Ysgolion Newydd yr 21 Ganrif

Ysgolion yr 21ain Ganrif – Cynnydd hyd yn hyn

Ers dechrau Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion y cyngor, mae rhai ysgolion newydd wedi agor ac ar waith.

Awel y Môr 

Ysgol gynradd gwerth £7.9m yn Sandfields, Port Talbot

 

 

Ysgol Bae Baglan

Ysgol pob oed arobryn gwerth £40m ym Maglan, Port Talbot – dyfarnwyd fel ‘Prosiect Adeiladu’r Flwyddyn yn y DU’ yng ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2017 ac mae wedi ennill gwobrau dylunio ac adeiladu eraill hefyd.

 

Ysgol Gyfun Ystalyfera

Buddsoddiad gwerth £16m yng nghampws YGY yng Nghwm Tawe i ddarparu addysgu ar gyfer myfyrwyr 3 i 18 oed yng ngogledd y fwrdeistref sirol. Disgwylir i floc addysgu newydd ar gyfer disgyblion oed cynradd agor yn hwyrach eleni.

Mae'r rhaglen yn mynd o nerth i nerth a bydd 2018 yn gweld agor pedwar adeilad ysgol newydd, i gyd i fod yn agor yn hwyrach eleni:

  1. Yr ail gyfnod o Ysgol Gyfun Ystalyfera
  2. Ysgol Cwm Brombil,
  3. Ysgol Bro Dur
  4. Ysgol Carreg Hir 

Yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe, mae £3.5m yn cael ei fuddsoddi mewn bloc addysgu deulawr ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion 3 i 11 oed. Disgwylir i’r prosiect hwn gael ei gwblhau erbyn canol 2018. Agorodd cam cyntaf y prosiect hwn yn 2017.

Ysgol Cwm Brombil

Bydd Ysgol Cwm Brombil, ysgol pob oed newydd gwerth £30m ar gyfer disgyblion 3 i 16 oed, yn cymryd lle Ysgol Dyffryn ac Ysgol Gynradd y Groes. Mae’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle presennol Ysgol Uwch Dyffryn/Ysgol y Groes.

Ysgol Gymraeg Bro Dur

Mae’r ddarpariaeth Gymraeg newydd hon ar gyfer disgyblion 11 i 16 oed yn cael ei hadeiladu ar hen safle Ysgol Gyfun Sandfields ac Ysgol Gynradd Traethmelyn. Bydd y buddsoddiad gwerth £19.3m yn darparu addysg uwchradd Gymraeg yn ne’r fwrdeistref sirol.Bydd y ddarpariaeth Gymraeg newydd hon ynghyd ag ailddatblygu safle presennol Ysgol Gyfun Ystalyfera yn rhan allweddol o gynlluniau’r cyngor i gryfhau’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ar draws y fwrdeistref sirol.

Ysgol Carreg Hir

Mae ysgol gynradd newydd gwerth £7m hefyd yn cael ei hadeiladu yn Llansawel, sef Ysgol Carreg Hir, a enwir ar ôl y Maen Hir eiconig a godwyd yn yr Oes Efydd. Enwyd yr ysgol newydd gan blant lleol fel Ysgol Carreg Hir sy’n cyfieithu fel ‘long stone’, i gydnabod yr heneb.

Bydd y garreg fonolith 9 troedfedd 2 fodfedd o uchder yn cael ei gosod ar dir hen safle Ysgol Gyfun Cwrt Sart, lle adeiladir yr ysgol gynradd newydd ar gyfer 420 o ddisgyblion.Beth nesaf?

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn datblygu ei gam nesaf o gynlluniau ar gyfer Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion. Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, wedi cymeradwyo ‘mewn egwyddor’ grant cyfalaf i gefnogi’r cynigion amlinellol canlynol:

  • Ysgol Gyfun Cefn Saeson gwerth oddeutu £29m

Ysgol Saesneg newydd ar gyfer 900 o ddisgyblion 11 i 16 oed i ddisodli’r ysgol uwchradd bresennol

  • Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur gwerth oddeutu £6m

Adeilad newydd i gyd-fynd ag ailddatblygu safle campws y gogledd yn Ystalyfera. Mae’r gwaith hwn yn ategu cyfleusterau’r adeilad newydd yn yr ysgol sydd eisoes wedi’i gwblhau neu sydd ar waith.

  • Ysgol Newydd (Cwmtawe) gwerth oddeutu £14m

Ysgol Saesneg newydd yn ardal Pontardawe ar gyfer disgyblion cynradd fel rhan o ddatblygiad pob oed, 3 i 16 oed sy’n cynnwys Ysgol Gyfun Cwmtawe a phedair ysgol gynradd bresennol.

  • Ysgol Newydd (Coed Darcy) gwerth oddeutu £9m

Ysgol newydd ar gyfer 450 o ddisgyblion 3 i 11 oed (gan gynnwys dosbarth Meithrin) ym mhentref trefol Coed Darcy. Nid yw iaith yr ysgol wedi’i phennu eto..

  • Ysgol Gynradd Abbey gwerth oddeutu £9m

Ysgol Saesneg newydd ar gyfer 450 o ddisgyblion (gan gynnwys dosbarth Meithrin) ar un safle i ddisodli’r adeiladau presennol ar 3 safle.