Ymchwilio i Lifogydd

Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (ALlLlA) ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, un o'n cyfrifoldebau newydd yw dyletswydd i ymchwilio i lifogydd sy'n digwydd yn y fwrdeistref fel yr ystyriwn ei bod hi'n angenrheidiol.

1.Wrth ddod i wybod am lifogydd yn ei ardal, mae'n rhaid i awdurdod llifogydd lleol arweiniol, i'r graddau y mae'n ystyried ei bod hi'n angenrheidiol neu briodol, ymchwilio i:

(a) ba awdurdodau rheoli perygl sydd â'r swyddogaethau rheoli llifogydd perthnasol

(b) a yw pob un o'r awdurdodau rheoli perygl hynny wedi arfer y swyddogaethau hynny, neu'n bwriadu eu harfer, mewn ymateb i'r llifogydd.

2.Lle bydd awdurdod yn cynnal ymchwiliad dan is-adran (1), rhaid iddo:

(a) gyhoeddi canlyniadau ei ymchwiliad, a

(b) hysbysu unrhyw awdurdodau rheoli perygl.

 

Penderfynir ar yr angen i ymchwilio i lifogydd penodol fesul achos, gan ystyried ffactorau megis nifer yr eiddo yr effeithiwyd arnynt a ffynhonnell debygol y llifogydd.

Yn gyffredinol, bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Gwybodaeth gefndir am y lleoliad
  • Crynodeb o'r glawiad
  • Gwybodaeth am hyd a lled y llifogydd
  • Canfyddiadau ymchwiliad
  • Syniad o rolau a chyfrifoldebau pob awdurdod rheoli perygl a'r camau gweithredu a gymerir neu a gynigir gan yr awdurdodau rheoli perygl hynny.
  • Argymhellion a geir o'r ymchwiliad 

Bydd canlyniadau unrhyw ymchwiliadau i lifogydd a gynhelir gennym yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx 3 Medi 2016 Heol y Farteg Ystalyfera
6.57 MB
pdf Adroddiad ynghylch Ymchwiliad i’r Achos o Lifogydd ar 13 Hydref 2018 Ochr y Gamlas, Aberdulais
2.95 MB
pdf 16 Chwefror 2020 - Ymchiliad i'r achos llifogydd Ochor y Gamlas, Aberdulais
3.61 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete