Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Iechyd Emosiynol a Lles Oedolion

Manylion am gymorth a gwasanaethau sydd ar gael i oedolion yn ystod Coronafeirws (COVID-19) i helpu i reoli bywyd dan gyfyngiadau symud ac yn ystod y pandemig. Mae COVID-19 yn effeithio ar bob un ohonom mewn pob math o ffyrdd, ond er bod gwasanaethau wedi gorfod addasu a newid eu ffocws, hoffem roi gwybod i chi bod cefnogaeth ar gael.

Fel rhan o'r ymgyrch #ArosMewnCysylltiad i’r holl oedolion sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot, bydd y tudalennau hyn yn amlygu amrywiaeth lawn o wasanaethau emosiynol a lles, llinellau cymorth a chefnogaeth sydd ar gael i'ch helpu gyda pha bryder neu angen bynnag sy'n codi.

Beth bynnag fo'r cwestiwn neu'r pryder, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn wirion neu'n ddibwys i rai, mae'n bwysig helpu person i ymdrin â hyn, a'r hyn sy'n digwydd iddyn nhw.

Os ydych chi'n pryderu am ddiogelwch oedolyn, mae gwasanaethau ar gael drwy gydol y pandemig. Y Gwasanaeth Un Pwynt Cyswllt (SPOC) yw'r ffordd o ddod o hyd i gymorth cynnar a gwasanaethau cymdeithasol.

Gall unrhyw un gysylltu â'r tîm SPOC i gael trafodaeth a chael help.

Bydd aelod o’r tîm yn gwrando arnoch chi ac yn dweud wrthych ba wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir eu darparu a phwy all eich helpu o'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, troseddau ieuenctid, addysg, ymyrryd ac atal cynnar, yr heddlu a'r trydydd sector. 

Os nad ydych yn teimlo'n ddiogel neu os ydych chi'n bryderus, gallwch ffonio'r tîm SPOC (ar agor o 8.30am tan 5pm ar ddydd Llun i ddydd Iau a 4.30pm ar ddydd Gwener). Mae'r gwasanaeth yn gweithredu 'system ffonio yn ôl' ar hyn o bryd sy'n gofyn i bobl adael neges a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi.

SPOC
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhywun i siarad ag ef gallwch wneud hyn ar-lein neu dros y ffôn. Mae'n bwysig siarad â phobl sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel a'ch bod yn gallu ymddiried ynddynt.

Os gallwch, siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo gartref. Os nad yw hyn yn bosib, peidiwch â phoeni. Mae llawer o fannau diogel lle gallwch siarad ar-lein neu dros y ffôn. Does dim angen i chi deimlo'n nerfus - mae angen i bawb siarad â rhywun, gofyn cwestiynau a chael yr wybodaeth y mae ei hangen arnom i fod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

Mae digon o ffyrdd o sgwrsio, gofyn cwestiynau a cheisio cymorth. Rydym yma i'ch helpu os y gallwn, gyda phryderon neu gwestiynau sydd gennych - nid oes unrhyw fater yn rhy fawr neu'n rhy fach a byddwn bob amser yn ceisio helpu.

Mae llawer o wasanaethau'n cael eu cynnal o hyd i sicrhau y gall y rheini sy'n defnyddio'n gwasanaethau fod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel a chael yr hyn sydd ei angen arnynt gennym ni. Gallwch gysylltu â ni o hyd i gael y pethau sydd eu hangen arnoch.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i gysylltu â gwasanaethau'r cyngor a'r hyn sydd ar gael yn www.NPT.gov.uk

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws (COVID-19) gan CBSCNPT 

Sut y gall Diogel ac Iach CNPT eich helpu

Mae Diogel ac Iach CNPT yn gynllun sy'n gallu eich cysylltu â gwirfoddolwr lleol, grŵp cymunedol neu wasanaeth lleol i gael cefnogaeth gyda'r canlynol:

