Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

 • 7 ffordd mae’r rhyngrwyd wedi gweddnewid Castell-nedd Port Talbot
  18 Ionawr 2017

  Mae rhwydwaith band eang cyflym iawn yn cael ei gyflwyno ar hyd a lled y wlad fel rhan o brosiect Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru. Ond beth mae hyn yn ei olygu i drigolion Castell-nedd Port Talbot?

 • Galw am gyllid ar gyfer prosiectau cymunedol i drawsnewid ardaloedd gwledig
  18 Ionawr 2017

  Gofynnir i grwpiau cymunedol, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau gwledig rannu eu syniadau a gwneud yn fawr o'r cyllid sydd ar gael i'w datblygu.

 • Safonau Masnach yn rhybuddio am ddeietau sy'n cynnig 'ateb cyflym'
  17 Ionawr 2017

  Gan fod disgwyl i un o bob tri pherson yn y DU wneud adduned Blwyddyn Newydd i golli pwysau, mae tîm Safonau Masnach Castell-nedd Port Talbot yn rhybuddio am 'atebion cyflym' sy'n aml yn rhy dda i'w credu.

 • Cam mawr arall i adfywio canol tref Castell-nedd
  13 Ionawr 2017

  Yn dilyn cwblhau cam cyntaf rhaglen adfywio'r dref gwerth £13m yn llwyddiannus, bydd gwaith yn dechrau'r mis nesaf ar gyfer paratoi'r cam nesaf. Bydd gwaith dymchwel ar yr hen faes parcio aml-lawr a'r hen siopau Wilkinsons a Tesco yn dechrau ar 27 Chwefror a bydd yn cymryd oddeutu 20 wythnos i'w gwblhau.

 • Mae Cyngor CNPT Yn Croesawu'n Fawr Adolygiad Hendry Ar Forlyn Llanw Bae Abertawe
  12 Ionawr 2017

  MAE CYNGOR CNPT YN CROESAWU'N FAWR ADOLYGIAD HENDRY AR FORLYN LLANW BAE ABERTAWE AC YN GALW AM WEITHREDU AR UNWAITH I DDECHRAU'R PROSIECT Gan ymateb i gyhoeddiad heddiw o Adolygiad Hendry, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu'r canfyddiadau'n fawr ac wedi galw am weithredu ar unwaith i alluogi'r prosiect i ddechrau gael ei adeiladu.

 • Caniatâd Cynllunio wedi'i Chymeradwyo ar gyfer Hen Safle Ysgol Glan Afan
  11 Ionawr 2017

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo cais a gyflwynwyd gan Grŵp Tai Coastal i ailddatblygu hen safle Ysgol Gyfun Glan Afan ar Heol yr Orsaf yng nghanol tref Port Talbot. Bu cynghorwyr yn cymeradwyo'r cynigion i newid yr adeilad er mwyn cynnwys uned fasnachol gydag estyniad ar y llawr gwaelod a deuddeg o fflatiau preswyl, wrth gynnal ffasâd briciau coch yr adeilad Fictoraidd.

 • Y Cyngor yn cymeradwyo'r cam nesaf i ailddatblygu canol tref Castell-nedd
  11 Ionawr 2017

  Ar ôl cwblhau cam cyntaf yr ailddatblygiad yng nghanol tref Castell-nedd yn llwyddiannus, a oedd yn cynnwys y maes parcio aml-lawr newydd ac uned fanwerthu Wilko, yn ystod y cam nesaf, caiff chwe uned fanwerthu newydd â chyfanswm arwynebedd llawr o 352m2 eu hadeiladu, ynghyd â 12 fflat ar ddwy lawr uchaf yn yr ardal yng nghefn iard wasanaethu bresennol Boots. Bydd y datblygiad ar flaen y lôn sydd ar hyn o bryd yn cysylltu Stryd y Dŵr â Stryd y Berllan.

 • Dirwy i Wasanaethau Cael Gwared ar Wastraff Heb Awdurdod am Dipio'n Anghyfreithlon
  06 Ionawr 2017

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rhybuddio preswylwyr i fod yn ymwybodol o wasanaethau cael gwared ar wastraff rhad sy'n tipio'n anghyfreithlon ac yn pocedu'r arian. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi erlyn 2 berson am waredu gwastraff yn anghyfreithlon yn llwyddiannus yn dilyn ymchwiliadau i wastraff a adawyd ar dir cyhoeddus.

 • Oedi mewn casgliadau ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot
  03 Ionawr 2017

  Mae peth oedi gyda chasgliadau ailgylchu yng Ngwasanaeth Rheoli Gwastraff y cyngor. Hysbysir preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fod casgliadau ailgylchu yn parhau wrth i'r criw casglu gwastraff weithio i ddal i fyny â chasgliadau ailgylchu.

 • Wyth Awgrym Ailgylchu Ardderchog ar gyfer Castell-nedd Port Talbot y Nadolig hwn
  20 Rhagfyr 2016

  Ailgylchwch bopeth posib y Nadolig hwn

First 1 2 3 4  ... Last