Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Derbyniadau ysgolion uwchradd

Ar gyfer trosglwyddo i'r ysgol uwchradd (Blwyddyn 7), bydd ffurflenni cais ar gael rhwng 3 Hydref 2022 ac 25 Tachwedd 2022 ar gyfer derbyniadau yn y mis Medi canlynol.

Sut i wneud cais am le mewn ysgol?

Mae’r system ar-lein bellach ar gau a bydd rhaid cyflwyno ceisiadau ar bapur.

Sylwer y bydd yr holl geisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau’n cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr.

Gallwch hefyd lwytho a llenwch y ffurflen isod. Mae angen i chi ddychwelyd at:

Ysgol y Swyddfa Derbyn
Canolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Lawrlwythiadau

 • Cais Am Le Mewn Ysgol Uwchradd Gymunedol Medi 2023 (DOCX 58 KB)

  m.Id: 34172
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cais Am Le Mewn Ysgol Uwchradd Gymunedol Medi 2023
  mSize: 58 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/18139/cais-am-le-mewn-ysgol-uwchradd-gymunedol-medi-2023.docx

Rhoddir gwybod i rieni ar 1 Mawrth 2023.

Os hoffech wneud cais am le mewn ysgol uwchradd gyfredol, cyfeiriwch at Yn Derbyn Blwyddyn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau Ysgolion ar 01639 763580/763730 neu e-bost: admissions@npt.gov.uk 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgol Gatholig St Joseph a Chanolfan y Chweched dosbarth cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol

Cwestiynau Cyffredin

Dylech roi'ch cyfeiriad parhaol presennol lle rydych yn byw ar adeg llenwi'r ffurflen. Ystyrir mai cyfeiriad cartref y plentyn yw eiddo preswyl sy'n unig neu'n brif breswylfa'r plentyn. Ar adeg y cais, rhaid cael prawf o breswylio parhaol yn yr eiddo perthnasol. Lle bo tystiolaeth ddogfennol yn cadarnhau bod gofal yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng rhieni mewn cyfeiriadau ar wahân, a hynny'n dderbyniol gan yr awdurdod lleol, rhaid i rieni enwi'r cyfeiriad a fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dyrannu lle ysgol.

Os byddwch yn rhestru un ysgol yn unig, ni allwch fod yn siŵr y caiff eich plentyn le yno ac, os byddwch yn aflwyddiannus, ni fyddwn yn gwybod beth fyddai eich ail neu drydydd dewis. Rydym yn argymell yn gryf y dylech nodi mwy nag un dewis. Nid yw gwneud hynny'n lleihau'ch cyfle i gael yr ysgol sy'n ddewis cyntaf i chi.

Oes. Mae ysgolion uwchradd, babanod ac iau St Joseff, Ysgol Gynradd Henadur Davies yr Eglwys yng Nghymru, ac Ysgol Bryncoch yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu fel eu hawdurdod derbyn eu hunain. Cysylltwch â'r ysgol berthnasol yn uniongyrchol i gael eu ffurflen dderbyn berthnasol.

Mae rhywfaint o wybodaeth yn y llawlyfr i rieni. Gallwch hefyd gysylltu â'r ysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi i gael copi o'i phrosbectws, a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr ysgol. Gallwch hefyd ofyn am gael ymweld â'r ysgol a siarad â'r pennaeth.

Ydych. Wrth wneud cais am ysgol mewn awdurdod lleol arall, dylech gysylltu â'r cyngor perthnasol er mwyn cael ffurflen gais a chyflwyno'r cais yn uniongyrchol iddo.

Rhaid cyflwyno cais ar ffurflen bapur i dîm derbyniadau Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer unrhyw blentyn sydd am fynd i ysgol yn y sir.

Rhaid cyflwyno unrhyw newidiadau yn ysgrifenedig i'r tîm derbyniadau p'un a ydynt wedi digwydd cyn neu ar ôl y dyddiad cau.

Bydd eich llythyr dyrannu lle yn esbonio paham nad oedd yn bosib cynnig lle i chi yn eich ysgol o ddewis a'r broses ar gyfer apelio yn erbyn y penderfyniad. Bydd enw'ch plentyn, os yw wedi'i nodi, hefyd yn cael ei gynnwys ar restr aros yn eich ysgol o ddewis, sy'n golygu y byddwn yn ystyried eich plentyn ar gyfer unrhyw leoedd a fydd ar gael ar ôl y dyrannu cyntaf. Fodd bynnag, nid oes sicrwydd y bydd lle yn dod yn wag na chwaith y cewch le os bydd un ar gael.

Os bydd mwy o blant ar y rhestr aros na'r lleoedd sydd ar gael, byddwn yn dyrannu'r lleoedd i'r rhai sy'n bodloni'r meini prawf derbyn orau. Mae'r un meini prawf yn cael eu defnyddio yn y broses ddyrannu gyntaf.

Mae'n bosibl bod yr e-bost wedi cael ei atal gan fesurau gwrth-sbam a roddwyd ar waith gan eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd neu gan eich gosodiadau yn eich cleient e-bost.

Chwiliwch i weld a yw'r e-bost perthnasol wedi'i gam-nodi fel 'sothach' ac wedi'i roi yn y ffolder sothach os ydych yn defnyddio Outlook/Outlook Express. Os ydych yn siŵr bod yr e-bost heb ei anfon atoch chi, cysylltwch â'ch darparwr i weld a oes modd olrhain yr e-bost i ddarganfod beth sydd wedi digwydd.

Y darparwyr gwasanaeth sy'n dioddef fwyaf o'r broblem o nodi e-byst allweddol yn sbam mewn camgymeriad yw aol.com, hotmail.com, hotmail.co.uk, yahoo.co.uk, yahoo.com a btinternet.com.

Ewch i dudalen mewngofnodi'r dudalen croeso, cliciwch ar “Forgotten your password?” a rhowch eich enw defnyddiwr. Caiff e-bost newydd ei gynhyrchu a'i anfon i'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig ynghyd â dolen i ailosod manylion y cyfrinair.

Mewngofnodwch gyda'ch hen gyfeiriad a dewis 'Change my login details'.

Rhowch eich cyfeiriad yn y blychau cyfeiriad.

Rydych yn gallu gwneud cais dros efeilliaid, tripledi etc gan ddefnyddio'r system dderbyniadau ar-lein, ond RHAID sicrhau eich bod yn cyflwyno cais ar wahân ar gyfer pob plentyn.