 • Siopa bwyd
 • Casglu meddyginiaeth ar bresgripsiwn
 • Gwneud tasgau dyddiol
 • neu drefnu i rywun alw heibio i sicrhau eich bod chi'n iawn
 • Mae Action for Elders: yn elusen gofrestredig sy’n gweithio i wella bywydau pobl hŷn yn well. Ein nod yw dod ag unigrwydd i ben trwy gynnig cefnogaeth gyda rhaglenni lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod pobl hŷn yn cael cyfle i gadw'n heini, yn iach ac yn gyflawn

  Mae Action for Elders
  030 330 30132 030 330 30132 voice +443033030132
 • Bywyd Actif- fideo hunangymorth ar-lein am ddim i unrhyw un 16+ sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl

 • Cymdeithas Alzheimer Castell-nedd Port Talbot - Bydd gweithiwr cefnogi dementia yn rhoi cefnogaeth un i un a gwybodaeth i unrhyw un sy'n byw gyda dementia. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:

  Cymdeithas Alzheimer Castell-nedd Port Talbot
  01639 633400 01639 633400 voice +441639633400
 • Barnardo's: Gall Beyond the Blue gynnig ystod o ymyriadau cefnogol a therapiwtig sy'n diwallu anghenion plant, pobl ifanc a'u rhieni. Bydd y gefnogaeth a ddarperir yn cael ei theilwra i bob teulu gan gynllun cymorth a ddatblygir mewn partneriaeth â'r teulu. Mae'r gwasanaethau'n darparu cefnogaeth i adeiladu gwytnwch a strategaethau. Rydym yn gweithio gyda theuluoedd a'u plant hyd at 25 oed.
  Barnardo's
  01639 642215 01639 642215 voice +441639642215
 • Golau Dydd - canllaw ar-lein am ddim i gefnogi pobl trwy bryder a phryder

