a chostau ar wahan i arian craidd
102 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete