Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Y Gofrestr Etholiadol

Y Gofrestr Etholiadol

Rheolir cofrestrau'n lleol gan swyddogion cofrestru. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru'n cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig).

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai pobl sy'n gymwys i bleidleisio'n unig sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis canfod troseddau (e.e. twyll), cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor a cheisiadau gwirio credyd.

Y Gofrestr Agored

Mae'r gofrestr agored yn darn o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei ddefnyddio ar gyfer etholiadau. Gellir ei brynu gan unrhyw berson, cwmni neu sefydliad. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

Bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn cael eu cynnwys yn y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu tynnu. Nid yw dileu'ch manylion o'r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

Mae defnyddwyr y gofrestr agored yn cynnwys

  • Busnesau sy'n gwirio manylion hunaniaeth a chyfeiriad pobl sy'n gwneud cais am eu gwasanaethau megis yswiriant, llogi nwyddau a rhentu eiddo, yn ogystal â phryd y maent yn siopa ar-lein.
  • Elusennau ac asiantaethau gwirfoddol
  • Asiantaethau casglu dyledion
  • Cwmnïau marchnata uniongyrchol
  • Landlordiaid ac asiantau
  • Cynghorau lleol wrth adnabod a chysylltu â thrigolion
  • Mae cwmnïau cyfeirlyfr ar-lein i helpu defnyddwyr y gwefannau i ddod o hyd i bobl, megis wrth aduno ffrindiau a theuluoedd.
  • Sefydliadau yn olrhain a nodi buddiolwyr polisïau ewyllysiau, pensiynau ac yswiriant
  • Cwmnïau sector preifat i wirio manylion ymgeiswyr am swyddi

Sut rydw i'n ymuno neu'n gadael y gofrestr agored?

Os ydych yn cofrestru ar-lein, gallwch glicio ar y blwch gwirio os nad ydych am i'ch enw a'ch cyfeiriad fod ar y gofrestr agored.

Gallwch hefyd newid eich opsiynau eithrio unrhyw bryd drwy wneud cais i staff cofrestru etholiadol lleol gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad gan nodi a hoffech gael eich cynnwys ar neu eich eithrio o'r gofrestr agored.