 • Me, Myself and I – darparu cefnogaeth emosiynol, sicrwydd a chyfleoedd i'r person a/neu ei deulu sy'n byw gydag anghofrwydd i gymdeithasu mewn lleoliad hamddenol a chyfeillgar. Yn ein canolfan yn Llansawel, gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau gwahanol i chi er mwyn diwallu'ch anghenion. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Me, Myself and I
  01639 812528 01639 812528 voice +441639812528
 • Mind - Byddwn yn gwrando, yn rhoi cefnogaeth a chyngor ac yn gweithredu drosoch. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  MIND
  01639 643510 01639 643510 voice +441639643510
 • Gwasanaethau Cwnsela ac Iechyd Meddwl Un Cam:
  07861210632 07861210632 voice +447861210632
 • SilverCloud y GIG - Mae hwn yn wasanaeth a ddarperir gan GIG Cymru ar gyfer unigolion 16+ oed sy'n profi lefelau isel – cymedrol o bryder neu broblemau sy'n gysylltiedig â straen.
 • HAFAL - Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl - gan roi pwyslais arbennig ar y rheini â salwch meddwl difrifol - a'u gofalwyr a'u teuluoedd. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
 • Gofal Profedigaeth 'Cruse' Cymru - Mae galar yn broses naturiol, ond gall hefyd fod yn anodd iawn. Rydym yma i'ch cefnogi yn dilyn marwolaeth rhywun sy'n agos atoch.
  Cruse
  0808 808 1677 0808 808 1677 voice +448088081677
 • Eiriolaeth Eich Llais - Rydym yn ceisio cefnogi pobl i gyrchu gwybodaeth a chefnogaeth briodol, a rhoi cyfle iddynt ddweud eu dweud am y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau beunyddiol. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Eiriolaeth Eich Llais
  07534056109 07534056109 voice +447534056109
 • Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser (CISS)  - Elusen gofrestredig leol sy'n rhoi cefnogaeth emosiynol a chwnsela am ddim i unrhyw un y mae canser wedi effeithio arno yng Nghastell-nedd Port Talbot, p'un a yw'n glaf, yn ofalwr, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind. Gallwch drefnu i gael cefnogaeth yn un o'n dwy ganolfan, neu drwy ein gwasanaeth allgymorth unigryw i'r rheini nad ydynt yn gallu dod i un o'n canolfannau. Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth 'rithwir' dros y ffôn neu ar-lein i'r rheini y mae'n well ganddynt gyrchu ein gwasanaethau drwy'r dulliau hyn. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  CISS
  01639 642333 01639 642333 voice +441639642333
 • Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot - fe'i lansiwyd ym mis Ebrill 2009 i gefnogi'r arwyr di-glod sy'n gofalu am anwyliaid nad ydynt yn gallu gofalu am eu hunain. Nid yw pawb sy'n gwneud hyn yn ystyried ei hun fel gofalwr, ond mae cyfrifoldebau gofalu'n effeithio'n fawr ar eu bywydau. Ein nod yw helpu gofalwyr di-dâl i gydnabod eu rôl gofalu a darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr dros 18 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot
  01639 642277 01639 642277 voice +441639642277
 • CGGCNPT - Mae CGG Castell-nedd Port Talbot ar gael i gefnogi, hyrwyddo a datblygu cyfranogiad sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Fel rhan o strwythur Cefnogaeth Trydydd Sector Cymru, maent yn cynnig cefnogaeth gyda gwirfoddoli, arian cynaliadwy, llywodraethu da a chynnwys a dylanwadu ar eraill. P'un a ydych chi'n unigolyn sy'n chwilio am gefnogaeth ar gyfer eich hun, yn wirfoddolwr posib sydd am helpu neu'n grŵp sy'n gobeithio cyflwyno gwasanaethau yn y gymuned, gall CGG Castell-nedd Port Talbot eich helpu. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â
  CGGCNPT
  01639 631246 01639 631246 voice +441639631246
 • Adsefydlu4addiction - yn darparu cefnogaeth i'r rhai sydd â chaethiwed gynnwys adnoddau amrywiol i gefnogi eich iechyd meddwl. Rydym yn darparu help a chyngor ar bwnc iechyd meddwl. Dylai amddiffyn eich iechyd meddwl fod yn nod bywyd, a gallai ceisio cymorth ar gyfer materion iechyd meddwl fod y penderfyniad pwysicaf a wnewch erioed.
 • RNIB - Rydym yma i chi yn ystod cychwyniad Coronafeirws (COVID-19) i roi gwybodaeth ar-lein ac i helpu i ateb ymholiadau sydd gennych yn ystod cychwyniad Coronafeirws (COVID-19). I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  RNIB
  0808 808 0123 0808 808 0123 voice +448088080123
 • SAN (Cefnogi Anghenion Ychwanegol) Castell-nedd a'r Rhanbarth - Rydym yn grŵp cefnogaeth i rieni/gofalwyr, dan arweiniad gwirfoddolwyr, i blant a phobl ifanc â phob math o anghenion ychwanegol sydd am gael rhagor o wybodaeth. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  SAN
  07955793356 07955793356 voice +447955793356
 • Thrive (Cymorth i Fenywod) - Mae 'Thrive' (Cymorth i Fenywod) yn darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol arbenigol i fenywod, plant a phobl ifanc yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rydym yn cefnogi teuluoedd i ailadeiladu eu bywydau ac adennill annibyniaeth mewn cymunedau diogel, ac yn credu bod gan bawb hawl i ddyfodol heb ofn. Rydym yn ceisio annog, galluogi a grymuso'r rheini sydd wedi profi amgylchiadau heriol ac rydym yn frwd ac yn ymroddedig yn ein hymagwedd i sicrhau bod y cylchred o gam-drin yn dod i ben am byth. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Thrive (Cymorth i Fenywod)
  01639 894864 01639 894864 voice +441639894864
 •  Bywydau Diogel

