Deddf Teithio

Deddf Teithio

Deddf Teithio

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau pob dydd, a hefyd eu gwella a’u hyrwyddo.

NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae’r Ymgynghoriad Ar-lein ar y Map Rhwydwaith Integredig bellach wedi cau.

Bydd y sylwadau a ddaeth i law yn bwydo i’r Map Rhwydwaith Integredig drafft, a fydd yn destun ymgynghori am 12 wythnos o fis Mai.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ynghylch y dyletswyddau sydd gan y Cyngor yn sgîl y Ddeddf, neu os hoffech chi gael eich hysbysu ynghylch yr ail ymgynghoriad fydd yn cychwyn ym mis Mai, cysylltwch â’r Cyngor drwy anfon e-bost i greener@npt.gov.uk neu ffonio (01639) 686845.

Digwyddiad Ymgynghori Map Rhwydwaith Integredig Pontardawe

Rydym ni’n cynnal digwyddiad ymgynghori ar y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol ar 9fed Chwefror o 10am-4pm yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe, Stryd Herbert, Pontardawe, SA8 4ED.

Beth am alw heibio i roi eich barn ar y llwybrau cerdded a beicio sydd angen eu gwella yng Nghastell-nedd Port Talbot neu ble hoffech chi weld llwybrau newydd?

Beth yw Teithio Llesol?

Ystyr ‘Teithio Llesol’ yw cerdded a beicio ar gyfer teithiau byr pob dydd, er enghraifft teithio i’r ysgol, i’r gwaith, neu i ddefnyddio siopau neu wasanaethau. Nid yw’n cynnwys teithiau am resymau hamdden a chymdeithasol yn unig.

Map o’r Llwybrau Presennol

Er mwyn cyflawni dyletswyddau Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy’n dangos y llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio mewn aneddiadau dynodedig, ac sy’n bodloni’r safonau a nodwyd yng Nghanllaw Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2015, cafodd y Map o’r Llwybrau Presennol ar gyfer Castell-nedd ei addasu a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Gellir gweld y mapiau a gymeradwywyd isod:

Os bydd arnoch chi angen copïau papur o Fapiau’r Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn fformat arall, cysylltwch â ni naill ai dros y ffôn: [01639] 686845 neu drwy e-bost: greener@npt.gov.uk.

Map o’r Rhwydwaith Integredig

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Castell-nedd Port Talbot gynhyrchu Map o’r Rhwydwaith Integredig, yn cyflwyno rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol. Mae’r Map o’r Rhwydwaith Integredig i gael ei gyflwyno at sylw Llywodraeth Cymru erbyn mis Tachwedd 2017.

Adroddiadau cynnydd blynyddol

Un arall o ofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) yw bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n manylu ar y camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol i hybu teithio llesol, ac i sicrhau cyllid ar gyfer llwybrau newydd.

Isod gwelwch adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd ar gyfer 2015/16.

Adroddiad Teithio Llesol 2015/16

Mae rhagor o wybodaeth am Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ar gael yn:  http://gov.wales/topics/transport/walking-cycling/activetravelact/?lang=en