Ymgynghoriadau

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Ymgynghoriadau presennol

Ymgynghoriad Manylion  
Polisi Tegwch Darpariaeth Gwasanaethau i Oedolion Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot am gael barn pobl ar ei Bolisi Tegwch Darpariaeth Gwasanaethau i Oedolion .
Dyddiad cau: 23.07.19
Dogfennau Ategol 
Arolwg cydlyniant cymunedol Mae angen eich barn arnom er mwyn ein helpu i ddeall yr effaith y gall Brexit ei chael arnoch chi a'ch cymuned yn awr ac yn y dyfodol. 
Dyddiad cau: 31.07.19
Polisi Teithio o’r Cartref i’r Ysgol 2020 Drafft Mae disgwyl bod gan bob Cyngor yng Nghymru bolisi teithio o’r cartref i’r ysgol sy’n nodi sut maen nhw’n darparu cymorth teithio, a dylai hynny gael ei adolygu’n rheolaidd. Daeth polisi presennol y Cyngor i rym ar 1 Medi 2017. Mae’r polisi hwn wedi cael ei adolygu, ac yn awr mae’r Cyngor yn ceisio barn rhanddeiliaid ar y polisi newydd sy’n cael ei gynnig.
Dyddiad cau: 04.08.19
Dogfennau ategol
 

Polisi Dyrannu Seibiant

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i gefnogi ei ddinasyddion mwyaf bregus; gan gynnwys sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael bywyd y tu allan i roi gofal. Datblygwyd y Polisi hwn i ddarparu dull teg a thryloyw o ddarparu gwasanaethau seibiant i ofalwyr di-dâl oedolion sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd ag angen gofal cymdeithasol a aseswyd.
Dyddiad cau: 15.09.19
Dogfennau ategol


Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Gallwch weld yr holl ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad, yma