Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant CNPT

Cyrsiau Hyfforddi

Mae rhaglen hyfforddi’n cael ei chynnig bob tymor i’r holl ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyrsiau gorfodol sy’n ofynnol gan AGC, a chyrsiau eraill sy’n gallu gwella eich datblygiad proffesiynol personol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Hyfforddi ar childcaretraining@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 873013

Grantiau a Chefnogaeth

Mae Uned y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn gallu cynnig amrywiaeth o grantiau i leoliadau gofal plant a gwarchodwyr plant.

Maen nhw hefyd yn cynnig cefnogaeth i bob darparwr gofal plant ynghylch sawl agwedd ar gynnig darpariaeth gofal plant, megis cefnogaeth ar ôl arolygiad gan AGC, cynllunio, a’r wybodaeth ddiweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Swyddogion Datblygu Gofal Plant yn Uned y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ar 01639 873018

new development grant 21

 • new development grant 21 (DOCX 199 KB)

  m.Id: 29220
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: new development grant 21
  mSize: 199 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15972/new-development-grant-21-22.docx

Sustainability Grant 21

 • Sustainability Grant 21 (DOCX 187 KB)

  m.Id: 29230
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Sustainability Grant 21
  mSize: 187 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15975/sustainability-grant-21-22.docx

Registered Childminder Grant

 • Registered Childminder Grant (DOCX 191 KB)

  m.Id: 29228
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Registered Childminder Grant
  mSize: 191 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15973/registered-childminder-grant-21-22.docx

parent and toddler grant 21

 • parent and toddler grant 21 (DOCX 152 KB)

  m.Id: 29229
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: parent and toddler grant 21
  mSize: 152 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15974/parent-and-toddler-grant-form-21-22.docx

 

Rôl Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. Maen nhw’n cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan AGC.  

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP)

Mae’n ofynnol gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i gwblhau Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) fel dyletswydd statudol o dan y Ddeddf Gofal Plant 2006.

Bydd hyn yn ein helpu i ddeall yn well ddefnydd rhieni / gofalwyr o ofal plant, y cyflenwad o ofal plant yn y sir ac unrhyw ffactorau sy'n debygol o effeithio ar y galw am ofal plant. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i greu cynllun gweithredu ar gyfer Uned Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Castell Nedd Port Talbot a gweithredoedd ehangach y Cyngor ynghylch gofal plant.

Cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn, gan gynnwys ymgynghori â rhieni / gofalwyr, cyflogwyr, plant a phobl ifanc, darparwyr gofal plant a gweithwyr proffesiynol eraill, bob pum mlynedd. Gwneir diweddariad ar yr asesiad, gan edrych ar y cyflenwad a'r galw, bob blwyddyn.

Mae’r adroddiad yn adnabod bylchau ac yn cynnig awgrymiadau a fydd, pan yn ymarferol bosib, yn bodloni anghenion rhieni fel bod yr Awdurdod yn medru gwireddu’r ddyletswydd Gofal Plant yn ddigonol, fel y’i hamlinellir yn y Ddeddf Gofal Plant. Croesewir ymatebion i’r ymgynghoriad gan gyfranddalwyr ac aelodau o’r cyhoedd sydd â barn ar y mater.

Roedd yr asesiad yn cynnwys cyfuniad o ymchwil pen desg, arolygon rhanddeiliaid ac ymgysylltu â nhw, yn ogystal â chanfyddiadau ystod o arolygon ar-lein a ddatblygwyd gan yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru.  

Cynhaliwyd yr asesiad rhwng Gorffennaf 2021 a Mehefin 2022, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2022. 

Llawrlwytho

 • Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022 (DOCX 3.57 MB)

  m.Id: 34781
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022
  mSize: 3.57 MB
  mType: docx
  m.Url: /media/18377/asesiad-digonolrwydd-gofal-plant.docx