Cynhwysiad Disgyblion

Missed refuse and recycling collections

Mae'r ardal hon yn cynnwys gwybodaeth am anghenion dysgu ychwanegol (a elwid gynt yn Anghenion Arbennig) ac Anabledd a fydd yn ddefnyddiol i rhieni, athrawon, llywodraethwyr, gweithwyr proffesiynol eraill ac aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb yn y modd mae Awdurdod Addysg Lleol Castell-nedd Port Talbot yn darparu cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc yn ein hysgolion.

Os oes gennych gwestiynau nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn y tudalennau hyn gallwch gysylltu â ni.

Mae 21,500 o ddisgyblion yn cael eu haddysgu yng Nghastell-nedd Port Talbot gan 1374 o athrawon, mewn 73 ysgol gynradd, 11 ysgol gyfun a 2 ysgol arbennig. Mae rhestr lawn o'r ysgolion hyn ar gael ar y wefan hon.

Mae gwybodaeth gyffredinol ar addysg gynhwysol sydd ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gael yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rhieni.  Mae'r mwyafrif o blant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd. Efallai y bydd rhai plant angen cymorth ar ryw adeg yn ystod eu bywyd ysgol. Gall ysgolion gael gyngor gan yr Awdurdod Addysg Lleol yn dilyn y canllawiau a geir yn y Meini Profion Mynediad / Ymadael - Ymateb Graddedig (COP).  Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau lleol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Cymru 2002 (Llywodraeth Cynulliad Cymru).

Ar gyfer plant a phobl ifanc a allai fod angen cymorth mwy arbenigol mae rhai o'n hysgolion prif ffrwd gyda Canolfannau Cefnogi Dysgu (LSC) ynghlwm.

Gall rhai o'r plant a'r bobl ifanc sy'n mynychu’r canolfannau cymorth dysgu hyn fod yn gymwys ar gyfer trafnidiaeth. Mae’r polisi trafnidiaeth yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd.

Mae pob un o’r plant sy'n mynychu'r Canolfannau Cymorth Dysgu ac Ysgolion Arbennig yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael Datganiad, ddogfen gyfreithiol sy'n amlinellu natur eu Hanghenion Addysgol Arbennig a'r ddarpariaeth y mae ganddynt hawl iddo. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar Ganllaw i Rhieni / Gofalwyr Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig.