Grantiau'r Trydydd Sector

Mae cronfa grantiau'r Trydydd Sector yng Nghastell-nedd Port Talbot nawr ar agor ar gyfer ceisiadau am y flwyddyn ariannol 2019-2020.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Rhagfyr 2018, i gael penderfyniad ym mis 31 Rhagfyr 2018.

Cyllid craidd

Mae cyngor wedi cael ei gyhoeddi er mwyn helpu sefydliadau sy’n dymuno ymgeisio am gyllid craidd o Gynllun Grantiau Trydydd Sector Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn dilyn newidiadau a wnaed i'r Cynllun a fydd yn effeithiol yn 2019-20.

Mae Cyllid Craidd yn cynnwys costau craidd cynnal a datblygu sefydliad neu’n fwy penodol y costau sy’n ei helpu i gyflawni prosiect neu wasanaeth penodol.

O 2019-20, bydd yn rhaid i'r sefydliadau hynny sy'n cyflwyno cais am ariannu craidd ymrwymo i helpu'r cyngor i roi ei gynllun corfforaethol ar waith mewn wyth maes a oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus dros yr haf/cynnar yn yr hydref:
a) Hybu pobl i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein y cyngor drwy'r brand Symud a helpu pobl i gyrchu'r gwasanaethau ar-lein hynny (cefnogaeth cymorth digidol).
b) Annog cyfranogiad mewn digwyddiadau a gynhelir gan y cyngor a'r gymuned i gefnogi lles;
c) Rhoi pwysau i sicrhau cyllid ychwanegol;
d) Hyrwyddo Cyfeirlyfr Cymunedol y cyngor (Dewis) fel bod dealltwriaeth dda o'r holl wasanaethau sydd ar gael yn yr ardal leol a sut i gael mynediad atynt;
e) Annog nodi a datblygu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal lleol a hwyluso mynediad at y gwasanaethau hynny;
f) Cefnogi, cyfeirio a hyrwyddo blaenoriaethau'r cyngor;
g) Cyfrannu at ymgyrchoedd cynnwys a chyfathrebu i wella dealltwriaeth mewn cymunedau o flaenoriaethau a gwasanaethau'r cyngor;
h) Lle y bo'n briodol, darparu lle ffisegol sy'n gallu hwyluso cyd-leoli gweithwyr o bob rhan o'r gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau mwy integredig sy'n ymateb i anghenion pobl a chymunedau lleol.

Sut i wneud cais

  • Lawrlwythwch y ffurflen gais briodol.
  • Darllenwch y Cynllun cyn cwblhau’r ffurflen gais.
  • Dylai ceisiadau ddangos sut mae'r cynnig yn cwmpasu'r egwyddor Datblygu Gynaliadwy fel y ceir yn y Deddf Lles  Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
  • Dylai pob ffurflen gais a gwblhawyd cael ei dychwelyd drwy e-bost i thirdsectorgrants@npt.gov.uk erbyn 4 Rhagfyr 2018.
  • Bydd e-bost yn cael ei anfon mewn cydnabyddiaeth ar ôl derbyn eich cais trwy'r cyfeiriad e-bost uchod. 

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod cyn 31 Rhagfyr ynglŷn a ydynt wedi bod yn llwyddiannus.

Os hoffech chi siarad â swyddog ar eich cais arfaethedig neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Cynllun a chwblhau'r dogfennau uchod, cysylltwch â Nita Sparkes ar:

  • Ffôn: 01639 686172
  • E-bostiwch: thirdsectorgrants@npt.gov.uk
  • Grantiau'r Trydydd Sector, Ystafell 214, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ

Gallwch gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg a byddant yn cael eu trin i’r un safonau a graddfeydd amser â’r rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflenni Cais
File type Document File size
docx Cynllun Ariannu Grant y Trydydd Sector 34 KB
docx Cais 1 - Cefnogi cyllid craidd dros £1000 100 KB
docx Cais 2 - Ar gyfer gweithgareddau o dan £1000 106 KB
docx Cais 3 - Gweithgareddau dros £1000 yn ymwneud â chostau ar wahân i arian craidd 102 KB