Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Beth sy’n mynd ble R+?

Rydym wedi rhedeg allan o fagiau hesian gwyn ar gyfer plastig ac yn aros i gael stoc newydd.

Yn y cyfamser, os gofynnwch am fag i'w ailgylchu plastig byddwch yn cael eich gadael un cardbord i'w ddefnyddio yn lle.

Mae’r arweiniad isod yn dangos yr hyn y gallwch ei ailgylchu a’r hyn na allwch ei ailgylchu fel rhan o’n gwasanaeth Ailgylchu+.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein taflen Canllaw Ailgylchu llawn a’r daflen wasanaeth ar gyfer Ailgylchu+ ar waelod y dudalen hon.

Beth gallaf ei gynnwys yn y canlynol:

Beth a roddir yn eich bags ailgylchu gwyn mawr?

Bag 1 neu fag cardboard

CardboardCardboard

 • Bocsys cardbord
 • Cardbord rhychiog
 • Pecynnu prydau parod
 • Bocsys grawnfwyd
 • Tiwbiau rholiau toiled/cegin
 • Cardiau cyfarch
 • Blychau wyau

Peidiwch â chynnwys:

 • Unedau cardbord rhychiog mawr nad ydynt wedi'u torri'n ddarnau.
  (Rhaid torri pecynnu cardbord mawr yn ddarnau neu mi fydd yn rhy fawr i fynd ar ein cerbydau csglu.)
 • Ffilm blastig - tynnwch hi lle bynnag y bo'n bosib

CartonauCartonau

 • Cartonau diod e.e. llaeth/sudd
 • Cartonau cawl

Peidiwch â chynnwys:

 • Cartonau nad ydynt wedi'u golchi

Bag 2 neu fag plastig/tuniau/caniau

PlastigionPlastigion

 • Pateli plastig e.e. shampŵ, cannydd
 • Tybiau, potiau a hambyrddau bwyd plastig
 • Bagiau siopa
 • Topiau neu gaeadau poteli plastig
  (tynnwch o'r botel)
 • Pecynnu swigod

Peidiwch â chynnwys:

 • Polystyren
 • Pecynnu creision
 • Ffilm blastig (gan gynnwys papur lapio paledi)
 • Pecynnu bwyd anifeiliaid anwes
 • Potiau neu hambyrddau planhigion
 • Plastigion caled a theganau, cambrenni neu ddodrefn gardd
 • Cynwysyddion olew injan neu baent
 • Casys CD/DVD
 • Cynwysyddion rhannol lawn

Caniauiau

 • Tuniau & Caniau
 • Caeadau a chapiau metel o jariau a photeli
 • Caniau erosol

Peidiwch â chynnwys:

 • Tuniau paent
 • Caeadau erosol plastig

FfoilFfoil

 • Ffoil glân (wedi'i gywasgu)
 • Hambyrddau bwyd ffoil glân

Peidiwch â chynnwys:

 • Ffoil plastig (e.e. pecynnu creision)

Mae papur yn mynd yn y bocs du â chaead

(Peidiwch â chynnwys tecstilau)

Papur CymysgPapur Cymysg

 • Papur a chylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau & Post sgrwtsh
 • Amlenni (plaen neu â phadin)
 • Papur wedi'i rwygo

Peidiwch â chynnwys:

 • Gwelyau anifeiliaid
 • Papur lapio
 • Papur Wal
 • Papur cegin
 • Hancesi papur neu hancesi sychu llaith
 • Papur wedi'i i lamineiddio
 • Tecstilau


Tecstilau a Dillad

Mae gwydr cymysg yn mynd yn y bocs du heb gaead

GwydrGwydr

 • Poteli gwydr (pob lliw)
 • Jariau gwydr (pob lliw)

Peidiwch â chynnwys:

 • Gwydr wedi'i atgyfnerthu e.e. fenestri ceir
 • Ffenestri
 • Crochenwaith
 • Pyrex
 • Gwydrau yfed
 • Cynwysyddion rhannol lawn
 • Gwydr wedi torri

Beth a roddir yn y sachau gwyrdd gwerthfawr

Gwastraff GarddGwastraff Gardd

 • Gwair, chwyn a dail
 • Blodau - wedi'u u torri a chynnwys basgedi crog a phlanhigion mewn potiau
 • Tociadau llwyni, rhisgl, brigau, canghennau (llai na 5cm o led)
 • Blawd llif a darnau bach o bren

Peidiwch â chynnwys:

 • Pridd, compost, rwbel, pren neu gerrig
 • Chwyn ymledol megis Canclwm Japan, ffromlys chwarennog a'r benfelen
 • Boncyffion coed neu ganghennau trwchus
 • Gwelyau anifeiliaid

Beth a roddir yn y blwch gwastraff bwyd

Gwastraff BwydGwastraff Bwyd

 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Ffrwythau a llysiau - amrwd, wedi'u coginio a phlicion
 • Cynnyrch llaeth e.e. caws
 • Bara, teisennau a chacennau crwst
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd nad yw wedi'i fwyta o'ch platiau
 • Cudynnau te, gwaddodion te a choffi
 • Plisgyn wyau

Peidiwch â chynnwys:

 • Pecynnu o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu fraster hylif
 • Papurau newydd neu bapur cegin
 • Bwyd mewn pecynnu (e.e. eitemau y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio.)
 • Gwastraff anifeiliaid o unrhyw fath

Mae batris yn mynd yn y bag ailgylchu gwyn bach

BatrisBatris

 • Batris cartref:
  O fatris cymhorthion clyw cell bach/batris oriorau i fatris sgwâr a batris ffonau symudol
 • Hen fatris mwg a larymau CO₂

Peidiwch â chynnwys:

 • Batris ceir a beiciau modur
 • Batris sy'n cynnwys hylif

Beth a roddir yn y sachau du/biniau ag olwynion

Gwastraf CartrefGwastraf Cartref

 • General household rubbish which cannot be recycled

Peidiwch â chynnwys:

 • Unrhyw wastraff y gellir ei ailgylchu
 • Gwastraff busnes
 • Hylifau
 • Pridd neu rwbel
 • Rhannau car neu deiars
 • Ee gwastraff peryglus Asbestos
 • Ee gwastraff clinigol chwistrellau
 • Offer neu fatris trydanol

Lawrlwytho

 • Arweiniad i ailgylchu gartref (PDF 726 KB)