 • Llinell Gymorth Am Ddim Byw
  0808 80 10 800 0808 80 10 800 voice +448088010800
 • WGADA (Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru) - Prif nod y cyngor hwn yw helpu'r rheini â phroblemau alcohol a chyffuriau. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  wgada
  01639 620222 01639 620222 voice +441639620222
 • Lles drwy'r gwaith - Ar absenoldeb salwch neu'n ei chael hi'n anodd yn y gwaith oherwydd problemau iechyd? Ariennir y Gwasanaeth Cefnogaeth yn y Gwaith ar y cyd gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac mae'n darparu cefnogaeth gyfrinachol am ddim i bobl gyflogedig ac hunangyflogedig a chanddynt broblemau iechyd sy'n effeithio arnynt yn y gwaith. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Lles drwy'r gwaith
  01639 6844568 01639 6844568 voice +4416396844568
 • Cefnogaeth i Fyfyrwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot - Yn dilyn atal yr holl gyswllt wyneb yn wyneb gyda myfyrwyr ar 20 Mawrth 2020, gellir defnyddio'r ddolen ganlynol i gael mynediad at wasanaethau. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â: 
 • Age Connects - Ein nod yw rhoi cefnogaeth, cymorth a gwasanaethau i bobl dros 50 oed y mae angen iddynt fyw bywyd iachach, mwy actif ac annibynnol. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Age Connects
  01639 617333 01639 617333 voice +441639617333
 • Age Cymru Gorllewin Morgannwg - Rydym yn darparu gwasanaethau annibynnol, rhanbarthol gyda sicrwydd ansawdd i oedolion yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr i'w helpu i fyw a heneiddio'n dda. I drefnu i gael cefnogaeth, cysylltwch â:
  Age Cymru Gorllewin Morgannwg
  01792 648 866 01792 648 866 voice +441792648866
 • Dewis Cymru - Cyfeiriadur ar-lein yw Dewis Cymru, ac mae'n cynnwys gwybodaeth am dros 6,000 o sefydliadau neu wasanaethau cenedlaethol a lleol a all helpu pobl gyda'u lles.
 • Meic Cymru - Meic yw'r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Bydd Meic yn gwrando arnoch, hyd yn oed pan na fydd neb arall yn gwneud - ni fydd Meic yn eich barnu a bydd yn helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a'r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud newid. 
  080 880 23456 080 880 23456 voice +448088023456
 • Childline - Mae Childline yn wasanaeth a ddarperir gan yr NSPCC i helpu unrhyw un dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw broblem y maent yn mynd drwyddi. Gallwch siarad â nhw am unrhyw beth, boed hwnnw'n fawr neu'n fach, ac mae eu cwnselwyr hyfforddedig yno I helpu a chefnogi plant a phobl ifanc. 
  0800 1111 0800 1111 voice 08001111
 • Young Minds - Young Minds yw prif elusen y DU sy'n brwydro dros iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth ar eu gwefan
  0800 023 2033 0800 023 2033 voice +448000232033
 • Tidy Minds - Cyngor am iechyd meddwl i bobl ifanc. Gwefan newydd yw 'Tidy Minds' - fe'i lansiwyd yn ddiweddar ar gyfer pobl ifanc sy'n byw yn Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot. Mae'r wefan yn llawn gwybodaeth i'ch helpu i ddeall y ffordd rydych chi'n teimlo, a dod o hyd i'r cyngor a'r gefnogaeth iawn.
 • Kooth - gwasanaeth cwnsela rhithwir. Mae gwasanaeth cwnsela rhithwir newydd ar-lein i bobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe bellach ar gael. Mae Kooth, sydd am ddim, yn ffordd groesawgar a chyfrinachol I bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed gael mynediad at gefnogaeth lles emosiynol ac ymyrryd yn gynnar mewn iechyd meddwl. Mae'r gwasanaeth yn cynnig sesiynau cwnsela un i un dienw gyda chwnselwyr hyfforddedig, cymwys a phrofiadol ac ymarferwyr lles emosiynol
 • Samariaid - Dod o hyd i’ch ffordd - Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi

 

Sut ydych chi'n teimlo?

