Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

 • Adlinio Ffyrdd ar gyfer Hwb Trafnidiaeth Integredig Port Talbot
  24 Chwefror 2017

  Ddydd Mawrth 28 Chwefror, caiff Ffordd Heilbronn a Heol Talbot eu hadlinio er mwyn cyfeirio traffig o dan bont gerddwyr newydd Gorsaf Parcffordd Port Talbot. Cedwir mynediad i Heol yr Orsaf ac oddi yno gyda chyffordd a goleuadau dros dro nes caiff y ffordd gyswllt newydd i Heol yr Orsaf ei chwblhau ym mis Ebrill, pan fydd system gylchfan yn ei lle.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno Cynllun Casglu Gwastraff Gardd newydd
  22 Chwefror 2017

  Yn dilyn adolygu trefniadau casglu gwastraff gardd presennol Castell-nedd Port Talbot, bydd y cyngor yn cyflwyno bagiau newydd y gellir eu hailddefnyddio i aelwydydd er mwyn iddynt gyflwyno eu gwastraff gardd i’w gasglu. Bydd y bagiau y gellir eu hailddefnyddio’n haws eu llenwi a bydd yn lleihau’r gwastraff a grëir wrth ddefnyddio sachau plastig untro.

 • CNPT yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i gofrestru i gefnogi gweithwyr sy'n derfynol wael
  20 Chwefror 2017

  Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i lofnodi siarter wirfoddol yn ffurfiol â'r nod o sicrhau hawliau gweithwyr a gaiff eu diagnosio ag afiechyd terfynol.

 • Mam ofalgar yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl 14 o flynyddoedd
  17 Chwefror 2017

  Ar ôl bron 14 o flynyddoedd o’r gweithle, yn gofalu am ei mab awtistig, roedd Emma Williams am ddychwelyd i’r gwaith ond roedd yn methu canfod swydd a oedd yn cyd-fynd â threfn ddyddiol ei mab. Cyfeiriwyd Emma at Gweithffyrdd+ a gynigiodd amrywiaeth o gymorth iddi gan gynnwys profiad gwaith â thâl, hyfforddiant a chyfle i fagu hyder. Unwaith roedd Emma’n barod, nodwyd bod Tomms Care yn gwmni addas iddi ddechrau ar ei thaith i gyflogaeth.

 • Hwb gwerth £2.8m i waith priffyrdd a chymdogaethau
  15 Chwefror 2017

  Mae adroddiad i gynghorwyr Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd a Phriffyrdd yr wythnos hon (dydd Iau 16 Chwefror) yn amlinellu rhaglen waith 2017/18 sy’n cynnwys gwelliannau i bontydd, ffyrdd a llwybrau troed yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn buddsoddi £2.8m mewn gwaith cynnal a chadw a gwella fel rhan o Raglen Waith ar Briffyrdd a Chymdogaethau.

 • Rhybudd i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot am fasnachwyr twyllodrus sy'n mynd o ddrws i ddrws
  14 Chwefror 2017

  Mae arolygwyr safonau masnach y cyngor yn rhybuddio preswylwyr i wylio rhag masnachwyr twyllodrus sy'n mynd o ddrws i ddrws yn gwerthu gwelyau a dodrefn. Daw'r rhybudd ar ôl i'r adran dderbyn gwybodaeth gan yr heddlu lleol am ddyn yn gwerthu gwelyau o faniau gwyn yng Nghwm Afan.

 • Gwaith cynnal a chadw ar yr A48 - Cyffordd Earlswood - Gwella Goleuadau Traffig
  13 Chwefror 2017

  Bydd gwaith gwella cyffordd priffordd i wella'r goleuadau traffig ar gyffordd A483 yr A48 (Cyffordd Earlswood) yn ogystal â gwaith cynnal a chadw angenrheidiol i gymalau'r bont ar hen Bont Llansawel (yr A48) yn dechrau ddydd Llun 13 Chwefror 2017 ac yn parhau am oddeutu 14 wythnos. Gwneir gwaith ar gyffordd yr A48, Pont Llansawel a'r A483, Ffordd Fabian.

 • Gwaith adeiladu'n dechrau ar Dŷ Aberafan ym Mhort Talbot
  10 Chwefror 2017

  Mae Hacer Developments bellach ar safle Tŷ Aberafan wrth i'r gwaith i ailddatblygu Port Talbot ddechrau. Mae Apollo Scaffolding o Gastell-nedd wedi'i gontractio i osod y sgaffaldiau, a ddechreuodd yr wythnos hon. Coch a du yw lliwiau rhwydau'r sgaffaldau fel teyrnged i'r clwb rygbi lleol, sef Aberafan.

 • Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Phort Talbot i weld canlyniadau’r Rhaglen Adfywio
  10 Chwefror 2017

  Bu Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, ar ymweliad â Phort Talbot yr wythnos hon i weld y datblygiad tai Parc Gwyrdd newydd yn cael ei drosglwyddo i’w denantiaid.

 • Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Castell-nedd Port Talbot 2017
  06 Chwefror 2017

  Daeth y gorau oll o ddiwydiant adeiladu Castell-nedd Port Talbot ynghyd yng Ngwesty a Sba'r Towers nos Wener 3 Chwefror ar gyfer y Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu blynyddol. Croesawyd pawb i'r digwyddiad gan Paul Fielding gydag adloniant ar ôl cinio gan y digrifwr o Gwm Nedd, Colin Price. Noddwyd y gwobrau gan gonsortiwm o fusnesau lleol a arweiniwyd gan Seven Oaks Joinery o Fynachlog Nedd.

First 1 2 3 4  ... Last