Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Presenoldeb yn yr Ysgol

Mae presenoldeb prydlon a rheolaidd gan ddisgyblion yn yr ysgol a darpariaethau amgen yn ofyniad cyfreithiol ac mae'n hanfodol bod disgyblion yn gwneud yn fawr o'r cyfleoedd addysg sydd ar gael iddynt. Yn ôl y gyfraith, chi fel rhiant neu ofalwr sy’n gyfrifol am wneud yn siwr bod eich plentyn yn mynd i’r ysgol ac yn cyrraedd ar amser. Os bydd eich plentyn yn methu mynd i’r ysgol (neu ddarpariaeth addysgol arall) heb reswm derbyniol ac awdurdodedig, mae’n bosibl y cewch hysbysiad cosb neu hyd yn oed eich erlyn.

Mae is-adrannau 444A a 444B Deddf Addysg 1996 yn datgan y gellir mynd i'r afael ag achosion penodol o absenoldeb heb awdurdod gyda hysbysiad o gosb. Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn golygu y gall rhieni bellach dderbyn dirwy os bydd eu plentyn/plant yn absennol o'r ysgol yn rheolaidd.

Bydd Hysbysiad Cosb yn golygu dirwy o £60 (sy’n codi i £120 os na fyddwch chi’n talu ar ôl 28 diwrnod ond o fewn 42 diwrnod) ar ôl colli o leiaf 10 sesiwn (5 diwrnod ysgol) heb ganiatâd yn ystod tymor ysgol. Bydd cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn aml h.y. ar ôl cau’r gofrestr, hefyd yn gallu arwain at Hysbysiad Cosb.

Ond cyn cyflwyno hysbysiad cosb, byddwn yn ystyried a yw er budd y cyhoedd ac a oes unrhyw ffactorau lliniarol.

Sut y bydd Hysbysiadau Cosb yn cael eu defnyddio

· Mae’n UN o nifer o fesurau y gallwn eu defnyddio ochr yn ochr â Gorchmynion Goruchwylio Addysg i wella lefelau presenoldeb.

· Byddwn yn ystyried cyd-destun a chefndir amgylchiadau’r plentyn.

· Rhaid i lefelau presenoldeb plentyn syrthio’n is na lefel benodol cyn defnyddio Hysbysiad Cosb.

Amgylchiadau pan na fyddwn yn defnyddio Hysbysiadau Cosb

· Ni fydd yn cael ei ddefnyddio ar y diwrnod cyntaf y bydd y disgybl yn absennol o’r ysgol.

· Ni fydd yn cael ei ddefnyddio i bob disgybl o fewn y meini prawf, heb yn gyntaf ystyried y cefndir. Ni fydd yn cael ei ystyried os oes ffactorau lliniarol.

· Nid yw’n ddirwy nac yn hysbysiad cosb i bob disgybl sydd i ffwrdd ar wyliau. Bydd yn cael ei ystyried dim ond mewn achosion o fod yn absennol yn gyson.

Downloads

 • Côd Ymddygiad ar gyfer Hysbysiadau Cosb Tachwedd 2014 (PDF 561 KB)

  m.Id: 11316
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Côd Ymddygiad ar gyfer Hysbysiadau Cosb Tachwedd 2014
  mSize: 561 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5195/codeofconductfor_penalty_notices_nov_2014_cymraeg.pdf

 • Hyrwyddo Presenoldeb Ysgol (DOCX 46 KB)

  m.Id: 14510
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hyrwyddo Presenoldeb Ysgol
  mSize: 46 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/7865/promoting-school-attendance.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete