Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Uned Gomisiynu Gyffredinol Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Mae'r Uned Gomisiynu'n arwain ar gynllunio, datblygu a phrynu gwasanaethau i ddiwallu anghenion gofal a chymorth asesedig oedolion diamddiffyn, plant, pobl ifanc a gofalwyr di-dâl.

Er bod rhai gwasanaethau'n cael eu darparu gan y cyngor yn uniongyrchol, rydym hefyd yn gweithio gyda'r sector preifat, sefydliadau’r trydydd sector, gwirfoddolwyr a chymdeithasau tai.

Amcanion

Ein nod yw sicrhau'r canlynol:

 • Lle bo'n bosib, rydym yn atal anghenion pobl rhag gwaethygu
 • Bod pobl sydd ag anghenion asesedig yn derbyn y gofal a'r cymorth y mae eu hangen arnynt
 • Caiff gwasanaethau eu teilwra at anghenion a chanlyniadau unigolion
 • Mae gan bobl ddewis a rheolaeth dros y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt ac maent yn eu derbyn
 • Caiff pobl eu cefnogi i adennill neu gynnal y lefelau uchaf o annibyniaeth
 • Mae pobl yn derbyn gofal o safon
 • Mae’r gwasanaethau'n cynrychioli gwerth da am arian
 • Mae gwasanaethau'n gynaliadwy ac yn hyblyg i ddiwallu anghenion ac ateb y galw yn y dyfodol
 • Caiff gwasanaethau eu comisiynu a'u dylunio mewn ffordd sy'n gyson ag arfer gorau

Manylion Cyswllt yr Uned Gomisiynu

CCU
01639 686350 01639 686350 voice +441639686350

Manylion Cyswllt y Strategaeth Dai    

Strategaeth Dai
01639 685207 01639 685207 voice +441639685207

Manylion Cyswllt Cefnogi Pobl

Cefnogi Pobl
01639 686350 01639 686350 voice +441639686350

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol:

Chele Howard - Prif Swyddog

Chele Howard

Andrew Budden - Uwch-reolwr Comisiynu a Chontractau

Andrew Budden
01639 685978 01639 685978 voice +441639685978

Gemma Hargest - Swyddog Comisiynu, Plant a Phobl Ifanc

Gemma Hargest
01639 763167 01639 763167 voice +441639763167

Gill Lawson - Swyddog Comisiynu, Pobl Hŷn

Paula Greenhalgh
01639 686128 01639 686128 voice +441639686128

Paula Greenhalgh - Swyddog Comisiynu Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl

Paula Greenhalgh
01639 686128 01639 686128 voice +441639686128

Andrew Potts - Swyddog Comisiynu Datblygu Strategaeth

Andrew Potts
01639 686522 01639 686522 voice +441639686522

Hayley Short - Swyddog Comisiynu Trawsnewid Strategol

Hayley Short
01639 686960 01639 686960 voice +441639686960

Sam Williams - Swyddog Comisiynu Grant Cartrefi â Chymorth

Sam Williams
01639 685928 01639 685928 voice +441639685928

Gareth Evans - Swyddog Comisiynu Tai a Digartrefedd

Gareth Evans
01639 685207 01639 685207 voice +441639685207

Siobhan Mathias – Rheolwr y Tîm Trawsnewid

Siobhan Mathias
01639 685297 01639 685297 voice +441639685297

 

Bydd tudalen ymgynghoriadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn caniatáu i chi wneud sylw a darparu adborth ar bynciau sy'n berthnasol i’r ymgynghoriadau Gofal Cymdeithasol a Thai a gynhelir ar hyn o bryd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich ymatebion i helpu i lywio'r hyn rydym yn ei wneud

Ni ellir dal Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am gynnwys gwefannau y ceir dolenni iddynt. Nid yw eu cynnwys ar y wefan hon yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo, ac ni allwn warantu y bydd pob dolen yn fyw ar bob adeg.

Strategaethau a Pholisïau

Strategaethau a Pholisïau

 • Adults Plan 2019 22 (PDF 1.19 MB)
 • Assisted Transport Policy Final 1 October 2019 (PDF 648 KB)
 • CYPS Plan 2019 22 (PDF 1.16 MB)
 • Direct Payments Policy Final November 2019 (PDF 841 KB)
 • Fairness Of Service Provision Policy Final 1St October 2019 (PDF 854 KB)
 • Respite Policy Final November 2019 (PDF 585 KB)
 • Area Summary Neath Port Talbot FINAL (PDF 1.29 MB)
 • M+SWW Regional Housing Market Assessment FINAL (PDF 2.70 MB)
 • Neath Port Talbot Homelessness Review 2018Docx (PDF 806 KB)
 • Ldp Gtaa Final Feb16 (PDF 2.70 MB)
 • Homelessness Strategy 2018 22 (PDF 1.05 MB)
 • Nptcbc Local Housing Strategy 2015 (PDF 10.35 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete