Cynlluniau Arbenigol

Cynlluniau Arbenigol

Mae Maethu a Mwy yn cynnwys ein cynlluniau maethu arbenigol megis chwilio am ofalwyr maeth ar gyfer plant yn eu harddegau, gofalwyr maeth sy'n gallu cynnig cartref i riant a baban a gofalwyr maeth i blant ag anableddau.

Rydym yn disgwyl i'n holl ofalwyr Maethu a Mwy fodloni'r gofynion canlynol:

 • Cynnig amgylchedd sefydlog, strwythuredig a meithringar
 • Helpu i gynnal a datblygu perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol
 • Cynorthwyo plant/pobl ifanc i integreiddio a datblygu cysylltiadau cadarnhaol yn eu cymunedau lleol
 • Lleihau nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n cael eu lleoli y tu allan i Gastell-nedd Port Talbot
 • Ymroi i ymdopi ag argyfyngau a dyfalbarhau gyda lleoliad plentyn drwy gyfnodau anodd
 • Cynllunio i ymyrryd er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad anodd
 • Gallu gosod ffiniau priodol a rheoli ymddygiad y person ifanc o fewn y ffiniau hyn, heb gosbi'n gorfforol na ddefnyddio ffordd amhriodol arall
 • Gweithio gyda'r grŵp prosiect i brofi ymagweddau newydd at reoli ymddygiad
 • Cydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill
 • Cyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Cadw gwybodaeth yn gyfrinachol
 • Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau unigolion
 • Parchu cefndiroedd a phrofiadau gwahanol y person ifanc

Ffoniwch ni heddiw 01639 685866