Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sefydliadau Gwirfoddol

Mae'r gronfa ar gael i sefydliadau gwirfoddol, fel Cefnogaeth i Ddioddefwyr, Guiding Hand, Cynlluniau Gwarchod y Gymdogaeth, i wneud cais am arian ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi'r Cynlluniau Gweithredu Troseddau ac Anhrefn. Y grant mwyaf ar gyfer pob cais yw £1,000. Bydd angen manylion costau ar gyfer pob cais.

Meini Prawf ar gyfer Cronfa Prosiectau Sefydliadau Gwirfoddol

Mae'r gronfa yn cefnogi prosiectau penodol sy'n cynorthwyo i gwrdd ag un neu fwy o amcanion cynllun gweithredu troseddau ac anhrefn:

Mae'n bwysig bod y prosiect yn cael ei weithredu mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill sy'n

 • lleihau ofn troseddau;
 • lleihau ofn ac achosion o drais yn y cartref;
 • lleihau'r posibilrwydd o droseddau ieuenctid;
 • cynyddu diogelwch y cyhoedd;
 • lleihau camddefnyddio sylweddau a chyffuriau;

Amcanion y gronfa

 • cefnogi pum cynllun gweithredu troseddau ac anhrefn;
 • cynyddu ymwybyddiaeth o faterion troseddau ac anhrefn;
 • lleihau achosion o droseddau ac anhrefn;
 • cynorthwyo i gryfhau cymunedau lleol;
 • gwella ansawdd bywyd preswylwyr yn y Fwrdeistref Sirol;
 • datblygu nodau sefydliad yr ymgeisydd.

Pwy all wneud cais?

Sefydliadau gwirfoddol ac elusennol gyda chyfansoddiad.

Grant mwyaf: £1,000 y cais y flwyddyn.

Gwariant cymwys

 • Unrhyw wariant ar brosiectau sy'n cefnogi Cynlluniau Gweithredu Troseddau ac Anhrefn.

Fel rhan o'r asesiad, ymgynghorir â'r cynghorydd lleol ar y cais. Bydd y penderfyniadau terfynol ar geisiadau gyda'r Grw^p Datblygu Polisi Troseddau ac Anhrefn.

Os bydd y cais yn cael ei gymeradwyo rhaid cyflwyno adroddiad byr i'r Grw^p Datblygu Polisi Troseddau ac Anhrefn ar ddiwedd y prosiect sy'n gwerthuso llwyddiant y prosiect, gan gynnwys gwybodaeth perfformiad perthnasol.

Ffurflen Gais am Gyllid

 • Cais am Gyllid 2020/2021 (DOCX 126 KB)

  m.Id: 30664
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cais am Gyllid 2020/2021
  mSize: 126 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/16370/cais-2020-2021-new.docx