Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol

Mae'r Credyd Cynhwysol yn newid mawr i'r ffordd y mae cymorth lles yn cael ei ddarparu. Fe'i cyflwynwyd yng Nghastell-nedd Port Talbot ym mis Ebrill 2015.

Nid yw'r Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swm o Gredyd Cynhwysol gewch neu sut y caiff ei dalu, cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar:

 • Gwasanaeth Byw 0800 328 9344
 • Gwasanaeth Llawn 0800 328 5644

Mewn amser ac ar gyfer pobl oedran gweithio bydd Credyd Cynhwysol yn disodli:-

 • Lwfans Ceisio am Waith (Seiliedig ar Incwm)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Perthnasol i Incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credydau Treth
 • Budd-dal Tai

O 4 Hydref 2017 bydd yr hawliadau mwyaf newydd i'r budd-daliadau uchod  yn cael ei wneud i Gredyd Cynhwysol.

Hefyd bydd yn ofynnol i hawlwyr sy'n derbyn y budd-daliadau uchod â newid sylweddol yn eu hamgylchiadau i wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Mae'r nodyn hwn yn rhoi canllaw cyffredinol i'r newidiadau sy'n ymwneud â Gredyd Cynhwysol er y bydd angen i bob hawliwr sefydlu sut y byddant yn cael eu heffeithio yn eu hamgylchiadau penodol.

Bydd Credyd Cynhwysol yn dechrau o'r dyddiad y byddwch yn gwneud eich cais. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd yn cael ei ôl-ddyddio felly peidiwch ag oedi cyn gwneud eich cais - byddwch chi'n colli arian.

Os ydych hefyd yn derbyn cymorth i dalu Treth y Cyngor bydd angen i chi roi gwybod am y newid yn eich amgylchiadau i'r tîm budd-daliadau yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot.

Os ydych yn rhentu eich cartref, efallai y bydd y taliad yn cynnwys swm ar gyfer eich rhent, chi fydd yn gyfrifol am dalu'r arian i'ch landlord. Gallwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol os ydych yn cael help tuag at eich costau tai yn eich Credyd Cynhwysol.

Taliadau Hyblyg Cynnar

Os bydd angen i chi dalu bil brys cyn i'ch taliad Credyd Cynhwysol, gallwch ofyn am flaendalid Credyd Cynhwysol. Dim ond os byddwch chi'n bodloni amodau penodol y gwneir hyn.  Os byddwch yn derbyn taliad ymlaen llaw, bydd taliadau yn y dyfodol yn cael ei leihau i ad-dalu hwn ymlaen llaw.

I ofyn am flaendaliad Credyd Cynhwysol, Bydd angen i chi gysylltu â llinell gymorth y Credyd Cynhwysol ar:

 • Gwasanaeth Byw 0800 328 9344
 • Gwasanaeth Llawn 0800 328 5644

Trefniadau Talu Amgen

Efallai y bydd angen help ychwanegol ar rhai hawlwyr wrth symud tuag at taliad misol. Os ydych yn wynebu amgylchiadau anodd, efallai y byddwch gallu cael Credyd Cynhwysol talu'n wahanol.  Gelwir hyn yn drefniant talu amgen. Enghreifftiau o drefniadau amgen yw:

 • Bod yr elfen costau tai yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch landlord
 • Cael eich talu ddwywaith y mis yn lle misol

Dros amser, bydd angen i chi wella sut i rheoli eich arian, er mwyn i chi symud i ffwrdd o trefniadau talu amgen ac ymlaen i'r taliad Credyd Cynhwysol arferol.

I ofyn am drefniant talu amgen, bydd angen i chi gysylltu â'r llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0345 600 0723.

Am fwy o fanylion ynghylch a Chredyd Cynhwysol ewch i https://www.gov.uk/universal-credit

Noder:  Os nad ydych yn bellach hawlio Budd-dal Tai oherwydd eich bod yn hawlio Credyd Cynhwysol, gallwch ddal i wneud cais am Daliad Tai Dewisol.

Lawrlwytho

 • Credyd Cynhwysol i Landlordiaid (DOCX 17 KB)

  m.Id: 14764
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Credyd Cynhwysol i Landlordiaid
  mSize: 17 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/8062/uc_for_landlordslive.docx

Dolenni Defnyddiol

Mae mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol ar gael ar y gwefannau canlynol:

Mae'r Rheolwr Arian Ar-lein y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn offeryn rhyngweithiol newydd sy'n cynnig cyngor personol, ar wneud y defnydd gorau o'ch arian tra byddwch ar Gredyd Cynhwysol. Mae'n cynnig cymorth a chyngor ar amrywiaeth o bynciau arian, gan gynnwys agor cyfrif banc, cyllidebu, cadw ar ben o filiau a delio â dyled.

Mae'n cynnwys:

 • Cwestiynau cam wrth gam sy'n cyfeirio defnyddwyr at arweiniad ariannol a chymorth sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau personol.
 • Awgrymiadau ar gyfer rheoli arian a thalu biliau o daliad misol.
 • Cyfeirio at gefnogaeth bellach, megis taliadau uwch a Chyngor ar ddyled am ddim.