Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Darparu Gofal Plant

Cyrsiau Hyfforddi

Mae rhaglen hyfforddi’n cael ei chynnig bob tymor i’r holl ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyrsiau gorfodol sy’n ofynnol gan AGC, a chyrsiau eraill sy’n gallu gwella eich datblygiad proffesiynol personol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Hyfforddi ar childcaretraining@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 873018

 

Grantiau a Chefnogaeth

Mae Uned y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn gallu cynnig amrywiaeth o grantiau i leoliadau gofal plant a gwarchodwyr plant.

Maen nhw hefyd yn cynnig cefnogaeth i bob darparwr gofal plant ynghylch sawl agwedd ar gynnig darpariaeth gofal plant, megis cefnogaeth ar ôl arolygiad gan AGC, cynllunio, a’r wybodaeth ddiweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Swyddogion Datblygu Gofal Plant yn Uned y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ar 01639 873018

Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cychwyn gyrfa ym maes gofal plant neu ychwanegu at eich cymwysterau presennol, dilynwch y ddolen i weld y cymwysterau perthnasol byddai eu hangen arnoch i weithio yng ngwahanol sectorau’r ddarpariaeth gofal plant.

Required Qualifications for Childcare
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cymwysterau Gofynnol ar gyfer Gofal Plant
848 KB

Dod yn warchodwr plant/Sefydlu Lleoliad Gofal Plant Newydd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn warchodwr plant neu gychwyn eich busnes gofal plant eich hun, cysylltwch â’r Uned Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, fydd yn barod i drafod y broses gyda chi.

Ffoniwch 01639 837018 i gael rhagor o wybodaeth.

 

Rôl Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. Maen nhw’n cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan AGC.  

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant - CSA

Ers mis Ebrill 2008 mae dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Lleol i sicrhau lleoedd gofal plant digonol ar gyfer y rhieni a’r gofalwyr hynny sydd am eu cael. Mae dyletswydd hefyd ar yr Awdurdod Lleol i gyflawni asesiad digonolrwydd gofal plant bob tair blynedd.

Nod yr adroddiad hwn yw darparu asesiad digonolrwydd ynghylch y cyflenwad o ofal plant a’r galw am ofal plant gan rieni i’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, er mwyn i’r cyngor fedru cyflawni ei ddyletswydd, fel yr amlinellir yn Neddf Gofal Plant 2006.

Mae’r asesiad yn mesur natur a chwmpas yr angen am ofal plant a’r cyflenwad ohono ym mhob ardal leol. Bydd yn helpu’r Awdurdod i nodi ble mae’r bylchau yn y farchnad a chynllunio sut mae cefnogi’r farchnad i roi sylw iddynt, mewn ymgynghoriad â phartneriaid.

Y diffiniad o ofal plant digonol, yn Adran 6 o Ddeddf 2006, yw ‘digonol i ymateb i ofynion rhieni yn ardal yr Awdurdod Lleol sydd angen gofal plant er mwyn eu galluogi i wneud y canlynol:

  • Derbyn gwaith, neu barhau mewn gwaith
  • Dilyn addysg neu hyfforddiant y gellid disgwyl yn rhesymol y byddai’n eu cynorthwyo i sicrhau gwaith.

Wrth benderfynu a yw’r ddarpariaeth gofal plant yn ddigonol, rhaid i awdurdod lleol roi sylw i:

  • Anghenion rhieni yn yr ardal am y canlynol –
  1. darpariaeth gofal plant y mae elfen gofal plant credyd treth gweithio yn daladwy amdani
  2. darpariaeth gofal plant sy’n addas ar gyfer plant anabl
  3. darpariaeth gofal plant sy’n cynnwys defnydd o’r Gymraeg

CSA
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Ffurflen Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017
492 KB