Cyngor Datblygu Mawr

Cyngor ar Ddatblygiad Sylweddol

Ymgynghoriad Gorfodol cyn Cyflwyno Cais (a.17 Deddf Cynllunion (Cymru) 2015)

Ar gyfer yr holl geisiadau am ddatblygiad 'sylweddol' a gyflwynir ar ôl 1 Awst 2016, mae gofyniad statudol bod yr ymgeisydd/datblygwr yn ymgynghori â'r gymuned a'r ymgyngoreion statudol perthnasol, ac i gyflwyno Adroddiad Ymgynghori Cyn-Ymgeisio gydag unrhyw gais.

Gweler cyngor manwl yma:

Cael Trafodaethau Cyn-Ymgeisio gyda'r Cyngor

Nid yw'r Adran Cynllunio yn rhan o'r "ymgynghoriad cyn-ymgeisio" uchod ond mae'n annog darpar ymgeiswyr i gael trafodaethau cyn-ymgeisio gyda'r adran Cynllunio cyn cynnal ymgynghoriad o'r fath â'r gymuned. Os ydych am dderbyn cyngor cyn-ymgeisio ffurfiol gan yr Adran Cynllunio, ewch i'n tudalennau cyn-ymgeisio sy'n rhoi gwybodaeth am y gwasanaethau rydym ni'n eu cynnig a thaliadau perthnasol Ymholiadau Cyn-Ymgeisio.

Hysbysiad o Fwriad i Gychwyn Datblygiad Sylweddol

Mae bellach yn ofyniad statudol i hysbysu'r Cyngor am y bwriad i gychwyn gwaith, ac i arddangos Hysbysiad Safle, ar gyfer holl ddatblygiadau sylweddol a gymeradwyir ar ôl 16 Mawrth 2016.


Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni canlynol i'ch cynorthwyo:

Hysbysiad o Fwriad i Gychwyn Datblygiad Sylweddol
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Notice of Development Commencing (to be sent to Planning Dept)
19 KB
docx Example of Site Notice (to be displayed on site whilst development takes place)
17 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Gellir dod o hyd i arweiniad manwl ar Weithdrefnau Rheoli Datblygiad ar wefan Llywodraeth Cymru:

Diwygiadau ar ôl Cyflwyno Cais

O 16 Mawrth bydd yn rhaid i unrhyw ymgeisydd sydd wedi cyflwyno cais cynllunio sylweddol, sydd am ei ddiwygio, dalu ffi o £190 wrth gyflwyno diwygiad.

Mae Gorchymyn 5 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 2016 (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygiad) yn gosod gorchymyn 16(A) [Ffïoedd am ddiwygiadau a wnaed ar ôl cyflwyno cais] yn y Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 2015 (Ffïoedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) am daliad o £190.