Ffynnu

"Rwy'n gallu gwneud hyn"

 • Gweithredu fel arfer
 • Amrywiadau arferol yn eich hwyliau
 • Gwneud pethau'n ddidrafferth
 • Patrymau cwsg arferol
 • Yn actif yn gorfforol ac yn gymdeithasol
 • Hunanhyder arferol
 • Cyfforddus â phobl eraill

Os rydych chi'n ffynnu

Dan bwysau

"Mae rhywbeth o'i le"

 • Pigog, diamynedd
 • Nerfusrwydd, tristwch
 • Mwy pryderus
 • Oedi ac anghofio
 • Tyndra yn eich cyhyrau
 • Cael trafferth wrth gysgu
 • Cael trafferth wrth ymlacio
 • Syniadau ymwthiol
 • Diffyg egni

Os rydych chi'n dan bwysau

 • NPT Mind - cwnsela, cefnogaeth hawliau lles a grwpiau lles. 01639 643510
 • Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pob Ifanc - Adnoddau lles ar gyfer pobl ifanc
 • Young Minds - elusen iechyd meddwl plant a phobl ifanc
 • Llinell Gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L. - Gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol. 0800 132 737 neu neges destun sy'n cynnwys text HELP at 81066 
 • Cyfeillion Cymunedol CGC - cyfeillgarwch a chefnogaeth yn y gymuned. 01639 631246
 • Tim am y teulu - Cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd yn gynnar pan fydd problem yn codi- 01639 686802​

Cael trafferth

"Ni allaf barhau â hyn"

 • Ofn parhaus, dicter, pryder, panig, tristwch, teimlo'n ddagreuol, diffyg hunan-werth
 • Synfyfyrdod
 • Anhawster wrth wneud penderfyniadau neu ganolbwyntio
 • Cwsg afreolaidd (cwympo i gysgu ac aros yn effro)
 • Teimlo'n encilgar
 • Rhoi triniaeth feddygol i'ch hunan e.e. bwyd, sylweddau

Os rydych chi'n cael trafferth

 • Cysylltwch â'ch meddygfa leol am gyngor
 • Pwynt Cyswllt Unigol y Gwasanaethau Cymdeithasol. spoc@npt.gov.uk neu 686802
 • Un Pwynt Mynediad Iechyd Meddwl BIPBA - mynediad agored 9-5. 01639 862744
 • CALM - Ffoniwch 0800 585858 (yn ddyddiol, rhwng 5pm a chanol nos), neu gallwch gael sgwrs ar-lein ddienw am ddim â staff sydd wedi'u hyfforddi trwy wefan CALM 
 • Iechyd SilverCloud - adnodd iechyd meddwl digidol

Mewn argyfwng

"Ni allaf oroesi hyn"

 • Trallod sy'n eich analluogi a diffyg swyddogaeth
 • Hunllefau neu ôl-fflachiau
 • Methu cysgu neu aros yn effro
 • Meddwl am hunan niweidio neu hunanladdiad
 • Gwylltio'n hawdd neu'n ymosodol
 • Teimlo'n ddideimlad, ar goll neu allan o reolaeth
 • Teimlo'n encilgar
 • Dibyniaeth ar fwyd, sylweddau etc

Os rydych chi'n mewn argyfwng

 • Mewn argyfwng, ffoniwch 999
 • Os nad yw'n bygwth bywyd ffoniwch y GIG ar 111 neu ewch i www.111.nhs.uk. Gall pobl sydd â phroblemau clyw ddefnyddio gwasanaeth laith Arwyddion Peydain GIG 111
 • I siarad â rhywun yn gyfrinachol ffoniwch Y Samariad am ddim ar 116 123 neu ewch i samaritans.org
 • I gael cefnogaeth ar gyfer argyfwng trwy neges destun 24/7 yn ddienw, anfonwch neges destun sy'n cynnwys "SHOUT" i 85258 neu ewch i giveusashout.org
 • Prosiect Noddfa - cefnogaeth ymarferol, therapiwtig a chyfannol - 01792 816 600