Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Tîm Adnoddau Cymunedol

Gwasanaeth ar y cyd yw'r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) a ddarperir gan Fwrdd Iechyd PABM a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r TAC yn helpu oedolion (dros 18 oed) sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae angen cefnogaeth arnynt i fyw'n annibynnol, yn eu tai eu hunain.

Mae'r TAC yn cynnig gwasanaeth gwell sy’n sicrhau bod cleifion yn derbyn yr ymyriad cywir, ar yr adeg gywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir. Mae'n symleiddio'r broses trwy gyd-drefnu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'n hawdd cael mynediad i'r TAC a'I wasanaethau. Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU)

SPOC Team
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Gwasanaeth i bobl sydd â nam ar eu golwg, sy'n fyddar, neu â nam ar eu clyw, neu sy'n fyddarddall (neu â nam ar ddau synnwyr – cyfuniad arwyddocaol o nam ar y clyw a'r golwg) yw'r Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd. Rydym yn cefnogi plant ac oedolion ag anableddau synhwyraidd.

Efallai mai ein gwasanaethau fydd yr unig gymorth y mae ei hangen arnoch neu gallant fod yn rhan o becyn gofal sy'n cynnwys gwasanaethau eraill gan y TAC.

Gallwn hefyd weithio ochr yn ochr â gwasanaethau neu grwpiau eraill i geisio cyflawni'r canlyniad gorau posib i chi.

Manteision Cefnogaeth Synhwyraidd:

 • asesiadau ymarferol a gwybodaeth
 • hyrwyddo annibyniaeth a diogelwch
 • gwella ansawdd bywyd
 • gwella eich dewis a'ch rheolaeth
 • eich galluogi i gael mynediad i wasanaethau eraill
 • sgiliau cyfathrebu

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU) sydd yma i gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi.

SPOC Team
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Mae'r Tîm Ailalluogi yn cyflwyno rhaglen asesu a therapi i alluogi pobl, cyn belled â phosib, i adennill eu sgiliau a'u hannibyniaeth yn ogystal â darparu lefel addas o gefnogaeth gydag anghenion o ddydd i ddydd.

Mae'r gwasanaeth ar gael i oedolion sydd fel arfer yn byw yn annibynnol yn y cartref, ond sydd efallai, am amrywiaeth o resymau, wedi colli'r gallu corfforol neu'r hyder i gyflawni tasgau byw o ddydd i ddydd.

Gall Ailalluogi helpu pobl i:

 • wella ansawdd eu bywyd
 • cadw neu adennill sgiliau bywyd pob dydd
 • adennill neu wella eu hyder
 • gwella eu dewisiadau sy'n ymwneud â bywyd pob dydd

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU) sydd yma i gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi.

SPOC Team
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol yn anelu at gynnal, hyrwyddo ac adfer annibyniaeth i bobl o bob oedran, er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy cynhyrchiol a phleserus.

Nod y Gwasanaeth yw hybu'ch iechyd a'ch lles trwy weithgareddau bob dydd.
Trwy ddefnyddio technegau amrywiol, addasu eich amgylchedd a defnyddio offer arbennig, gallwn weithio gyda chi i:

 • wella ansawdd eich bywyd
 • cynyddu eich annibyniaeth a'ch diogelwch
 • eich galluogi i gael mynediad i wasanaethau cymorth eraill
 • cynyddu eich dewis a'ch rheolaeth

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU) sydd yma i gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi.

SPOC Team
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Mae'r Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol yn cynnig amrywiaeth o gategoriau i alluogi pobl i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain ac o'i amgylch.

Mae Technoleg Gynorthwyol:

 • yn cynnig hawdd i'w ddefnyddio
 • yn cynnig tawelwch meddwl i'r cwsmer, gofalwyr a theulu/ffrindiau
 • gall leihau lefel y gefnogaeth y mae ei angen I barhau i fyw gartref
 • ymateb 24 awr/365 diwrnod gan y ganolfan fonitro
 • hyrwyddo annibyniaeth
 • lleihau risgiau

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU) sydd yma i gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi.

SPOC Team
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802