Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Taliadau Uniongyrchol

Beth yw Taliad Uniongyrchol?

Os ydych eisoes yn derbyn gofal a chefnogaeth drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol, gellir defnyddio Taliad Uniongyrchol fel ffordd hyblyg ac amgen o ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Taliad arian parod a roddir i chi gan y cyngor yw Taliad Uniongyrchol, fel y gallwch drefnu eich gofal a'ch cefnogaeth eich hun drwy gyflogi Cynorthwy-ydd Personol (CP) gyda chefnogaeth y cyngor o hyd. Mae'n ffordd o ddisodli'r pecyn gofal traddodiadol a roddir ar waith fel arfer gan yr awdurdod lleol.

Gall dewis Taliad Uniongyrchol fel dull o ddarparu’ch cefnogaeth olygu’r canlynol:

 • Mwy o ddewis a rheolaeth dros y math o wasanaethau rydych chi'n eu derbyn, a phwy sy'n eu darparu.
 • Mwy o hyblygrwydd o ran sut a phryd mae'r gefnogaeth yn cael ei darparu.

Llawrlwytho

 • Llyfryn Taliadau Uniongyrchol (PDF 664 KB)

  m.Id: 29290
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Llyfryn Taliadau Uniongyrchol
  mSize: 664 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16021/dp_booklet-welsh-accessibility-changes.pdf

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol:

Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812
Swyddi Gwag Cynorthwydd Personol

Mae Taliadau Uniongyrchol yn opsiwn ar gyfer unrhyw un yr aseswyd bod ganddo angen gofal cymdeithasol cymwys.

Gall hyn gynnwys:

 • Rhieni a gofalwyr 16 oed neu'n hŷn.
 • Pobl â chyfrifoldeb rhiant ar gyfer plentyn ag anableddau.
 • Oedolion ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl.
 • Oedolion hŷn â namau corfforol neu synhwyraidd.

Os ydych chi, neu'r person rydych yn ei gynrychioli eisoes yn derbyn gwasanaeth, gallwch gysylltu â'ch gweithiwr cymdeithasol ac esbonio bod gennych ddiddordeb mewn derbyn eich cefnogaeth drwy daliad uniongyrchol.

Os nad ydych chi wedi cael eich asesu, bydd angen i chi gael asesiad gwaith cymdeithasol i benderfynu a ydych chi'n gymwys ar gyfer gwasanaethau.

Gallwch ofyn am asesiad trwy gysylltu â Thîm Pwynt Cyswllt Unigol Castell-nedd Port Talbot (PCU), sy'n cynnwys y Gwasanaethau i Oedolion ac i Blant.

PCU
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812

Gellir defnyddio Taliad Uniongyrchol ar gyfer llawer o bethau, ar yr amod ei fod yn diwallu'r angen a aseswyd.

Gallwch gyflogi Cynorthwy-ydd Personol (CP) o'ch dewis i'ch helpu gyda'r canlynol:

 • Tasgau fel golchi, gwisgo, siopa a glanhau.
 • Mynd allan yn y gymuned i wneud yr hyn rydych chi'n ei fwynhau.

Neu

 • Gallech ddefnyddio'r arian i brynu cyfarpar sy'n diwallu'ch anghenion.
 • Gallwch drefnu'ch gwasanaethau cefnogaeth eich hun drwy asiantaeth.

Rhoddir y Taliad Uniongyrchol ar waith i'ch helpu i fwyafu’ch annibyniaeth, eich iechyd, eich lles a'ch diogelwch.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol:

Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812

Mae rôl Cynorthwy-ydd Personol (CP) yn rôl hyblyg a gwerth chweil o fewn maes gofal cymdeithasol, lle cewch eich cyflogi i gefnogi unigolyn i fyw mewn ffordd mor annibynnol â phosib. Gall fod gan yr unigolyn anabledd dysgu neu anabledd corfforol, neu mae angen cymorth arno oherwydd ei oedran. Mae pob swydd yn wahanol.

Mae swydd CP yn cynnwys manteision eraill, fel oriau gweithio hyblyg, a all amrywio o weithio rhan amser am 3 awr hyd at swydd amser llawn 37 awr yr wythnos. Trefnir yr oriau rhyngoch chi a'r person rydych yn ei gefnogi, a gall fod yn ystod yr wythnos, dros y penwythnos neu gyda'r hwyr. Gall hyn fod yn fuddiol os oes gennych ymrwymiadau eraill, fel gofal plant, astudiaethau neu swydd arall.

Gellir cyflogi CP i gefnogi pobl â gwaith tŷ fel coginio, glanhau a siopa. Gellir hefyd ei gyflogi i gefnogi â gofal personol, fel golchi a gwisgo.

Mae CP yno hefyd i gefnogi'r unigolyn i wneud yr hyn sy'n bwysig iddo, fel mynd allan am bryd o fwyd neu i gaffis, mynd i'r sinema neu glybiau cymdeithasol, ei gefnogi â'i ddiddordebau fel cerdded, garddio, mynd i'r gampfa ac unrhyw weithgareddau cymdeithasol eraill.

Mae gweithio fel CP yn swydd werth chweil, gan y byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd person ac yn ei helpu i gyflawni ei nodau a'i dargedau personol.

 

Gwneud cais am swydd wag

Neu i ddarganfod rhagor am ddod yn CP, neu i weld hysbysiadau swyddi penodol, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol drwy ffonio 01639 686812 neu e-bostio pa-registration@npt.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Gwasanaeth Cofrestru CP
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812

Sylwer y caiff CP ei gyflogi gan yr unigolyn drwy'r Taliad Uniongyrchol, nid gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.