Gwella bywydau ein Plant yn CNPT

Dod yn Ofalydd Maeth

Mae dewis i faethu yn benderfyniad mawr, gobeithio ein bod wedi darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud y penderfyniad hyn yn haws.

Pwy all fodyn ofalwr maeth?

Dylai unrhyw un sydd ag amser, amynedd ac ystafell wely sbâr, wneud cais i fod yn ofalwr maeth. Nid oes cyfyngiadau oedran, dewisiadau priodasol neu ryw. Gallwch fod yn gweithio neu hyd yn oed fod allan o waith. Nid oes ots os ydych yn berchen neu'n rhentu eich cartref. Gallwch ystyried maethu os ydych:

 • yw gyda phartner neu'n briod, gyda neu heb blant
 • sengl-gwryw neu fenyw, gyda neu heb blant
 • o unrhyw gefndir ethnig, crefyddol, ieithyddol a diwylliannol
 • persongydag anabledd
 • cwplo'r unrhyw

Byddwch yn ymwybodol Os gwelwch yn dda:

 • Nid ydym yn gallu lleoli plant o dan bump oed (5) gyda'ch teulu os ydych chi neu'ch partner yn ysmygu.
 • Mae Deddf Unigolion ag unrhyw euogfarnau troseddol neu dramgwyddau o dan Adran 1 o Ddeddf Tramgwyddau Rhywiol 1956 ac Atodlen 1 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933 yng Nghymru a Lloegr, yn eithrio rhywun rhag maethu.

Rôlofalwr maeth

Bydd angen i chiddangos eich bod yn:

 • yn gallu darparu gofal o safon dda i blant a phobl ifanc
 • hyrwyddodatblygiad emosiynol, corfforol iach
 • adeiladuac annog eucyflawniadau addysgol
 • trwy weithio gyda theulu'r plentyn ac eraill sy'n bwysig i'r plentyn
 • Gosod ffiniau priodol a rheoli ymddygiad plant o fewn y rhain. Ceir POLISI DIM COSB CORFFOROL
 • Caelgwybodaeth am ddatblygiad plant
 • Gael y gallu i gwrando a chyfathrebu â phlant sy'n briodol i'w hoed a'u dealltwriaeth
 • Darparu amgylchedddiogel a gofalgar 
 • Sicrhau eich bod yn gofalu am y plant a phobl ifanc mewn cartref lle maent yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth 
 • Helpu plant gadw eu hunain yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth, ac i wybod sut i chwilio am gymorth pan fo angen 
 • Gweithredu feleiriolwr ar gyferpobplentyn 
 • Galluogi plant a phobl ifanc sy'n symud ymlaen i wneud hynny mewn modd cadarnhaol

Gweithiofelrhan o dîm, gan:

 • Gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill ac yn cyfrannu at y cynllun Gwasanaeth ar gyfer y plentyn / person ifanc
 • Cyfarfod a gweithio gyda'i gilydd ac annog cysylltiad rheolaidd ag aelodau o'r teulu
 • Derbyn, rhoi a chadw gwybodaeth gan gynnwys cynllunio a chadw cofnodion
 • Cadwllinellaucyfathrebu ar agor
 • Cadwgwybodaeth yn gyfrinachol
 • Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau unigolion a grwpiau o fewn cymdeithas
 • Cefnogi ymrwymiad Castell-nedd Port Talbot i Gyfle Cyfartal

Meddyliwch am eich datblygiad personol eich hun drwy:

 • Gwerthfawrogieichprofiadau personol
 • Deall yr effaith y gall maethu cael arnoch fel teulu
 • Cael pobl a chysylltiadau yn y gymuned sy'n darparu cefnogaeth
 • Defnyddiocyfleoedd hyfforddianti wella sgiliau
 • Cynnal perthnasau cadarnhaol a chynnal gweithrediad effeithiol drwy gyfnodau o straen

Byddwn yn eich helpu chi a'ch teulu i datblygu eich sgiliau trwy ddarparu hyfforddiant a chefnogaethlawn