Taliadau Tir Lleo

Taliadau Tir Lleol – Ffioedd o Ebril 2017

  Math o chwiliad/Pecyn gwybodaeth  Beth mae’n ei gynnwys? Ffi Diwrnodau gwaith cyfartalog
1 Chwiliad swyddogol – Preswyl Chwiliad ac Ymholiadau llawn yr Awdurdod Lleol – sy’n cynnwys LLC1 a CON29R. £90.00* 5
2 Chwiliad Swyddogol –Masnachol neu Ddiwydiannol Chwiliad ac Ymholiadau llawn yr Awdurdod Lleol – sy’n cynnwys LLC1 a CON29R. £210.00* 8
3 LLC 1 yn unig Chwilio 12 Rhan y gofrestr Taliadau Tir ar gyfer eiddo unigol neu ddarn o dir £6.00 2
4 Darn ychwanegol o dir - LLC 1 yn unig Pan mai dim ond yn ofynnol i chwilio'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol £1.00 -
5 Pob darn ychwanegol o dir Pan fydd gyda LLC1 £18.00* -
6 Chwiliad Tir Comin CON29(O) – Cwestiwn 22 £22.00 2
7 CON29O – Cwestiynau Opsiynol CON29(O) -  Cwestiynau 4-21 £7.20 yr un* 3-4
8 Dogfennau Copi Mae copïau o ddogfennau a ddatgelir ar chwiliad ar gael a gellir eu dychwelyd drwy’r post neu e-bost £15.00 yr un Yr un diwrnod

* Yn dynodi bod TAW wedi cael ei ddefnyddio.

O 4/7/16, rhaid i'r holl chwiliadau swyddogol cael eu chyflwyno drwy ddefnyddio'r fersiwn newydd o’r argraffiad Con29 (2016)

Yn dilyn penderfyniad diweddar Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi fod cynhyrchion Con29R a Con29O a gyflwynwyd i Awdurdod Lleol yn cael eu hystyried i fod yn agored i TAW ar y gyfradd safonol o 20%, yn effeithiol o 1 Ebrill 2017 rydym wedi cynyddu ein ffioedd ar gyfer yr eitemau hyn wrth 20%.

Nid yw'r Dystysgrif Statudol LLC1 o’r Chwiliad Swyddogol (ac unrhyw ffi pecyn ychwanegol) yn cael ei heffeithio gan y newid hwn. Gall y chwiliadau uchod cael ei hanfon mewn e-bost a'i dychwelyd drwy e-bost - cysylltwch â ni am fanylion. Gall taliadau gael eu gwneud gan gerdyn dros y ffôn; gyda siec; gydag arian parod neu anfoneb fisol ar gyfer cwmnïau a rheoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr. 

Gellir hefyd gwneud ceisiadau o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 drwy Pridiannau Tir ond nodwch  nid chwiliadau yw'r rhain, maent yn ddi-dâl ar hyn o bryd a gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith.  Rydym ar hyn o bryd yn cyfrifo strwythur codi tâl mewn perthynas â cheisiadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, byddwch yn cael eich diweddaru gydag unrhyw ffioedd sy'n ofynnol fel y bo'n briodol.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth mwyaf effeithlon ac yn gywir bob amser i'n cwsmeriaid, ond y bydd cyfnodau pan fydd lefelau staffio yn amrywio o bryd i'w gilydd ac efallai y bydd amseroedd ymateb ychydig yn fwy na'r rhai a nodir uchod.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Pridiannau Tir gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir.

Manylion Cyswllt

Ffôn: (01639) 763 218

E-bost: landcharges@npt.gov.uk

Ffacs: (01639) 763 417

DX: DX135226 PORTALBOT2

Post:
CBS Castell-nedd Port Talbot,
Taliadau Tir,
Gwasanaethau Cyfreithiol,
Canolfan Ddinesig,
Port Talbot,
SA13 1PJ