Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwenyn Meirch a Gwenyn

Pwysig - Darllenwch

Mae galwadau arwyddocaol rydym yn eu cael am wenyn meirch mewn gwirionedd am wenyn yn y pen draw ac mae hyn yn arbennig o wir ym mis Ebrill a mis Mai pan maen nhw'n dechrau ymddangos.

Oherwydd bod gwenyn yn hynod fuddiol i'r amgylchedd, byddwn ond yn eu trin os ydynt yn risg arwyddocaol i iechyd dynol neu ddiogelwch cyhoeddus ac fel opsiwn olaf.

Yn aml, mae'n anodd gwahaniaethu rhwng gwenyn a gwenyn meirch, felly darllenwch yr wybodaeth ar y dudalen hon cyn cysylltu â ni.

Sylwch ble mae ymweliad wedi ei wneud, does dim ad-daliad yn bosibl.

Nodweddion

Mae llawer o bobl yn rhoi gwybod am weld gwenyn meirch (yn enwedig ym mis Ebrill/mis Mai) - sy'n wenyn mewn gwirionedd (gwenyn mêl, gwenyn unig neu wenyn mortar). Os yw'r 'gwenyn meirch' yn mynd i mewn i dyllau yn y bricwaith, dylech edrych yn ofalus i weld a ydynt yn mynd i mewn neu allan o un twll neu'n archwilio sawl twll. Bydd gwenyn meirch yn defnyddio un twll, ond bydd gwenyn yn archwilio sawl un. Prawf arall yw a yw'r gweithgarwch yn parhau ar ddiwrnodau cymylog, oer neu ar ddiwrnodau twym, heulog yn unig. Bydd gwenyn mortar yn weithgar ar ddiwrnodau heulog yn unig.

Os gwelwch lu mawr o'r hyn sy'n edrych fel gwenyn meirch yn hongian mewn coeden, llwyn neu bostyn tua maint pêl-droed ac maent yn fach ac yn frown yn unffurf, bydd yn haid o wenyn. Gwenyn mêl yn unig sy'n heidio. Nid yw cachgwn bwm, gwenyn unig a gwenyn meirch yn heidio. Yn aml, bydd yr haid yn symud ymlaen o fewn oriau neu ychydig o ddyddiau.

Ar ddiwedd yr haf, bydd y nyth yn cael ei adael ac ni chaiff ei ailddefnyddio. Bydd unrhyw wenynen feirch sydd ar ôl yn marw'n naturiol.

Os nad yw'r nyth yn peri risg, megis ar waelod yr ardd neu'n uchel mewn coeden neu fargodion tŷ, efallai y bydd yn well gadael llonydd iddo gan y bydd y gwenyn meirch yn marw yn yr hydref.

Gwahaniaethau rhwng Gwenyn a Gwenyn Meirch

Gwenyn meirch:

Mae gwenyn meirch yn loyw, â streipiau du a melyn ac ychydig o flew neu ddim blew o gwbl. Yn nodweddiadol, maent 1-2 cm o hyd ac nid ydynt yn heidio.

Wasps 1

Gwenyn:

Mae mathau gwahanol o wenyn ond (ac eithrio cachgwn bwm sy'n flewog â blew hir), maent fel arfer yn llai na gwenyn meirch ac yn flewog â blew byr. Bydd gwenyn mêl yn heidio yn y gwanwyn a'r haf.

Bee

Sut rydym yn eu trin?

Nid yw nythod gwenyn meirch bob amser yn weladwy, felly bydd y Swyddog Rheoli Plâu'n gwneud popeth yn ei allu i gael gwared ar y nyth ar ôl triniaeth. O gofio hyn, byddwn fel arfer ond yn cael gwared ar y nyth mewn mannau fel siediau, garejys etc. lle gellir cael mynediad yn ddiogel.

Ond yn eithaf aml, maent yn uchel (ger estyll tywydd/cafnau). Nid ydym yn ymyrryd ag adeiladwaith unrhyw adeilad i ddod o hyd i'r nyth gan mai perchennog y cartref sy'n gyfrifol am hyn.

Gall triniaeth gynnwys erosol a/neu bowdwr pryfleiddiol yn uniongyrchol yn y nyth neu, os nad yw hyn yn bosibl (gweler uchod), o gwmpas y mynedfeydd lle mae'r gwenyn meirch yn mynd i mewn.

Lle mae angen triniaeth yn uchel, defnyddir polion i bwmpio'r powdwr i mewn i'r fynedfa - mae hyn yn dyrchafu defnydd ysgolion. Ar achlysuron prin, efallai na fydd Swyddogion Rheoli Plâu'n gallu trin oherwydd materion amgylcheddol, diogelwch neu fynediad er enghraifft. Lle mae hyn yn wir, rhoddir cyngor ar y ffordd orau o weithredu a, lle y bo'n berthnasol, gall y cwsmer ffonio Contractiwr Preifat.

Trefnu ymweliad rheoli plâu

Sylwch ble mae ymweliad wedi ei wneud, does dim ad-daliad yn bosibl.

Sylwer – Hyd yn oed os na allwn gael gwared ar y nyth, ni fydd gwenyn meirch eraill yn ei ailddefnyddio yn y dyfodol.