Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hawliau Lles

Mae'r Uned Hawliau Lles yn is-adran arbenigol yn y cyngor sy'n delio â phob agwedd ar helpu pobl i hawlio'r holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Os ydych yn meddwl y gallech hawlio budd-daliadau ychwanegol ond heb wybod ble i ddechrau, efallai y gallwn eich helpu. Neu os cafodd eich budd-dal ei wrthod neu ei atal ac nid ydych yn siŵr pam, efallai byddwn yn gallu helpu gyda hyn. Rydym yn arbenigo mewn cynrychioli pobl mewn apeliadau, ac ar hyn o bryd mae galw mawr am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Rydym yn cynnal sesiynau cymorthfeydd allgymorth mewn nifer o ardaloedd yng Nghastell-nedd Port Talbot, neu efallai y byddwn yn gallu datrys eich problem dros y ffôn neu drwy ymweld â chi gartref.

Efallai byddwn yn gallu dod i siarad â'ch sefydliad naill ai fel cyfarfod tîm i staff neu i grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth.

Ar gyfer ymholiadau cychwynnol, ffoniwch 01639 685225 neu e-bostiwch welfarerights@npt.gov.uk

Dyma arweiniad cyflym i rai o'r prif newidiadau. Os ydych yn meddwl bod hyn yn effeithio arnoch, bydd angen i chi gael cyngor!!!

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Roedd hwn wedi disodli rhan o'r Gronfa Gymdeithasol ym mis Ebrill 2013 -  Benthyciadau mewn Argyfwng ar gyfer pobl sydd mewn sefyllfa argyfwng heb arian i dalu am eu hanghenion dybryd gyda Thaliadau Cymorth Brys (EAP) - grantiau yw'r rhain nid benthyciadau.

Mae Grantiau Gofal Cymunedol a oedd yn arfer bod ar gael i dalu am eitemau mawr o wariant am bethau fel gwelyau, cwcerau, peiriannau golchi i bobl â phroblemau iechyd neu sy'n wynebu amgylchiadau teulu anodd, wedi cael eu disodli gan Daliadau Cymorth Unigol (IAP).

Rydym yn deall ei bod yn debygol y bydd tanwariant yn DAF yn y flwyddyn ariannol gyfredol, felly os ydych mewn angen, cyflwynwch gais am EAP neu IAP.

Gallwch gyflwyno ceisiadau drwy ffonio 0800 859 5924 neu drwy ddilyn y dolenni ar wefan Money Made Clear – www.moneymadeclearwales.org

Bydd Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn disodli'r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)

Ers mis Mehefin 2013, ni fu'n bosib bellach i bobl 16-64 oed wneud cais newydd am DLA. Gall ceisiadau newydd gael eu cyflwyno o hyd i blant dan 16 oed a gall y rhai dros 65+ oed sy'n gymwys am DLA cyn eu pen-blwydd yn 65 oed barhau i'w gael fel arfer.

Rhaid i bawb arall sy'n datblygu anghenion gofal a symudedd ar ôl mis Mehefin 2013 gyflwyno cais am PIP. I gyflwyno cais cychwynnol, ffoniwch 0800 917 2222 a gofynnir i chi am rai manylion personol. Bydd yr ail gam yn cynnwys holiadur PIP2, efallai bydd angen ychydig o help arnoch i gwblhau hwn. Bydd trydydd cam y broses fel arfer yn cynnwys asesiad gan weithiwr meddygol proffesiynol.

Bydd pobl sydd eisoes yn cael DLA yn cael eu hailasesu'n raddol ar gyfer PIP dros gyfnod a fydd yn para tan 2018. Dechreuodd hyn ar 28 Hydref ac o'r dyddiad hwnnw, bydd rhaid asesu tri grŵp o bobl ar gyfer PIP yn hytrach na DLA:

  • Pobl ifanc sy'n nesáu at eu pen-blwydd yn 16 oed
  • Y rhai hynny sy'n nodi newid yn eu hanghenion gofal a/neu symudedd.
  • Y rhai hynny â dyfarniadau byr dymor.

Os ydych yn cael DLA ond nid ydych yn un o'r grwpiau hyn, rydym yn aros am fwy o newyddion am ailasesu a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i ni ei chael.

Credyd Cynhwysol

Dyma bolisi blaenllaw newydd y Llywodraethu, a'i nod yw erbyn 2017, y bydd yn disodli pob budd-daliad â phrawf modd a chredydau treth i bobl oed gweithio. Y nod yw y byddwch yn cyflwyno ceisiadau ar-lein. Mae'n cael ei brofi mewn ychydig o ardaloedd peilot ar hyn o bryd, ac nid ydym yn gwybod eto pryd bydd yn cael ei roi ar waith yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mwy o wybodaeth: Credyd Cynhwysol

Proses Apelio Newydd

I unrhyw un sy'n derbyn penderfyniad ar fudd-dal ar 28 Hydref 2013 neu'n hwyrach, bydd proses apelio dwy haen newydd. Bydd y cam cyntaf yn cynnwys gofyn i'r swyddfa a wnaeth y penderfyniad gwreiddiol i ailystyried a dim ond ar ddiwedd y broses hon y bydd hi'n bosib gofyn am apêl annibynnol.

Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar y rhai sy'n apelio yn erbyn penderfyniad nad oes hawl ganddynt gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, oherwydd yn ystod y cam cyntaf - ailystyried, ni fydd yn bosib bellach i gael y taliad gostyngol ar gyfer ESA fel y gellir ar hyn o bryd. Os ydych yn yr amgylchiadau hyn - mynnwch gyngor!!!

Dyma rai o'r newidiadau diweddar ac sydd yn yr arfaeth a allai effeithio arnoch chi neu eich cleientiaid. Os oes angen help arnoch gyda mater sy'n ymwneud â budd-daliadau, mae'r manylion cyswllt uchod.