Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ailgylchwch Mwy Gwastraff Bwyd

Ailgylchwch Mwy Gwastraff Bwyd

Canlyniadau Castell-nedd Port Talbot Dadansoddiad Gwastraff Gweddilliol Ymyl y Ffordd 2015

Y newyddion da yw bod gwastraff gweddilliol mewn sachau du a biniau olwynion wedi gostwng 16,000 o dunelli ers 2009 ac mae preswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn dda iawn yn ailgylchu gwydr, poteli plastig a chaniau.

Er bod llai o wastraff gweddilliol yn gyffredinol, dengys y graff isod fod llawer o wastraff o hyd mewn biniau a sachau du y gellir ei ailgylchu. Er enghraifft, mae angen i ni wneud mwy i ailgylchu gwastraff bwyd – canfu ymchwilwyr lawer o wastraff bwyd mewn biniau a fu’n dal yn ei becynnu.

Rhaid i ni gyflawni targedau ailgylchu llym a bennwyd gan Lywodraeth Cymru i osgoi dirwyon drud. Ein targed presennol yw 58% ac rydym ar y trywydd cywir i’w gyflawni. Dengys y dadansoddiad gwastraff i ni lle mae angen i ni wella ein hymdrechion i ailgylchu mwy. Bydd hyn yn helpu i leihau gwastraff ymhellach a’n cyfeirio i gyflawni ein targed ailgylchu nesaf sef 64% erbyn 2020.

Os ydych yn ansicr ynghylch yr hyn y gellir ei ailgylchu, neu os oes angen mwy o offer ailgylchu arnoch, ewch I ailgylchu.  

waste

Nifer  Math o wastraff

 Nifer

 Math o wastraff
1 Newyddiaduron a chylchgronau 13 Poteli a jariau gwydr
2 Cardbord 14 Gwydr arall
3 Papur na ellir ei ailgylchu 15 Gwastraff garddio
4 Haenen blastig 16 Rwbel a phridd
5 Poteli plastig 17 Gwastraff bwyd
6 Deunydd pacio plastig arall 18 Organig arall
7 Plastig trwchus arall 19 Metelau - caniau
8 Tecstilau ac esgidiau 20 Metelau eraill
9 Cynhyrchion  Hylendid  Amsugnol 21 Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff
10 Pren a chorc 22 Gwastraff peryglus arall
11 Defnyddiau llosgadwy eraill 23 Gronynnau mân <10mm
12 Defnyddiau anllosgadwy eraill