Hepgor gwe-lywio

Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

 • Byddin yr Iachawdwriaeth a Thŷ Olwen i elwa o elusen y Maer
  21 Mehefin 2017

  Mae Maer newydd Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Janice Dudley, wedi cyhoeddi ei helusennau swyddogol am y flwyddyn ac wedi dweud pam maent mor agos at ei chalon. Bydd y Cyng. Dudley yn defnyddio ei chyfnod yn y swydd i godi arian i Fyddin yr Iachawdwriaeth a Thŷ Olwen. Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn enwog am ei gwaith i gefnogi pobl ag anableddau, pobl hŷn, pobl ifanc, troseddwyr a phobl sydd â phroblem camddefnyddio sylweddau.

 • Cyngor yn penodi cyn-filwr y Llynges Frenhinol yn Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog
  16 Mehefin 2017

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dangos ei ymrwymiad i Luoedd Arfog Prydain yr wythnos hon drwy benodi cyn-filwr y Llynges Frenhinol a Chynghorydd Dwyrain Llansawel, Chris James, yn Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog.

 • Ymgyrch i geisio sicrhau bod gatiau ysgolion Castell-nedd Port Talbot yn ddi-fwg
  16 Mehefin 2017

  Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Tairgwaith wedi galw ar bobl sy'n smygu i helpu i wneud gatiau ysgolion y fwrdeistref sirol yn lleoedd mwy iach yn ystod lansiad yr ymgyrch Gatiau Ysgol Di-fwg yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 • Erlyn masnachwr twyllodrus am godi gormod o dâl am waith anfoddhaol
  15 Mehefin 2017

  Mae masnachwr lleol a gododd ormod o dâl ac a wnaeth waith gwael ar eiddo preswylydd lleol wedi'i euogfarnu o dan ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr. Gorchymynnwyd ef i dalu iawndal gwerth £3,000 i'r person a oedd wedi dioddef.

 • Gwaith dymchwel yn dechrau ar hen safle Ysgol Glan Afan
  09 Mehefin 2017

  Mae Jehu Project Services ar fin dechrau gwaith dymchwel ar hen safle Ysgol Gyfun Glan Afan ym Mhort Talbot. Mae'r gwaith dymchwel yn cynnwys hen adeiladau'r ysgol y tu ôl i adeilad yr hen ysgol ramadeg Fictoraidd, y caiff ei ffasâd brics coch ei gadw yn y datblygiad. Ar ôl ei gwblhau, bydd y prosiect ailddatblygu'n cynnwys cymysgedd o dai ac unedau masnachol.

 • Arweinydd y cyngor yn cyhoeddi'r Cabinet newydd
  31 Mai 2017

  Yn dilyn ei benodiad fel Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, mae'r Cynghorydd Rob Jones wedi cyhoeddi ei Gabinet newydd. Gwnaed y cyhoeddiad yng nghyfarfod y cyngor a gynhaliwyd ddydd Mercher 31 Mai.

 • Y peryglon o brynu gan werthwyr stepen drws.
  31 Mai 2017

  Rhybuddiwyd defnyddwyr gan Safonau Masnach heddiw ynghylch perygl prynu nwyddau gan werthwyr stepen drws.

 • Penodi arweinyddiaeth newydd yn ffurfiol
  26 Mai 2017

  Mae’r Cynghorydd Rob Jones wedi’i benodi’n ffurfiol fel Arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, gyda’r Cynghorydd Anthony Taylor yn Ddirprwy Arweinydd. Gwnaed y penodiadau yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor heddiw (dydd Gwener 26 Mai).

 • Newyddion Safonau Masnach
  17 Mai 2017

  Mae arolygwyr Safonau Masnach wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau partner i frwydro yn erbyn masnachwyr twyllodrus sy'n gweithredu yn yr ardal.

 • Owain yn dilyn llwybr llwyddiant ar gyfer y dyfodol
  12 Mai 2017

  Roedd Owain Jones, sy'n 41 blwydd oed, wedi bod yn ddi-waith am 20 o flynyddoedd.Ar ôl iddo orffen yn yr ysgol, astudiodd yn y brifysgol ac, wedi iddo orffen ei ail flwyddyn, dirywiodd ei iechyd a dechreuodd ddioddef o orbryder ac iselder difrifol. Gwaethygodd ei iechyd ac, oherwydd ei gyflwr, doedd ganddo ddim hyder ac roedd yn ei chael hi'n anodd gadael ei gartref.

First 1 2 3 4  ... Last