Hepgor gwe-lywio

Terms and Conditions

Amodau a Thelerau

Diben y wefan www.npt.gov.uk/cyfeiriadurcymunedol yw darparu cyfeiriadur gwe lleol sy'n dod â sefydliadau a gwasanaethau cymdeithasol ynghyd er mwyn cefnogi lles pobl.  

Cynhelir y wefan gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ond nid yw'n cefnogi nac yn argymell unrhyw un o'r gwasanaethau na'r darparwyr cynwysedig.

Mae'r darparwyr yn gwbl gyfrifol ac yn atebol am gynnal eu cyfrifon, rhestriadau ac unrhyw brisio a sicrhau bod y cynnwys yn gywir ac yn gyfredol.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth neu addasrwydd unrhyw un o'r gwasanaethau a ddisgrifir ar y wefan at ddiben penodol.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yr hawl i wrthod mynediad i'r wefan, terfynu'r cyfrifon, dileu neu addasu'r cynnwys. Dylai'r wybodaeth yr ydych yn ei darparu fod yn gyfredol ac yn gywir.

Efallai byddwch am roi gwybod i ni os credwch fod cynnwys unrhyw restriadau yn enllibus drwy'r botwm "Gwasanaeth Diweddaru" sydd wrth ochr pob cofnod.

Dylai'r darparwyr fod yn barod i ateb unrhyw gwestiynau ynghylch eu gwasanaeth ac ystyried unrhyw gais rhesymol i weld dogfennaeth.

Mae'n rhaid i chi fod yn sicr bod y darparwr yn addas cyn gwneud defnydd o'r gwasanaethau a gynigir, a bydd rhaid i chi fod yn hollol gyfrifol wrth ddefnyddio'r wybodaeth hon. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn deall ac yn cytuno, wrth wneud hynny, na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot nac unrhyw un o'i weithwyr partner yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw hawliad, colled neu ddifrod sy'n codi o'u defnyddio.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych am ein darparwyr a restrir yn www.npt.gov.uk/cyfeiriadurcymunedol . Dylech geisio datrys unrhyw broblemau sydd gennych gyda darparwr â nhw'n uniongyrchol, ei gorff rheoleiddio neu'r Ombwdsmon priodol.  Fodd bynnag, rydym am glywed eich adborth ar y darparwyr a restrir. Gallwch roi gwybod i ni drwy wasgu'r botwm "Gwasanaeth Diweddaru" ar y wefan neu drwy ein Proses Gwynion ar brif wefan y cyngor.

Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan allanol sy'n gysylltiedig â www.npt.gov.uk/cyfeiriadurcymunedol