Newyddion BCA

Newyddion BCA

 

Gwybodaeth ddiweddaraf WEDINOS 

Mae WEDINOS bellach yn darparu mecanwaith cadarn ar gyfer casglu a phrofi o sylweddau seicoweithredol newydd / hysbys neu anhysbys a chyfuniadau o sylweddau, mae’n hefyd yn cynhyrchu a lledaenu cyngor pragmatig ar leihau niwed.   Gall samplau cael eu cyflwyno gan unrhyw un yng Nghymru. Yn dilyn dadansoddiad o'r samplau, mae gwybodaeth amserol a chywir am y proffil cemegol a brofwyd ynghyd â gwybodaeth bragmatig o leihau niwed, yn seiliedig ar y cyd-destun cyfreithiol, ar gael drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys y wefan, rhybuddion iechyd drwy gyfrwng datganiad i'r wasg a bwletin chwarterol 'PHILTRE'

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Adroddiad cymerwch naloxone cartref 15/16 

Mae'r adroddiad manwl yn cynnwys data ar hyfforddiant a darparu pecynnau THN o 49 gofrestrfeydd gwahanol ar draws Cymru trwy gydol mis Ebrill - Mawrth 2016.

Mae rhai o uchafbwyntiau allweddol o'r adroddiad yn cynnwys:

  • 10,552 o becynnau wedi'u dosbarthu ledled Cymru ers i'r cynllun peilot ym mis Gorffennaf 2009; y mae 3,186 o becynnau wedi cael eu cyflenwi neu ail-gyflenwi yn 2015/16.
  • Gweinyddwyd naloxone yn rhan amlaf mewn tai ffrindiau, perthnasau neu bartneriaid (35%) neu yn y cartref (26%).
  • Bu cynnydd o 176 yn nifer y pecynnau THN ddefnyddir o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol ac, ar gyfartaledd, 71% yn fenywod o'i gymharu â 29% a oedd yn ddynion.
  • 53% yn fwy o becynnau wedi cael eu hail-lenwi yn 2015/16 nag yn y flwyddyn flaenorol
  • Y rheswm mwyaf cyffredin ar gyfer ail-gyflenwad oedd ' colli pecynnau '.
  • Yr oedran cymedrig ar gyfer cleientiaid newydd sy'n derbyn pecynnau THN yw 36 mlwydd oed.

Ers ei lansio mae naloxone wedi profi i fod yn llwyddiannus o ran lleihau nifer y marwolaethau trwy wenwyno cyffuriau ar draws Cymru.

Canolfannau Chwistrellu dan Oruchwyliaeth feddygol - Ymchwil 

Yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar Fonitro Cyffuriau a'r Ddibyniaeth ar Gyffuriau (EMCDDA), agorodd MSIC gyntaf y byd yn Berne yn y Swistir yn 1986. Heddiw, mae 74 o gyfleusterau swyddogol ar waith mewn chwe gwlad EMCDDA, gyda 12 yn y Swistir yn unig.

Er nad oes gan y Deyrnas Unedig canolfannau o'r fath ar hyn o bryd, ceir cynlluniau i agor MSIC yn Nulyn, tra mae trafodaethau yn cael eu cynnal yn yr Alban i wneud yr un peth. Ac, yng Nghymru, mae swyddogion yn dod i ddiwedd yr ymgynghoriad chwe mis i gyflwyno canolfan yma

Ifor Glyn yw Cyfarwyddwr Rhanbarthol o Drugaid Cymru, Asiantaeth lleihau niwed trydydd sector mwyaf Cymru.  Dywedodd "Mae yna dderbyniad cynyddol a thystiolaeth bod ddarparu canolfannau diogel a chwistrellu o dan oruchwyliaeth yn fenter lleihau niwed cydnabyddedig all arwain at arbed bywydau, annog ymgysylltu â gwasanaethau triniaeth, a helpu i leihau heintiau HIV a hepatitis C. Mae hefyd yn ymdrin â phryderon y cyhoedd ynghylch a nodwyddau a daflwyd a chwistrellu cyhoeddus.”

Drugaid Cymru wedi bod yn arwain grŵp llywio aml-asiantaeth a sefydlwyd i ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflwyno MSIC yng Nghymru. Ymhlith aelodau blaenllaw o'r byd academaidd, iechyd y cyhoedd a Llywodraeth Cymru. Mae cynrychiolwyr wedi ymweld â MSIC yn Sydney, ynghyd â prosiect cyffuriau Ana Liffey yn Nulyn sydd yn agos at agor canolfan gyntaf Iwerddon.

Dywedodd Ifor: "Er y gallai fod angen i fodelau gwahanol ar gyfer gwahanol gymunedau, mae llawer o elfennau cyffredin, a llawer y gellir eu dysgu gan y rhai sy'n cael eu sefydlu neu symud tuag at fod yn weithredol."
Ychwanegodd: "Y gobaith yw y bydd y cynllun cyflenwi llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2018 yn cyfeirio at yr angen i ddatblygu achos ar gyfer ganolfan chwistrellu dan oruchwyliaeth feddygol."

Gwybodaeth Genedlaethol ddiweddaraf 

 

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Working together to reduce harm - Annual Report 2015
846 KB