Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Genedigaethau

Pryd bydd rhaid cofrestru'r enedigaeth?

Mae'n rhaid cofrestru'r enedigaeth o fewn 42 niwrnod i enedigaeth y baban.

Lle gellir cofrestru'r enedigaeth?

Mae'n rhaid cofrestru'r enedigaeth yn y dosbarth lle y digwyddodd.

Oes rhaid i mi wneud apwyntiad?

Oes. Er mwyn cofrestru genedigaeth yn Swyddfa Gofrestru Castell-nedd Port Talbot, ffoniwch 01639 760021 neu 01639 760020 i drefnu apwyntiad.

Beth os na allwn fynd i'r swyddfa gywir?

Os nad yw'n gyfleus i chi ymweld â Swyddfa Gofrestru'r dosbarth hwnnw, gallwch fynd i unrhyw swyddfa arall yng Nghymru neu Loegr. Yn yr achos hwn, cymerir datganiad o enedigaeth a chaiff ei anfon i Swyddfa Gofrestru'r dosbarth lle ganed eich baban.

Pwy sy'n gallu cofrestru genedigaeth?

Os oedd y rhieni'n briod i'w gilydd pan aned y baban, gall y fam neu'r tad gofrestru'r enedigaeth. Fodd bynnag, os nad oedd y rhieni'n briod i'w gilydd pan aned y baban, gellir ond llenwi'r gofrestr â manylion y tad yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Pan fo'r fam a'r tad yn dod i'r swyddfa gyda'i gilydd. I dadau nad ydynt yn briod gael cyfrifoldeb cyfartal dros y plentyn, mae'n rhaid i'r ddau riant gofrestru gyda'i gilydd.
  • Neu pan nad yw'r tad yn gallu bod yn bresennol gyda'r fam, mae'n bosib iddo wneud Datganiad Statudol sy'n cadarnhau mai ef yw'r tad, a gall y fam ddangos hwn i'r cofrestrydd.
  • Neu pan nad yw'r fam yn gallu bod yn bresennol gyda'r tad, mae'n bosib iddi wneud Datganiad Statudol sy'n cadarnhau enw'r tad, a gall y tad ddangos hwn i'r cofrestrydd.
  • Neu os yw'r naill riant neu'r llall wedi cael gorchymyn llys perthnasol, dylid dangos hwn i'r cofrestrydd.

Pa dystysgrifau a gyflwynir?

Mae tystysgrif arall ar gael gan y cofrestrydd sy'n cofnodi manylion y rhieni ac sy'n gopi llawn o gofnod y cofrestrydd. Codir tâl am y dystysgrif hon a bydd y cofrestrydd yn eich hysbysu o'r gost bresennol.

Oes modd cofrestru'r enedigaeth yn ddwyieithog?

Oes, gellir cofrestru'r enedigaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg (ond nid yn Gymraeg yn unig). Fe'ch cynghorir i ffonio'r Swyddfa Gofrestru ymlaen llaw ar 01639 760021/01639 760022 i sicrhau y bydd cofrestrydd sy'n siarad Cymraeg ar gael oherwydd nid yw pob cofrestrydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n rhaid i chi allu siarad Cymraeg hefyd er mwyn cofrestru'n ddwyieithog.